Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In het klimaatakkoord zijn stevige doelen gesteld, met de opgave om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 1990 en 95% in 2050. Ook maatschappelijke organisaties moeten hun gebouwen verduurzamen om aan deze opgave bij te dragen. Dit is een groot deel van de gebouwen in Nederland en tevens een deel met een grote voorbeeldfunctie. Inmiddels is er een sectorale routekaart gemeentelijk vastgoed gereed. Maar hoe pakt u het dan aan? Per 1 januari 2023 moet elk kantoorpand in ieder geval een “label C” hebben. Echter de portefeuille is divers en bestaat naast kantoorpanden ook uit onder andere scholen, sportaccommodaties, bibliotheken, theaters. Dit maakt de opgave complex. Daarnaast is de voorbereidingstijd lang en zijn de kosten hoog. 
 

Overzicht en portefeuillestrategie

Tempoversnelling is dringend nodig. Dit begint met inzicht. Inzicht in de vastgoedportefeuille en het vaststellen van je ambities waar vastgoed aan bijdraagt. Daar waar sprake is van gezond binnenklimaat nemen de prestaties toe. Naast energiebesparing gaat het ook om aardgasvrij en gebruik maken van duurzame, hernieuwbare bronnen (trias energetica), klimaatadaptatie en circulair bouwen. Ook het nieuwe werken heeft wellicht invloed op uw vastgoedportefeuille. Het is nu tijd om de balans op te maken. Welke gebouwen wilt u houden of vervangen door nieuwbouw en welke gebouwen wilt u afstoten. Vervanging van maatschappelijk vastgoed door nieuwbouw levert al een grote bijdrage aan de doelstelling van 95% CO2-reductie. Dit komt minder in beeld zolang sprake is van een versnipperde en projectgebonden aanpak.

Dilemma's

 • De portefeuille is zeer divers, waar gaat u beginnen?
 • Data (energieverbruik, contracten, kwaliteit vastgoed) niet altijd goed beschikbaar.
 • Vastgoed is versnipperd over meerdere sectoren. Integraal managen van de vastgoedportefeuille is niet altijd mogelijk.
 • Strategisch huisvestingsplan en duurzaam meer jaren onderhoudsprogramma (MJOP) is niet altijd beschikbaar voor de middellange termijn (10 jaar).
 • Sprake van split incentive. Eigenaar investeert, huurder profiteert.
 • Economische omstandigheden voor verduurzaming zijn gunstig als gevolg lage rentestand, maar besluitvorming ontbreekt.
 • Sturing en monitoring is noodzakelijk voor een SMART transitieplan van je projectportefeuille, maar instrument voor sturing en monitoring ontbreekt.

Breng de basis op orde

 • Breng uw beleid in beeld waaraan huisvesting een bijdrage levert.
 • Breng vastgoedportefeuille in beeld.
 • Breng data in beeld; energieverbruik, huurders, huurcontracten, kwaliteit vastgoed etc.
 • Bepaal uw ambities!

Interne proces

 • Zorg voor voldoende expertise in duurzaamheid, professioneel inkoopbeleid en prestatiecontracten en opdrachtgeverschap.
 • Zorg voor samenwerking binnen diensten. 
 • Zorg voor draagvlak en communicatie binnen de interne organisatie. 
 • Denk vanuit Total Cost of Ownership en duurzaamheid zien als businesscase. 
 • Rekenen met realistische terugverdientijden en stijgende energieprijzen.

8 concrete acties voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed:

 1. Begin met meten, monitoren en analyseren van energiedata.
 2. Maak een smart transitieplan op portefeuilleniveau voor uw vastgoed (selecteer clusters om te verduurzamen).
 3. Regel klimaatinstallaties goed in.
 4. Voer energiebesparende maatregelen uit die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar (Uitvoeren van maatregelen uit de Wet Milieubeheer).
 5. Neem duurzaamheid integraal op in regulier onderhoud van MJOP naar DMJOP. 
 6. Maak werk van uw portefeuille strategie (afstoten, energiezuinig renoveren, nieuwbouw).
 7. Zoek slimme financiering maak gebruik van de regelingen die er zijn.
 8. Vraag advies of huur expertise in.
   

Kunnen wij helpen bij de verduurzaming van uw vastgoed?

Of kunnen we u op een andere manier helpen bij de warmtetransitie, neem dan contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wij helpen graag bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed"

Sabrina Kouwenhoven

Senior adviseur