Milieueffectrapportage

Via het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) wordt geregeld welke activiteiten naast de omgevingsvergunning procedure, een aanvullend onderzoek moeten verrichtten om de milieueffecten voor de omgeving en nabijgelegen natuurgebieden te onderzoeken. Dit onderzoek is vastgelegd door een serie vragen die beantwoord en onderbouwd moeten worden. In het onderzoek wordt ingegaan op de kenmerken van het project, plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect.  Of voor de activiteit noodzakelijk is om een m.e.r. procedure te doorlopen is vastgelegd in het Besluit m.e.r.  

Bijlage 1

In Bijlage 1 van het Besluit m.e.r. zijn in twee Onderdelen (C en D) de activiteiten benoemd. Als de activiteit in kolom 1 van Onderdeel C over de drempelwaarde (kolom 2) komt dan zal de aanvrager een Milieueffectrapportage moeten (laten) opstellen. Als de genoemde activiteit niet de drempelwaarde overschrijdt dan zal er gekeken moeten worden in Onderdeel D. Als de activiteiten (kolom 1) zijn genoemd zijn in onderdeel D dan zal er een aanmeld notitie opgesteld moeten worden als ook de drempelwaarde (kolom 2) wordt overschreden. Met deze aanmeld notitie kan het bevoegd gezag beoordelen of er Milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Als de genoemde activiteit niet de drempelwaarde overschrijdt dan zal er een vorm vrije aanmeldnotitie moeten worden opgesteld. Voor alle activiteiten die genoemd zijn in Onderdeel C en D geldt als er een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld dan is er een Plan-m.e.r. noodzakelijk. Hierbij wordt ook de mogelijke alternatieve locaties onderzocht. 
 

Wat kunnen wij doen? 

Als Ekwadraat kunnen wij, als voorbeeld, het volgende aanhalen. Een aanmeldnotitie, m.e.r. beoordeling of een vorm vrije aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling is vaak noodzakelijk bij het oprichten of veranderen van een vergisting installatie. Dit is op grond van het Besluit m.e.r., bijlage 1 Onderdeel D, activiteit 18.1. Hier wordt de activiteit ‘een installatie voor de verwijdering van afval’ aangewezen, waarbij de drempelwaarde 50 ton per dag is.  

Om vergistingsinstallaties en aardwarmte boringen mogelijk te maken heeft Ekwadraat al meerdere malen verschillende m.e.r.-procedures doorlopen.  Of dit noodzakelijk is voor het project kunnen we snel beoordelen. Neem hiervoor contact op via onderstaande contactformulier!
 

Wij kunnen snel beoordelen of dit noodzakelijk is voor jouw project!

Neem contact op met Kristel Cnossen via onderstaand formulier.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help graag bij jouw m.e.r. procedure!"

Kristel Cnossen

Senior adviseur vergisting & biogas