Alternatief aardgas

De aanleiding

Een aantal gemotiveerde bewoners van Ryptsjerk zijn de werkgroep “warmtenet Ryptsjerk” gestart. Vanuit deze werkgroep wordt er verkend hoe het dorp van 280 woningen en 9 bedrijven aardgasvrij kan worden. Specifiek willen ze hiervoor het dorpshuis en mogelijk ook de school als startmotor gebruiken. Om hier onderzoek naar uit te voeren is er door de provincie Fryslân een Leader subsidie beschikbaar gesteld. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1.    Studie warmteoplossing gehele dorp
2.    Praktische oplossing dorpshuis en school
 

Ryptsjerk kenmerkt zich door een groot deel vrijstaande huizen. Alle energielabels zijn aanwezig binnen Ryptsjerk, maar gemiddeld gezien heeft Ryptsjerk energielabel C.
 

Datum

Maart 2020 - juni 2020
 

Opdrachtgever

Werkgroep warmtenet Ryptsjerk

Specialisaties

Aardgasvrije wijken
Businesscase
Doorrekening wijk
TCO
Aquathermie
Ondiepe geothermie
 

 

Ekwadraat heeft eerst een kwalitatieve beschouwing uitgevoerd naar alle mogelijke alternatieven van aardgas voor het dorp Ryptsjerk. Er is gekeken naar de beschikbaarheid en technische haalbaarheid, maar ook naar de wens van het dorp, vastgelegd in het Mienskips Energie Plan.

Aanpak en resultaat

Ekwadraat heeft eerst een kwalitatieve beschouwing uitgevoerd naar alle mogelijke alternatieven van aardgas voor het dorp Ryptsjerk. Er is gekeken naar de beschikbaarheid en technische haalbaarheid, maar ook naar de wens van het dorp, vastgelegd in het Mienskips Energie Plan. Vanuit deze kwalitatieve beschouwing komen de volgende alternatieven van gas als kansrijk en gewenst naar voren: all-electric (individuele oplossing), een warmtenet met zonthermie, aquathermie of ondiepe geothermie (collectieve oplossing). Uit de TCO berekening van deze kansrijke opties blijkt dat de collectieve oplossingen, mede door SDE++ subsidie, financieel aantrekkelijker zijn. Bij all-electric moet het elektriciteitsnet verzwaard worden en moeten veel huizen groot investeren in isolatie. Aquathermie met een WKO systeem lijkt de meest gunstige optie.

Qua elektriciteit is er voldoende opwekpotentie op de daken om het dorp van elektriciteit te voorzien. Dit geldt voor zowel de huidige situatie als de diverse alternatieven van gas, die eventueel meer elektriciteitsverbruik met zich meebrengen.

Voor de korte termijn was er vanuit de werkgroep het idee om naar maatschappelijk vastgoed te kijken en als proeftraject te kiezen voor een warmtesysteem voor het dorpshuis en de school. Het dorpshuis en de school kunnen met een individuele oplossing snel aardgasvrij worden. Ekwadraat wees de werkgroep op het feit dat dit echter wel een desinvestering kan zijn, mocht Ryptsjerk binnen een aantal jaren wel overgaan op een warmtenet. Indien er gekozen wordt voor een collectieve oplossing, dan kunnen het dorpshuis en de school hier op termijn op aansluiten, net als de woningen. Wachten op de ontwikkeling van een collectieve oplossing wordt nu als een betere optie gezien. Het dorpshuis en de school kunnen dan als utiliteitsgebouwen wel dienen als startmotor, wat een plus is bij een eventuele aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijk.

Vervolg

De werkgroep warmtenet Ryptsjerk gaat met deze onderzoekresultaten met de bewoners in gesprek. Zodat gezamenlijk een beslissing voor het vervolg genomen kan worden. Het onderzoek is dan ook voor het dorp een eerste startpunt om te kijken hoe ze in de toekomst van het aardgas af kunnen. Het onderzoek is ook als input meegenomen voor de TVW van de gemeente Tytsjerksteradiel. 

"Ook de alternatieven van aardgas voor jouw wijk doorrekenen? Ik help graag!"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein

Gerelateerde projecten