Energietransitie

De energietransitie is een  van de grootste transities ooit in Nederland. De weg is ingeslagen om in 2050 volledig op duurzame energie te draaien en zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Dit vraagt veel van ons allemaal. Opmerkelijk genoeg ziet maar 2% van de Nederlanders dit ook daadwerkelijk als een grote maatschappelijk opgave. De energietransitie heeft onder gewone Nederlanders nog veel te winnen aan urgentiebesef, bewustwording en enthousiasme. Het is dan ook vooral een sociaal-maatschappelijke opgave. Op lokaal niveau krijgen gemeenten, corporaties en netbeheerders een belangrijke rol in dit proces. Dit kan overweldigend zijn. Ekwadraat geeft daarom energietransitie advies aan deze organisaties.

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van fossiele energie naar schone en hernieuwbare energie. Het is tijdens deze omschakeling van belang dat energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Door een geleidelijke overgang van de oude (fossiele) bronnen naar de nieuwe (hernieuwbare) bronnen zorgen we ervoor dat de aarde niet uitgeput raakt en de energievoorziening van de toekomst bestendigd is. In het bijzonder zon, wind en getijdenenergie worden gezien als bestendig. 

Voortgang energietransitie

In 2017 was 6,6% van het Nederlandse energieverbruik hernieuwbaar. Hierbij droegen zonnepanelen 0,37% bij aan ons finale energiegebruik, wind op zee 0,57% en wind op land 1,08%. Er zijn diverse doelstellingen afgesproken in Nederland en mondiaal. In Kyoto zijn er in 1992 al afspraken gemaakt. Zo is er bij het afsluiten van het energieakkoord afgesproken dat 16% van de opgewekte energie hernieuwbare energie moet zijn in 2023.

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden opgewarmd mag zijn. Om hieraan te voldoen moet de CO2-uitstoot met 85-90% afnemen. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel én alle partijen moeten zich inspannen om deze ambities te realiseren. 

Wat zijn de volgende stappen?

In het Klimaatakkoord worden detailafspraken gemaakt over de opvolging van het Energieakkoord en over het realiseren van de Klimaatambities van Parijs. Deze vertaling van ambities naar opgaven, middelen en verantwoordelijkheden vindt nu plaats. Er zijn verschillende tafels waaraan onderhandeld wordt. De gebouwde omgeving, industrie en elektriciteit vormen de belangrijke thema’s. De bijdrage van bijvoorbeeld geothermie, thermische energie/aquathermie en aan de verduurzaming van de warmtevoorziening wordt vertaald in (klimaat)ambities. 

Hoe draag jij bij aan de energietransitie?

Lokaal krijgen gemeenten de rol van regisseur in de energietransitie. Samenwerking met woningcorporaties en de netbeheerders van infrastructuren (als gas, elektriciteit en warmte) is belangrijk bij het realiseren van de klimaatambities op gemeentelijk niveau. Bredere samenwerking in de regio, met ook buurgemeenten en waterschappen, zijn van belang voor de uitwerking van de regionale ambities.

De hoeveelheid hernieuwbare opwek en energiebesparing die (regio)lokaal te realiseren is heeft invloed op de beschikbare en benodigde omvang aan alternatieven voor aardgas. Dit is bepalend en kaderstellend voor de technische (on)mogelijkheden. Anderzijds is de samenwerking in de samenleving de meest kritieke factor die bepalend is voor het succes van de transitie. De omgang en samenwerking tussen bedrijven, inwoners, huurders, kopers en andere vastgoedeigenaren is essentieel voor het welslagen van de transitie. En daar ligt nu precies de crux en uitdaging. 

Ekwadraat begeleidt overheden, ondernemers en bedrijven in de energietransitie

Ekwadraat spreekt de taal van de strateeg en de uitvoerder. Wij voeren programma- en projectmanagement uit voor diverse gemeenten. Onze energietransitie-specialisten staan klaar met passend advies. Ekwadraat is onderscheidend, doordat wij op het gebied van alle hernieuwbare energiebronnen technische expertise hebben en van daaruit in staat is om de haalbaarheid, inzet en omvang van deze technieken te kwantificeren. Hierdoor worden ambities vertaald naar haalbare plannen die realiseerbaar zijn. Het in kaart brengen van mogelijkheden en vertalen naar concrete projecten en daar project(bege)leiding op bieden, zorgt dat ambities gerealiseerd worden. 
 

Onze aanpak in het kort

 

Advies van begin tot eind

                                                                                         

Inclusief betrokkenheid bewoners

                                                                                                                               

Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de energietransitie
 

Benieuwd naar hoe we je kunnen begeleiden bij het bereiken van  duurzaamheidsdoelstellingen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wat betekent de energietranisitie voor jouw organisatie?"

Rob Goes

Manager sales & marketing