Aanjager Circulaire Economie

De aanleiding, doelstelling en ambitie

In het collegeprogramma 2018-2022 heeft de gemeente Leeuwarden de nieuwe pijler Circulaire Economie opgenomen. Als aanjager en opdrachtgever wil de gemeente Leeuwarden kennisinstellingen en bedrijven ondersteunen om projecten die bijdragen aan de transitie naar Circulaire Economie mogelijk te maken. De Gemeente Leeuwarden heeft ook het grondstoffenakkoord onderschreven, waardoor ze bijdragen aan het doel ‘Nederland Circulair in 2050’ 

Marjan de Vries is vanuit Ekwadraat actief als aanjager op het gebied van circulaire- en innovatieprojecten bij de gemeente Leeuwarden.

 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

We willen in Noord-Nederland en Leeuwarden een gunstige ontwikkelregio zijn voor bedrijven, kennisinstellingen en bewoners om de transitie te maken naar de circulaire economie. Dat maakt dat wij als gemeente ons maximaal inspannen om circulaire initiatieven te faciliteren. We stellen leren centraal. Circulaire economie verlangt dat we van onze huidige patronen afstappen en op een nieuwe wijze gaan werken

- Peter Luimstra, Gemeente Leeuwarden

De aanpak

De gemeente Leeuwarden wil circulaire- en innovatieprojecten zowel binnen de gemeente als binnen de eigen organisatie stimuleren en aanjagen. De rol van de aanjager is dan ook drieledig:

1. Interne organisatie

De gemeente Leeuwarden heeft begin 2019 een grondstofstromenanalyse gemaakt. Middels versnellingstafels worden nu met diverse afdelingen de vervolgstappen gezet. Waar liggen de kansen om stromen circulair te maken? Met welke stromen hebben we de meeste impact en is er laaghangend fruit waar we mee kunnen starten? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie gaat wat doen en wanneer? Tijdens diverse sessies worden concrete stappen gezet, kennis en ervaringen uitgewisseld tussen afdelingen en ook waar nodig worden experts uit het werkveld betrokken. 

2. Externe innovatieprojecten aanjagen

De aanjager signaleert projectkansen en jaagt deze aan door mee te denken en te verbinden. In welke innovatie zit de fase? Wat is de vervolgstap? Wat heeft de ondernemer nodig? Kan ik verbindingen leggen met andere bedrijven of bijvoorbeeld kennisinstellingen? Kan de gemeente middels haar subsidies of als launching customer iets betekenen? Allerlei vragen die de aanjager zichzelf stelt om op die manier de ondernemers in de gemeente effectief te helpen bij de vervolgstap en zo meer innovatie op het gebied van circulaire economie te stimuleren in de gemeente. 

3. Transformatie bestaand bedrijventerrein naar een circulair bedrijventerrein

Bedrijventerrein de Zwette in Leeuwarden heeft de ambitie om circulair en duurzaam te worden. Samen met de parkmanager geeft de aanjager invulling aan deze ambitie. Inmiddels is er een werkgroep in stelling gebracht met lokale ondernemers en zijn er diverse actiegroepen gevormd op diverse thema’s, zoals energiebesparing, restromen en mobiliteit. Alle projecten zijn voor en door de ondernemers op het bedrijventerrein. Daarnaast worden er door de aanjager koppelingen gelegd met andere (innovatie)projecten in de regio en worden er vele samenwerkingen gevormd. Het doel is om een pilotlocatie te realiseren waar alle circulaire activiteiten in de regio geconcentreerd worden. Alle lessons learned dienen als lering voor andere gebieden. Op deze manier kan een blauwdruk gevormd worden voor andere gebieden die circulair willen worden. "Ik help u graag bij het bereiken van een energiezuinige organisatie"

Sabrina Kouwenhoven

Senior adviseur

Gerelateerde projecten