Transitievisie warmte

Om invulling te geven aan de verduurzaming van ons land wordt van iedere gemeente verwacht dat zij elke 5 jaar  het warmteprogramma (voorheen Transitievisie Warmte) vaststellen. In het warmteprogramma geven gemeentes aan wat de alternatieven voor aardgas zijn in hun gemeente. Daarnaast moet worden aangegeven welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier. In het energieakkoord is in hoofdlijnen vastgelegd dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een eerste - toen nog Transitievisie Warmte genoemd - vaststellen waarin het tijdspad, waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd. Uiterlijk eind 2026 moeten gemeenten hun warmteprogramma vaststellen en aanvullende gebieden aanwijzen voor de periode tot 2035.

Wat is een transitievisie warmte?

Een transitievisie warmte geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente?
 • Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
 • Wat is een goed moment om deze alternatieven toe te passen?

Een transitievisie warmte is in feite een gedetailleerde uitwerking van de regionale energie strategie (RES). 

Hierin worden de regionaal aanwezige duurzame energiebronnen en andere (rest)warmtebronnen in beeld gebracht én wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De transitievisie warmte richt zich op zowel het lokale- als het provinciale niveau. Binnen de nog vast te stellen energieregio’s (30) stellen gemeenten de RES op samen met:

 • Provincies
 • Waterschappen
 • Netbeheerders 
 • en maatschappelijke partijen 

Vervolgens wordt in een transitievisie warmte op wijkniveau een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin is vastgelegd wat de toekomstige energie en warmtevoorziening voor de betreffende wijk/buurt gaat worden. 

De gemeentelijke transitievisie warmte en de inzet voor de RES kunnen tegelijkertijd ontwikkeld worden, mits dit onderling goed wordt afgestemd. De verdeling en de ruimtelijke inpassing van de bronnen en infrastructuur wordt vastgelegd in de provinciale- en gemeentelijke omgevingsvisies

Meer over het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Terug naar aardgasvrije wijken

Transitievisie warmte: wat wordt er verwacht?

De warmtevisie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. De inhoudsopgave van een transitievisie warmte is vormvrij. Wel worden er enkele handreikingen gedaan om de volledigheid van het plan te borgen. Zo worden tenminste de volgende onderwerpen verwacht:

 1. Wie hebben meegewerkt: Wie zijn alle belanghebbenden in dit proces en wat is hun rol geweest in de totstandkoming van de transitievisie warmte?
 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden; Onder welke condities en voorwaarden is het mogelijk om de plannen uit te voeren?
 3. Inzicht in de transitie naar aardgasvrij; Wat is het huidige verbruik in de wijk inclusief de gebruikte verwarmingssystemen en bouwkundige kwaliteit van de gebouwen?
 4. Alternatieven voor aardgas; Wat zijn in iedere afzonderlijke wijk de alternatieven voor aardgas?
 5. Impact voor bewoners; Wat is de impact van de transitie op bewoners en wat wordt hierin van hen verwacht?
 6. Kosten; Wat zijn de kosten per wijk en hoe is de verdeling van deze kosten?
 7. Planning wijk voor wijk; Wanneer wordt welke wijk aardgasvrij gemaakt?
 8. Uitvoeringsstrategie; Wat is de aanpak om de uitvoering succesvol te laten zijn

Hoe ontwikkel ik als gemeente een transitievisie warmte?

Om te komen tot een transitievisie warmte is het van belang om een aantal stappen te onderscheiden. Allereerst is het van belang om alle relevante stakeholders in dit traject in kaart te brengen. Denk hierbij aan: Bewoners, de netbeheerder, woningcorporaties etc. Het is belangrijk om met alle stakeholders te bepalen wat ieders rol en inspanning is. Daarbij is het ook aan te raden om na te denken over de manier waarop bewoners betrokken gaan worden. De mate waarin draagvlak wordt gerealiseerd onder bewoners is kritiek en essentieel voor het welslagen van de warmtetransitie.

Vervolgens moet een gezamenlijk vertrekpunt bepaald worden. Het is belangrijk om afspraken te maken voordat er in detail getreden wordt. Daarbij is het belangrijk dat het basiskennisniveau van alle betrokkenen gelijk is. Bijvoorbeeld: Dit is nodig om samen onderbouwde keuzes te kunnen maken. Vervolgens is de prioritering van de wijken belangrijk. Neem hiervoor voldoende tijd en zorg dat het draagvlak voor deze keuze bij alle stakeholders aanwezig is.

Tenslotte moet de visie uiteindelijk vorm krijgen in een (wijk)uitvoeringsplan. Denk daarbij na over de volgende vragen:

 • Wie zijn de partners in de uitvoering?
 • Hoe loopt de communicatie tussen en met de betrokken partners?
 • Hoe worden de resultaten gemonitord? 
 • Hoe is de financiering georganiseerd?

Deze vragen zijn belangrijk om uiteindelijk echt tot realisatie te komen en daarmee de gekozen wijken aardgasvrij te maken.

Ekwadraat begeleidt gemeentes tijdens dit traject

Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van alle processtappen in de warmtetransitie. daarbij zijn we met name gespecialiseerd in het onderzoeken van de potentie voor verduurzaming van wijken en woningen. Wij kunnen begeleiden bij het opstellen van de transitievisie warmte, de regie voeren op participatieprocessen en de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. Daarnaast zijn we ook betrokken bij het uitvoeren en realiseren van de plannen.

Met een brede kennis van alle beschikbare duurzame technieken kunnen we helpen om de juiste invulling te vinden van de transitievisie warmte voor jouw gemeente.

Onze aanpak in het kort

 

Stappenplan van begin tot eind

                                                                                         

Inclusief betrokkenheid bewoners

                                                                                                                               

Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de transitievisie warmte

Wil je aan de slag met het opstellen van een transitievisie warmte? Dan helpt Ekwadraat graag. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe je optimaal invulling geeft aan de transitievisie warmte?"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager