Nieuws

Mono-mestvergisting, helemaal geen vergunning?

Het een en ander is veranderd met betrekking tot mono-mestvergisting. Kleine installaties (<25.000 ton per jaar) vallen per 1 januari 2016 onder het activiteitenbesluit, als ook het opwaarderen van biogas en de biogas gestookte WKK. Daardoor is het niet meer nodig om voor het onderdeel milieu een vergunning aan te vragen voor deze installaties, maar kan er door middel van een melding activiteitenbesluit toestemming verleent worden. Wel dient er voor het bouwen van mono-mestvergisting een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

Het activiteitenbesluit

In het geval van mono-mestvergisting zijn de volgende voorwaarden gesteld in het activiteitenbesluit:

  • Er mag maximaal 20.000 liter biogas in opslagtanks opgeslagen worden.
  • Het midden van de gasopslag moet op minimaal 50 meter van kwetsbare objecten (woningen van derden, zorgboerderijen) gepositioneerd zijn. Ligboxenstallen en werktuigschuren vallen niet onder kwetsbare objecten.
  • Er mogen geen producten anders dan mest verwerkt worden in de mono-mestvergister.
  • Er mag maximaal 430 ppm H2S in biogas aanwezig zijn.
  • De installatie moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in NTA 9766 2014.

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Bij het indienen van een melding voor het activiteitenbesluit voor een mono-mestvergisting dient er ook een OBM te worden ingediend. De Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) dient te omschrijven welke impact de installatie heeft op de omgeving. Vervolgens toetst het bevoegd gezag op specifieke voor mono-mestvergisting geldende toetsingsgronden of de activiteit past in de lokale situatie. Aansluitend hierop volgt een goedkeuringsbesluit. Hiervoor wordt de reguliere procedure (8 weken termijn, 6 weken verlenging mogelijk) gevolgd en kan gelijktijdig met de aanvraag voor de bouwactiviteiten. In het OBM besluit zijn geen voorschriften opgenomen, het activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend.

Toetsingsgronden

De volgende toetsingsgronden gelden bij mono-mestvergisting:

  • de ligging van de risicocontour;
  • de invloed van risicovolle activiteiten in de omgeving op de installatie;
  • de kans op gevolgen van incidenten bij de installatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de leefomgeving.

Alleen op de bovenstaande toetsingsgronden kan het bevoegd gezag een weigeringsbesluit OBM opstellen. De installatie (op deze wijze) is dan niet toegestaan ook niet via een omgevingsvergunning. De installatie zal moeten worden aangepast/verplaatst om te kunnen voldoen aan de toetsingsgronden van de OBM.

Conclusie

Kortom, helemaal vergunningloos wordt de mono-mestvergister niet aangezien er nog wel voldaan moet worden aan de eisen van de OBM en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden aangevraagd. Wel wordt het een heel stuk makkelijker om een mono-mestvergister te plaatsen. Deze vergunningen zijn nodig om SDE+ subsidie aan te kunnen vragen.

Meer informatie kunt u hier vinden. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Kristel Cnossen van Ekwadraat via 088-4000 544 of cnossen@ekwadraat.com.

SDE+ subsidie najaarsronde 2018 bekend: wat verandert er voor u?
Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Lees meer
Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Lees meer
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer