Regionale Energiestrategie

Aanleiding

Het Klimaatakkoord is een pakket aan afspraken, opgesteld samen met bedrijven en organisaties. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Daarnaast moet ook onderzocht worden welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. 

Specialisaties binnen dit project:

Duur project

December 2019 - mei 2020

 

Opdrachtgever:

Alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg

 

Deel dit project

Het proces

Elke regio mag zelf bepalen hoe zij inrichting geven aan het proces om te komen tot de RES. Zo ook de energieregio Noord en Midden Limburg. Figuur 1 laat zien hoe de organisatiestructuur er uit ziet. 

Figuur 1: Organisatiestructuur RES Noord en Midden Limburg. 

Elke werkgroep wordt ondersteund door een extern adviesbureau. Het doel van de werkgroep is het uitvoeren van onderzoeken en het voorbereiden van stukken die besproken kunnen worden in de stuurgroep. Met als eindstation bespreking van een volledig stuk in de bestuurlijke en ambtelijke overleggen, om vervolgens vaststelling mogelijk te maken in de Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van Waterschap. 

Ekwadraat is gevraagd om de werkgroep warmte te ondersteunen in haar proces om te komen tot het warmteplan, een Regionale Structuur Warmte (RSW) voor de concept RES van de regio Noord-en Midden-Limburg. 

De aanpak

Voor de ontwikkeling van de RSW, is de huidige energie situatie in kaart gebracht. De warmtevraag is in kaart gebracht met behulp van open databronnen. Om het warmteaanbod in kaart te brengen zijn alle warmteprojecten in de gemeentes, met behulp van enquêtes, in kaart gebracht. Ook andere ontwikkelingen die spelen zoals de Transitievisie Warmte en Proeftuin Aardgasvrije wijken zijn in beschouwing genomen. Op deze manier ontstond een eerste inzicht in het huidige warmteaanbod. 

Om deze verder uit te breiden, is een analyse uitgevoerd op basis van openbare bronnen zoals Warmteatlas en de Nationaal Programma (NP) RES Analysekaarten. De resultaten hiervan zijn geverifieerd met, wanneer beschikbaar, lokaal uitgevoerd onderzoeken. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een overzicht van de energetische potentie van warmtebronnen in Limburg.

Afstemming vraag en aanbod
Nu de huidige warmtevraag in de gebouwde omgeving en het warmteaanbod in de regio in kaart is gebracht, is het zaak hierin een afstemming te vinden: wat is daadwerkelijk mogelijk en waar zitten de gaten? Deze analyse is gemaakt in Vesta-MAIS. Het rekenmodel is verrijkt met de eerder verzamelde data en er is voor gekozen om twee scenario’s door te rekenen. Het eerste scenario is een scenario waarbij het (extra) isoleren van woningen niet is meegenomen. In het tweede scenario is uitgegaan dat alle woningen worden geïsoleerd tot minimaal label B. 

Hierin heeft ook afstemming plaatsgevonden met de andere werkgroepen. Onder andere met de werkgroep grootschalige opwek over het ruimtelijke aspect van de energietransitie. Op een locatie waar een zonneveld is, kunnen geen zonnecollectoren liggen. Er dus beoogd dubbel ruimtegebruik uit te sluiten en logische afwegingen te maken. Bijvoorbeeld zonnecollectoren dicht bij dorpen te plaatsen, zodat er zo min mogelijk warmte verlies ontstaat. 
 

Figuur 2: resultaten Vesta-MAIS analyse

De analyse laat een duidelijk verschil zien tussen de techniekkeuze, wanneer er wel of geen isolatie wordt meegenomen. Er zijn weinig regionale bronnen beschikbaar in deze regio, waardoor duurzame warmte vooral op lokaal en individuele niveau zal worden opgewekt.  
 "Ik help u graag bij uw warmtetransitie!"

Rob Goes

Manager energietransitie

Ekwadraat is gevraagd om ook bij de ontwikkeling van de concept RES naar de RES 1.0 te werken als adviseur warmte aan de netwerk- en bronnenstrategie.

Het resultaat 

Het bovenstaande heeft uiteindelijk geleidt tot een concept Regionale Structuur Warmte. Voor de regio Noord- en Midden Limburg betekent dit dat er een aanbod van 1.2 TWh. Binnen de regio zijn er drie warmtestrategieën die bovengemeentelijke samenwerking vragen, namelijk: groen gas, geothermie en aquathermie.  
 
Omdat een groot deel van de technieken en mogelijkheden in de Noord en Midden Limburgse gemeente niet op regionaal niveau present zijn, zal de daadwerkelijk warmtetransitie vooral vorm krijgt in de Transitievisie Warmte.  
 

Het vervolg 

Op basis van het concept RSW en RES, wordt in de tweede helft van 2020 gewerkt aan de RES 1.0. Concreet in de praktijk betekent dit dat er nog op bepaalde onderwerpen verdiepende technische onderzoeken gedaan worden.  

Ekwadraat is gevraagd om ook bij de ontwikkeling van de concept RES naar de RES 1.0 te werken als adviseur warmte aan de netwerk- en bronnenstrategie (juni 2020 – dec. 2020). Hierbij ligt de focus op kansrijke projecten om te kunnen starten met bovengemeentelijke warmteprojecten. Daarnaast werken we aan een methode waarin de opgedane kennis doorvertaald kan worden naar de gemeentelijke transitievisie warmte. Hiermee is de borging tussen de RES en de TVW  vastgelegd.

Gerelateerde projecten