Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
a.    de natuurlijke persoon, dan wel 
b.    de rechtspersoon die aan Ekwadraat advies B.V. opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Adviesbureau:
de opdrachtnemer, zijnde Ekwadraat advies B.V. te Leeuwarden, dan wel de met haar verbonden ondernemingen, in het vervolg te noemen Ekwadraat advies B.V.

Adviseur:
de, als zodanig door Ekwadraat advies B.V. aangewezen natuurlijke persoon, werkzaam bij Ekwadraat advies B.V.

Opdracht:
de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, waarbij Ekwadraat advies B.V. zich jegens de opdrachtgever verbindt, de overeengekomen werkzaamheden - onder toepassing van het bepaalde in deze voorwaarden - te verrichten.

Project:
het onderwerp waarover de bemoeiing zich uitstrekt zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.


Artikel 2. Toepassing recht, titels

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.    De Algemene Voorwaarden van Ekwadraat advies B.V. zijn van toepassing en niet die van de opdrachtgever, laatstgenoemde worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.

3.    De titels van de artikelen van deze voorwaarden maken geen deel uit van deze voorwaarden.

4.    Voor zover de inhoud van deze voorwaarden in strijd mochten blijken te zijn met enig dwingende wettelijke bepaling, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid van enige bepaling zal in redelijkheid de uitleg worden vastgesteld, met inachtneming van het doel en de strekking van de bepaling.


Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van de opdracht

1.    De opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de opdrachtgever de aanbieding schriftelijk, binnen de in de aanbieding gestelde geldigheidsduur, heeft bevestigd dan wel op andere wijze de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht wordt bewezen. Op de opdracht is van toepassing artikel 7: 400 e.v. BW, tenzij in deze voorwaarden hiervan uitdrukkelijk is afgeweken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.

2.    Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van al opgedragen (advies)werkzaamheden, wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Ekwadraat advies B.V. deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

3.    Het in de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.

4.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Ekwadraat advies B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden 
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.    Opdrachtgever heeft bij totstandkoming van de opdracht een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen.


Artikel 4. Inhoud van de opdracht

1.    De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Ekwadraat advies B.V. is overeengekomen en vermeldt het project, alsmede al hetgeen in het licht van de aard en de omvang van de opdracht voor de goede vervulling daarvan noodzakelijk is. In de opdracht wordt verder aangegeven:
a.    de honoreringswijze en de betalingsvoorwaarden;
b.    de tijd waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd;
c.    de wijze waarop het Ekwadraat advies B.V. aan de opdrachtgever mededeelt dat het zijn werkzaamheden, voortvloeiend uit de opdracht, als vervuld beschouwd. 

2.    In geval onder de opdracht tevens begrepen is het geven van advies over offertes die (Ekwadraat advies B.V. ten behoeve van) opdrachtgever heeft aangevraagd, dan strekt dit advies zich enkel uit tot het doen van prijsvergelijkingen, beoordeling van de offertes op compleetheid alsmede geschiktheid van de offertegever op grond van algemene branche informatie en / of specifieke ervaringen die Ekwadraat advies B.V. met de offertegever heeft. Het de uiteindelijke keuze van opdrachtgever te contracteren met een offertegever. Ekwadraat advies B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor mogelijke gevolgen van die keuze, waaronder eventueel tekortschieten van de partij(en) met welke opdrachtgever uiteindelijk contracteert. 

3.    Ekwadraat advies B.V. zal de opdrachtgever bij de totstandkoming van de opdracht indicatief een raming van de kosten verstrekken. Ekwadraat advies B.V. zal met opdrachtgever afrekenen op basis van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen honorarium, en door Ekwadraat advies B.V. gemaakte kosten, tenzij anders is overeengekomen ten tijde van overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal Ekwadraat advies B.V. aangeven of en in hoeverre hetgeen invloed heeft op de hiervoor bedoelde raming. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal Ekwadraat advies B.V. de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.


Artikel 5. Algemene verplichtingen van Ekwadraat advies B.V.

1.    Ekwadraat advies B.V. zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap.


2.    Ekwadraat advies B.V. zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht waaronder de financiële aspecten van het project en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.

3.    De opdracht voor zover redelijkerwijs mogelijk zal door Ekwadraat advies B.V. worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, behoudenis omstandigheden die aan het Ekwadraat advies B.V. redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Overeengekomen termijnen gelden niet als fataal tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. 

4.    Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht zal 
Ekwadraat advies B.V. de opdrachtgever tijdig inlichten over de voorzienbare financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van meer of andere eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.


