Vergunningen

Zodra er boringen dieper dan 500 in de aarde komt is de Mijnbouwwet van toepassing. In Nederland is het dusdanig geregeld dat het opsporen en het winnen van een delfstof en aardwarmte alleen met toestemming (concessie) van de staat mag worden uitgevoerd. Hierna is de concessiehouder eigenaar van de delfstof en aardwarmte. Ekwadraat kan de vergunningen, meldingen voor het opsporen en winnen van aardwarmte voor de bovengrondse activiteiten voor u begeleiden, aanvragen. Het ondergrondse gedeelte (in verband met expertise Geologie) doen we in samenwerking met Robert te Gussinklo Ohmann eigenaar van Spidron.

Opsporingsvergunning

Via een aanvraag opsporingsvergunning op grond van de Mijnbouwwet kan een rechtspersoon een concessiehouder worden. Er wordt dan getoetst of de rechtspersoon voldoende financiële middelen heeft, of er geologische mogelijkheden er zijn en hoe de delfstof wordt ingezet. Na het ontvangen van de aanvraag bij het ministerie van Economische zaken wordt de aanvraag gepubliceerd en is er een mogelijkheid om een concurrerende aanvraag in te dien voor dat zelfde gebied en gelijke diepte. Na afloop van de 13 weken termijn vraagt het Ministerie van EZ advies aan TNO Bouw en Ondergrond, Energie Beheer Nederland, Staatstoezicht op de mijnen en, indien het aangevraagde gebied provinciaal is ingedeeld, Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Op basis van deze adviezen wordt via de Mijnraad de opsporingsbesluit verleent of geweigerd.

Uitvoering

Voor het klaar maken van de projectlocatie zijn er diverse vergunningen noodzakelijk, afhankelijk van de omgeving. Deze dienen bij de gemeente te worden aangevraagd. Op basis van het verleende opsporing besluit en het besluit van een ingediende melding Barmm (Besluit algemene regels milieu mijnbouw, voorzien van een uitgebreide geologisch onderzoek en andere omgeving specifieke onderzoeken en een besluit op een mer beoordeling) mag de tijdelijke boortoren geplaatst worden om de boring uitvoeren. Voor het bouwen van het pomphuis en andere opslagen dient een omgevingsvergunning bouwen te worden aangevraagd. Voor het milieugedeelte dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het oprichten van een mijnbouwwerk.

Winning

Zodra de twee boringen geslaagd zijn kan er een winningsvergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van EZ. Hierbij moet worden aangetoond dat de aardwarmte economisch gezien winbaar is.

Wijziging

In de loop van 2016 wordt de Mijnbouwwet aangepast en dient er voor geothermie een aardwarmte start vergunning te worden aangevraagd. Na verlening van deze vergunning dient binnen 5 jaar de aardwarmte worden opgespoord, en mag het gewonnen worden. Vervolgens dient er een aardwarmtevervolgvergunning te worden aangevraagd. Deze vergunning vraagt u aan binnen de duur van de aardwarmtestartvergunning om de winning voort te zetten. In deze vergunning kunnen specifieke voorwaarden worden opgenomen over de winning van aardwarmte in het vergunningsgebied.

Vergunningen

Kristel Cnossen
Adviseur vergunningen

Met veel passie en gedrevenheid pak ik de complexe regelgeving op om tot een goede vergunning te komen zodat de productie van duurzame energie mogelijk wordt gemaakt.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
M 088 - 4000 544
E cnossen@ekwadraat.com