Mono-mestvergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

Vergunningen

Wabo

Sinds oktober 2010 is de Wabo van kracht geworden. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt een groot aantal vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning kunt u in één keer aanvragen bij uw gemeente aan. Via een digitale formulier kunnen de verschillende activiteiten zoals bouwen, milieu, uitrit en kappen in één keer worden aangevraagd en vergund. Hiervoor hoeft dan maar één procedure te worden doorlopen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het gefaseerd indienen van aanvragen. Voor meer informatie zie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsvergunning/

Activiteitenbesluit

Naast de Wabo is er een activiteitenbesluit, hierin worden activiteiten benoemd waarvoor algemene (landelijke) voorschriften van kracht zijn. Als voorbeeld: metaalbewerkingsbedrijven, voedselindustrie, ambachtsbedrijven en agrarische bedrijven. Voor meer informatie zie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/

Het oprichten van een mono mestvergisting installatie met mest (tot 25.000 ton per jaar invoer) van het eigen bedrijf zal eind 2015 vallen onder het activiteiten besluit, wel dient er nog een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets te worden ingediend (Obm). De gehele inrichting blijft dan onder het activiteiten besluit vallen. Als de inrichting al vergunningsplichtig was, bijvoorbeeld bij het houden van meer dan 200 melkkoeien dan valt mono mestvergisting ook onder de vergunning en dient er een veranderingsvergunning te worden aangevraagd. 

Omgevingsvergunning

Voor het oprichten, veranderen van een (uw) co-mestvergistinginstallatie is een omgevingsvergunning noodzakelijk, vanwege de co-mestvergistinginstallatie is het gehele bedrijf (inrichting) vergunningsplichtig. Als u al vergunningsplichtig was valt de mono vergisting ook onder een omgevingsvergunning. Via de omgevingsvergunning kan (indien noodzakelijk) de bouw, milieu, wijziging ruimtelijke ordening in één keer worden aangevraagd. Indien er meer dan 50 ton per dag wordt verwerkt is het mogelijk dat de activiteit valt onder het besluit Milieu effectrapportage.

Vergunningen

Kristel Cnossen
Adviseur vergunningen

Met veel passie en gedrevenheid pak ik de complexe regelgeving op om tot een goede vergunning te komen zodat de productie van duurzame energie mogelijk wordt gemaakt.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
M 088 - 4000 544
E cnossen@ekwadraat.com