Artikel 6. Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

1.    De opdrachtgever moet Ekwadraat advies B.V. tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, welke 
Ekwadraat advies B.V. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren en voltooien van de verleende opdracht.

2.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Ekwadraat advies B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.    De opdrachtgever zal de door hem aan Ekwadraat advies B.V. verschuldigde bedragen tijdig voldoen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

5.    De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om met opdrachtnemer overeen te komen om de afgesproken kosten door middel van automatische incasso te voldoen. Opdrachtnemer dient hiermee akkoord te gaan middels het tekenen van de overeenkomst. Indien opdrachtnemer een korting ontvangt wegens betaling middels automatische incasso vervalt deze korting wanneer blijkt dat automatische incasso niet mogelijk is.

5.    Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk (zie verder art 1.).


Artikel 7. Optreden van Ekwadraat advies B.V. als gemachtigde

1.    Ekwadraat advies B.V. treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de goede vervulling van de opdracht dat rechtvaardigt. 

2.    Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarvoor met Ekwadraat advies B.V. overeenstemming te hebben bereikt.

3.    Voor zover nodig voor een goede uitoefening van de opdracht is Ekwadraat advies B.V. bevoegd derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal Ekwadraat advies B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ekwadraat advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Ekwadraat B.V gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.


Artikel 8. Samenwerking met derden

1.    Indien Ekwadraat advies B.V. van de opdrachtgever opdracht krijgt om in samenwerking met andere partijen de opdracht of een gedeelte van de opdracht te vervullen is Ekwadraat advies B.V. in geen enkel opzicht aansprakelijk voor deze keuze en/ of de gevolgen daarvan, Ekwadraat advies B.V. zal na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

2.    De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minst in dat de coördinator tijdig in overleg met de andere samenwerkenden een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij ingeval van tijdoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen 
leiden onverwijld met de samenwerkenden overleg pleegt en alle bij het overleg betrokkenen een verslag daarvan toezendt.


Artikel 9. Kosten, betalingen

1.    De kosten van de opdracht omvatten alle kosten zoals deze in de aanbieding vermeld staan.

2.    Ekwadraat advies B.V. behoudt zich het recht voor jaarlijks tariefswijzigingen van Ekwadraat advies B.V. door te berekenen aan opdrachtgever bij opdrachten die langer duren dan 6 maanden. De kosten zijn declarabel op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Declaratie zal een keer per maand achteraf plaatsvinden, danwel per kwartaal bij kleine bedragen.

3.    Voor betalingen is de opdrachtgever gehouden aan art. 6 lid 2.

4.    Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte conform art. 6 lid 2. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke declaratiedatum.

5.    Indien de opdrachtgever de ingevolge de opdracht verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Ekwadraat advies B.V. verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, Ekwadraat advies B.V. aanspraak op vergoeding van rente van het wettelijk rentepercentage.


6.    Indien de betaling van de factuur binnen 14 dagen nog niet heeft plaatsgevonden en een door Ekwadraat advies B.V. verzonden schriftelijk aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt na het verstrijken van dertig dagen de factuur verhoogd met wettelijke rente van 2%, alsmede de buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met de incasso / inning van hetgeen opdrachtgever aan Ekwadraat advies B.V. verschuldigd is. 

7.    Ekwadraat advies B.V. berekend over alle facturen een kredietbeperking van 2%. Indien de factuur binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt betaald mag de kredietbeperking van de het factuurbedrag afgetrokken worden.


Artikel 10. Gevolgen onderbreking opdracht

1.    De opdrachtgever kan Ekwadraat advies B.V. gelasten de werkzaamheden te onderbreken / op te schorten. De opdrachtgever is verplicht Ekwadraat advies B.V. dit schriftelijk kenbaar te maken.

2.    Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht Ekwadraat advies B.V. te vergoeden:
a.    het evenredig deel van de kosten naar de stand van de werkzaamheden;
b.    andere ten behoeve van de opdracht gerealiseerde kosten waaronder begrepen kosten / schadeloosstellingen derden.
Daarnaast is opdrachtgever gehouden aan Ekwadraat advies B.V. te voldoen, behoudens in geval van onderbreking van de opdracht wegens overmacht, alle schade, van Ekwadraat advies B.V. die het rechtstreeks gevolg is van de onderbreking.

3.    Wanneer de opdracht later alsnog voortgang vindt, zullen de kosten samenhangende met de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor Ekwadraat advies B.V. voortvloeien, door de opdrachtgever worden vergoed op basis van de kosten zoals genoemd in lid 2 van dit artikel. De opdrachtgever en Ekwadraat advies B.V. heeft voorts het recht eenzijdig de bepalingen en de begroting van de opdracht aan de nieuwe situatie aan te passen.

