Vergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

SDE+ vergisting

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van hernieuwbare energie afkomstig van vergistingsinstallaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de inzet van het vrijkomende biogas in een WKK, ketel of voor de productie van groen gas.

Iedere techniek en type vergisting kent zijn eigen subsidiebedrag, looptijd en vollasturen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de kostprijs van de betreffende techniek.

Bij het aanvragen van de SDE+ subsidie moet gekozen worden voor het type vergister, de nageschakelde techniek en het benodigde subsidiebedrag. Indien het project minder subsidie nodig heeft dan door de minister is toegekend, kan er gekozen worden om een aanvraag eerder in te dienen voor een lager bedrag. Dit zorgt ervoor dat het project eerder behandeld wordt, en zo meer kans heeft dat er voldoende budget beschikbaar is.

Een uitgebreide beschrijving van de SDE+ subsidie kunt u hier vinden.

WKK

In een WKK-installatie wordt naast elektriciteit ook warmte geproduceerd. Zowel de productie van elektriciteit als warmte wordt daarom gesubsidieerd. Voor de subsidietoekenning maakt het niet uit of de energie in de vorm van warmte of elektriciteit wordt benut.

Alle geproduceerde elektriciteit, ook het eigen gebruik, komt in aanmerking voor de subsidie. Voor warmte geldt dat het deel van de warmte dat ingezet wordt voor het verwarmen van de vergistingsinstallatie niet gesubsidieerd wordt.

Bij thermische drukhydrolyse is enkel de elektriciteitsproductie gesubsidieerd. Dit komt omdat vrijwel alle beschikbare warmte voor het eigen proces benodigd is.

Een uitgebreid overzicht van de huidige SDE+ subsidiebedragen kunt u hier vinden.

Warmte

Wanneer het vrijkomende biogas wordt ingezet voor de productie van warmte, in bijvoorbeeld een biogasketel of een stoomketel, dan kan subsidie aangevraagd worden binnen de categorie warmte. Hierbij maakt het niet uit of de warmte op locatie wordt opgewekt en gebruikt, of dat er sprake is van een biogasleiding naar een externe locatie. Voor de warmteprojecten geldt een uniform maximaal aantal vollasturen.

Groen gas

Door het biogas te zuiveren naar aardgaskwaliteit is het mogelijk het groene gas in het aardgasnet te injecteren.

Vanaf 2015 wordt de SDE+ subsidie voor groen gas installaties per kWh beschikt. In voorgaande jaren werd de vergoeding uitgedrukt in euro per m³ groen gas. Dit is gedaan om de systematiek te vereenvoudigen en te laten aansluiten bij de certificering door Vertogas. 1 m³ groen gas komt overeen met 9,77 kWh. Bij groen gas is het noodzakelijk dat het gas ingevoed wordt op het aardgasnet.

Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Lees hier verder welke acties u wanneer moet ondernemen. 

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com