Ambitie --> Realisatie

Energie van en voor de samenleving

De verduurzaming van de energievoorziening staat meer dan ooit op de politieke en bestuurlijke agenda. Afspraken worden gemaakt, doelstellingen geformuleerd en visies opgesteld. Alles met het doel om de energiebehoefte terug te dringen en op duurzame wijze in de resterende behoefte te voorzien.

Hoe geeft uw gemeente invulling aan het bereiken van deze doelstellingen?

Ekwadraat kan u begeleiden en ondersteunen bij het bereiken van de gemeentelijke ambities en energiedoelstellingen. Onze medewerkers zijn in staat om ambities en doelstellingen te vertalen naar een programma(sturing) en uitvoering van projecten.

Verandering en bewustwording

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Deze rol verandert, mede door de naderende invoering van de Omgevingswet. Denk hierbij aan de beoogde cultuurverandering (van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja, mits…’), integraliteit, flexibiliteit en het betrekken van inwoners en bedrijven in de besluitvormingsprocessen. Om de energietransitie te laten slagen, is bewustwording en het creëren van acceptatie van intiatieven op het gebied van hernieuwbare energieopwekking essentieel.

Onze visie: Energie van en voor de samenleving

Ekwadraat is van mening dat het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen niet (uitsluitend) de verantwoordelijkheid van de lokale overheid is. De gevolgen van de maatregelen die genomen worden, zijn zichtbaar in het landschap en merkbaar voor de inwoners en bedrijven van uw gemeente. Het ligt dan ook voor de hand om juist die inwoners en bedrijven een nadrukkelijke rol te geven bij het maken van keuzes ten aanzien van deze maatregelen: Energie van én voor de samenleving!

Onze aanpak en specialisten

Wij brengen voor u de energiebehoefte van een dorp, buurt of wijk in beeld. Vervolgens onderzoeken wij samen met de inwoners, bedrijven, verenigingen etc. welke mogelijkheden er zijn om te voorzien in deze energiebehoefte. De uitkomst is een energie-mix, afgestemd op de lokale omstandigheden.

De adviseurs van Ekwadraat vertalen de klimaat- en energiedoelstellingen naar een (lokale) energievisie. Op basis van deze visie stellen wij een programma op om de doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken. Tijdens de uitvoering van het programma bewaakt onze programmamanager de voortgang. Onze specialisten geven advies waar het gaat om bijvoorbeeld technische en financiële vraagstukken. In complexe projecten verzorgen wij het omgevingsmanagement met oog voor de verschillende belangen en stakeholders. Ekwadraat kan uw gemeente ondersteunen van visievorming tot realisatie.

Aan de slag

Geïnteresseerd in onze aanpak? Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken op welke wijze we u kunnen ondersteunen en adviseren als het gaat om het bereiken van lokaal geïnitieerde en geaccepteerde energieoplossingen.

Energie van en voor de samenleving

Nico la Crois
Senior adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06 - 41140024
nlacrois@ekwadraat.com

Projecten

Gasloos wonen Deinum

Verwarming en heet water. In

Lees meer

Nieuwe Energie Hengelo

De gemeente Hengelo is

Lees meer

Wijkbedrijf Bilgaard

Samen met bewoners een

Lees meer