4.    Ekwadraat advies B.V. is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden:
a.    bij faillissement, surséance van betaling, onder beheerstelling van de opdrachtgever, etc.;
b.    bij overmacht van de kant van Ekwadraat advies B.V. zoals werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, overheidsmaatregelen in verband met gezondheidseisen, diefstal, brand, apparatuurstoring, etc.;
c.    bij een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de opdrachtgever;
d.    bij het niet verkrijgen van toestemming zoals bedoeld in art 8 lid 3.

De opdrachtgever zal Ekwadraat advies B.V. honoreren naar de stand van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 2. Bij een tekortkoming zijdens opdrachtgever zal de opdrachtgever naast de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst bovendien de schade van Ekwadraat advies B.V. vergoeden.


Artikel 11. Opzegging, ontbinding en beëindiging van de opdracht

1.    De opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden beëindigd anders dan het voltooien van de opdracht, te weten:
a.    de opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen. De opdrachtgever dient in dat geval de rechten van Ekwadraat advies B.V. ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in lid 3.
b.    Ekwadraat advies B.V. kan de opdracht beëindigen ingeval van overmacht, zie ook art 10 lid 4b, bij een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de opdrachtgever en bij het niet verkrijgen van toestemming zoals bedoeld in art. 8 lid 3.
c.    Ekwadraat advies B.V. is verplicht om datgene te verrichten dat, gelet op de omstandigheden, redelijkerwijs van hem kan worden gevergd met het oog op de gevolgen, die door deze beëindiging voor de opdrachtgever ontstaan.
d.    ingeval de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder beheer wordt gesteld, etc.
e.    ingeval Ekwadraat advies B.V. surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder beheer wordt gesteld, etc.
f.    ingeval van ontbinding van de rechtspersoon.

2.    De aan Ekwadraat advies B.V. gegeven opdracht eindigt niet door het overlijden van de opdrachtgever.

3.    In geval van beëindiging van de opdracht, zoals bedoeld in lid 1a van dit artikel, is de opdrachtgever verplicht Ekwadraat advies B.V. het volgende te vergoeden op de wijze genoemd in artikel 10 lid 2.
Daarnaast betaalt de opdrachtgever 10% van het resterende deel van de in de offerte vermelde bedragen die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door Ekwadraat advies B.V.
Deze laatste verplichting geldt niet ingeval van beëindiging van de opdracht bij toerekenbare tekortkoming aan de kant van Ekwadraat advies B.V. of bij overmacht. In dat geval is opdrachtgever gehouden tot volledige schadeloosstelling zoals genoemd in artikel 10 lid 4.

4.    Ingeval (toerekenbare) tekortkoming van de kant van Ekwadraat advies B.V., zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Ekwadraat advies B.V. beperkt tot het in artikel 12 van deze algemene voorwaarden gestelde.

5.    Ingeval de opdrachtgever, lid 1c van dit artikel, in staat van faillissement wordt verklaard, is Ekwadraat advies B.V. bevoegd de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is de overeenkomst getand te doen, onder zekerheidsstelling 
voor de juiste nakoming van de overeenkomst. 
Indien de curator niet binnen genoemde termijn van acht dagen verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, is de overeenkomst ontbonden.

6.    Ingeval van surseance van betaling, onder beheerstelling, etc., van de opdrachtgever, lid 1c van dit artikel, is het in lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "de curator" wordt gelezen "de opdrachtgever en de bewindvoerder".

7.    Ingeval Ekwadraat advies B.V., lid 1d van dit artikel, in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren om binnen acht werkdagen te verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidsstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de genoemde termijn van acht werkdagen verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, is de overeenkomst ontbonden.

8.    Ingeval van surseance van betaling, onder beheerstelling, etc., van Ekwadraat advies B.V., lid 1d van dit artikel, is het in lid 7 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "de curator" wordt gelezen "Ekwadraat advies B.V. en de bewindvoerder".

9.    De opdracht kan, tenzij uitvoering definitief onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Ekwadraat advies B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10.    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.


Artikel 12. Aansprakelijkheid van Ekwadraat advies B.V.

1.    De werkzaamheden met betrekking tot de opdracht worden naar beste weten en kunnen door Ekwadraat advies B.V. uitgevoerd. Hierbij wordt, zoveel mogelijk, rekening gehouden met de laatste stand van de techniek, zonder dat enig door de opdrachtgever beoogd resultaat wordt gegarandeerd. 

