Regionale Energiestrategie

Aanleiding

Het Klimaatakkoord is een pakket aan afspraken, opgesteld samen met bedrijven en organisaties. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Daarnaast moet ook onderzocht worden welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. 

Specialisaties binnen dit project:

  • VESTA MAIS
  • Aquathermie
  • Geothermie
  • Groengas
  • Duurzame warmte technieken

Duur project

December 2019 - mei 2021

 

Opdrachtgever:

RES Noord- en Midden-Limburg

 

Het proces

Elke regio mag zelf bepalen hoe zij inrichting geven aan het proces om te komen tot de RES. Zo ook de energieregio Noord en Midden Limburg. Binnen de regio is ervoor gekozen om met werkgroepen te werken.   

Ekwadraat heeft gedurende het gehele traject de werkgroep warmte te ondersteund in haar proces om te komen tot het warmteplan, de Regionale Structuur Warmte (RSW).

De aanpak

Voor de ontwikkeling van de RSW, is de huidige energie situatie in kaart gebracht. De warmtevraag is in kaart gebracht met behulp van open databronnen. Om het warmteaanbod in kaart te brengen zijn alle warmteprojecten in de gemeentes, met behulp van enquêtes, in kaart gebracht. Ook andere ontwikkelingen die spelen zoals de Transitievisie Warmte en Proeftuin Aardgasvrije wijken zijn in beschouwing genomen. Op deze manier ontstond een eerste inzicht in het huidige warmteaanbod. 

Om deze verder uit te breiden, is een analyse uitgevoerd op basis van openbare bronnen zoals Warmteatlas en de Nationaal Programma (NP) RES Analysekaarten. De resultaten hiervan zijn geverifieerd met, wanneer beschikbaar, lokaal uitgevoerd onderzoeken. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een overzicht van de energetische potentie van warmtebronnen in Limburg.

Afstemming vraag en aanbod
Nu de huidige warmtevraag in de gebouwde omgeving en het warmteaanbod in de regio in kaart is gebracht, is het zaak hierin een afstemming te vinden: wat is daadwerkelijk mogelijk en waar zitten de gaten? Deze analyse is gemaakt in Vesta-MAIS. Het rekenmodel is verrijkt met de eerder verzamelde data en er is voor gekozen om twee scenario’s door te rekenen. Het eerste scenario is een scenario waarbij het (extra) isoleren van woningen niet is meegenomen. In het tweede scenario is uitgegaan dat alle woningen worden geïsoleerd tot minimaal label B. 

Hierin heeft ook afstemming plaatsgevonden met de andere werkgroepen. Onder andere met de werkgroep grootschalige opwek over het ruimtelijke aspect van de energietransitie, dit om dubbel ruimtegebruik uit te sluiten en logische afwegingen te maken. Bijvoorbeeld zonnecollectoren dicht bij dorpen te plaatsen, zodat er zo min mogelijk warmteverlies ontstaat. 
 

Figuur 2: resultaten Vesta-MAIS analyse

De analyse laat een duidelijk verschil zien tussen de techniekkeuze, wanneer er wel of geen isolatie wordt meegenomen. Er zijn weinig regionale bronnen beschikbaar in deze regio, waardoor duurzame warmte vooral op lokaal en individuele niveau zal worden opgewekt.  
 

Omdat een groot deel van de technieken en mogelijkheden in de Noord- en Midden-Limburgse gemeente niet op regionaal niveau present zijn, zal de daadwerkelijk warmtetransitie vooral vorm krijgt in de Transitievisie Warmte.  "Ik help u graag bij uw warmtetransitie!"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Gerelateerde projecten