Projecten

De Nieuwe Afsluitdijk

Project:
De Nieuwe Afsluitdijk (DNA)

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Het rijk en de regio werken samen aan de vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het rijk is verantwoordelijk voor de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit, terwijl de regio (DNA) verantwoordelijk is voor de ambities op het gebied van duurzame energie, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme. Samen werken het rijk, de provincies, gemeenten en de regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. Op de website (www.deafsluitdijk.nl) kunt u de vorderingen binnen dit project volgen.

Oplossing

Rol Ekwadraat

Douwe Faber, directeur Ekwadraat, is de trekker van het programma Energie binnen De Nieuwe Afsluitdijk. Binnen het programma Energie worden verschillende demonstratieprojecten uitgevoerd, waarbij Ekwadraat verantwoordelijk is voor het programmamanagement, het verbinden en afstemmen van demonstratieprojecten, het managen van verschillende besluitvormings- en uitvoeringsprocessen alsmede het creëren en bewaken van het (bestuurlijk) draagvlak van de vele betrokken publieke en private partijen.

Demonstratieprojecten

Stromingsenergie

De Afsluitdijk is een perfecte locatie om stromingsenergie op te wekken: er is aan getijverschil en stroming geen gebrek. Twee keer per etmaal wordt bij laagwater op de Waddenzee het overtollig IJsselmeer water gespuid. DNA en ontwikkelaar Tocardo werken hier samen aan opwekking van stromingsenergie. Bij Kornwerderzand wordt een demonstratiecentrale ingericht. De centrale zal in 2018 een vermogen van 3 MWe hebben. Ekwadraat heeft samen met Tocardo zowel staatssteun als private financiering kunnen verzorgen voor realisatie van deze centrale op de Afsluitdijk.

Back-Bone

Ekwadraat treedt op als begeleider in het Back-Bone (energiekabel) traject. Hoewel een Back-Bone noodzakelijk is voor de projecten die op de Afsluitdijk worden gerealiseerd, is er tot op heden geen energiekabel beschikbaar. Het aanleggen van een Back-Bone over de Afsluitdijk is kostbaar, waardoor het realiseren vraagt om een intensieve samenwerking van zowel bedrijven als overheden. Ekwadraat is hierin de verbindende factor.

Zonne-PV

Zonne-PV biedt gezien de ligging van de Afsluitdijk goede kansen. Ekwadraat heeft een locatieonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er 8 MW gerealiseerd kan worden door PV-panelen.

Blue Energy

Ekwadraat begeleidt Redstack bij het opschalen van de Blue Energy centrale; energiewinning door verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In de Breezanddijk is momenteel een testopstelling gemaakt om kennis te vergaren over deze nieuwe vorm van energieopwekking. Deze testcentrale gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Als de proeven succesvol zijn afgerond wordt het project opgeschaald tot een demonstratie-installatie. Het streven is om in 2020 een vermogen van 5 MWe te realiseren en in 2025 uit te breiden tot 50 MWe.

Offgrid testcentre

Op de Afsluitdijk wordt het OGTC gevormd; een ‘energieproeftuin’ die dient als platform voor het testen van energie-innovaties, met als doel om innovaties sneller te kunnen realiseren. Het OGTC kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om kleinschalige windmolens vergunningsvrij te testen. Ekwadraat is op bestuurlijk niveau actief om (voornamelijk) met overheden af te stemmen hoe bestaande regels kunnen worden versoepeld.

Energievraagstuk Beleefcentrum

Op Kornwerderzand wordt een Beleefcentrum gerealiseerd. Dit is een museum over (het verleden van) de Afsluitdijk. Ekwadraat zoekt naar manieren om aansprekende projecten op het gebied van duurzame energie aan toeristen te tonen. Zoals het plaatsen van een SolarRoad rondom het Beleefcentrum.

Douwe Faber
Algemeen directeur

06-22373013
Energiebesparing Financiering MVO advies