2.    De aansprakelijkheid van Ekwadraat advies B.V. is in alle gevallen beperkt tot uitsluitend directe schade. Ekwadraat advies B.V. is dus nooit aanprakelijk voor indirecte schade, waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste beparingen, reputatieschade, etc..


3.    Iedere aansprakelijkheid van Ekwadraat advies B.V. is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot een maximum van 5.000 euro. De aansprakelijkheid is bovendien te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ekwadraat advies B.V. te verstrekken uitkering.

4.    Ekwadraat advies B.V. wordt gevrijwaard door opdrachtgever met betrekking tot schadeclaims van derden.

5.    Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt wanneer de opdrachtgever niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade of mogelijkhheid daartoe zich voor het eerste merkbaar heeft geopenbaard de schade schiftelijk en onderbouwd aan Ekwadraat advies B.V. heeft gemeld. Daarnaast vervalt elk recht op schadevergoeding ook wanneer de opdrachtgever niet binnen 6 maanden na die schiftelijke en onderbouwde melding een rechtsvordering instelt. 


Artikel 13. Publicatie - Auteursrecht - Octrooien

1.    De door Ekwadraat advies B.V. aan de (toekomstige) opdrachtgever afgegeven stukken worden, onder de hieronder genoemde voorwaarden, het eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt. De voorwaarden zijn:
a.    het auteursrecht gevestigd blijft bij Ekwadraat advies B.V.;
b.    de intellectuele eigendomsrechten gevestigd blijven bij Ekwadraat advies B.V. (zie ook art. 14);
c.    het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
d.    dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Ekwadraat advies B.V. heeft voldaan.

2.    Het is de opdrachtgever verboden resultaten voorgebracht door het Ekwadraat advies B.V. zodanig te gebruiken dat deze afbreuk doen of strijdig zijn met de juistheid of de strekking van de resultaten.

3.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een opdracht, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, de tekeningen en andere werken van Ekwadraat advies B.V. al dan niet met eventuele uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Ekwadraat advies B.V.
Ekwadraat advies B.V. is bevoegd aan het geven van die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het vaststellen van een bepaalde vergoeding.


Artikel 14. Geheimhouding en octrooirecht

1.    Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan Ekwadraat advies B.V. ter hand gesteld of bekend gemaakt, mogen door Ekwadraat advies B.V. niet aan derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever alsook in geval terhandstelling of bekendmaking voor de goede uitvoering van noodzakelijk is. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn.

2.    De opdrachtgever zal Ekwadraat advies B.V. niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied met inachtneming van het gestelde in lid 3.

3.
a.     Ekwadraat advies B.V. verplicht zich om, naar zijn mening voor octrooiverlening vatbare vindingen, ontstaan in en door zijn werkzaamheden aan de opdracht, onverwijld onder de aandacht van de opdrachtgever te brengen.

b.     Indien een zodanige vinding is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen de opdrachtgever en Ekwadraat advies B.V., heeft de opdrachtgever het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te vragen. De opdrachtgever stelt Ekwadraat advies B.V. van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis. Ekwadraat advies B.V. is desgevraagd verplicht de opdracht¬gever bij de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor Ekwadraat advies B.V. voortvloeiende werkzaamheden zullen op basis van bestede tijd vergoed worden.

c. Als de opdrachtgever een octrooi, als bedoeld in lid 3b, verkrijgt, verleent hij om niet aan Ekwadraat advies B.V. een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete toepassing van de licentie zal Ekwadraat advies B.V. toestemming aan de opdrachtgever vragen, welke toestemming slechts kan worden geweigerd indien de opdrachtgever tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

d. Indien de opdrachtgever van het in lid 3b genoemde recht geen gebruik maakt, of indien een zodanige vinding niet ontstaan is door 
uitwisseling van kennis tussen de opdrachtgever en Ekwadraat advies B.V., heeft Ekwadraat advies B.V. het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi voor die vinding aan te vragen, een en ander met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel gestelde. Ekwadraat advies B.V. stelt de opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis.

e. Als Ekwadraat advies B.V. een octrooi, als bedoeld in dit lid d, verkrijgt verleent hij om niet aan de opdrachtgever, een in beginsel niet overdraagbare, licentie om deze vinding in de huidige bedrijfsvoering van de opdrachtgever toe te passen.

f. Ekwadraat advies B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Ekwadraat advies B.V. voor zichzelf 

optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.


Artikel 15. Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend zijn, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Ekwadraat advies B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17. Geschillen

1.    Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en het adviesbureau zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

2.    Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een van de partijen zulks schriftelijk verklaart.

 

Download hier de algemene voorwaarden