088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Warmtetransitie

Nederland staat aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van onze leefomgeving. De transformatie van 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen moet leiden tot:

  • Goed geïsoleerde woningen 
  • Gebouwen die duurzaam verwarmd worden 
  • En gebouwen die schone elektriciteit gebruiken of zelf opwekken

Dit is de opgave die vanuit het klimaatakkoord gegeven is aan de gebouwde omgeving. Tezamen met het afbouwen van de aardgaswinning in Groningen maakt dat de transitie van de warmtevoorziening in Nederland in een stroomversnelling aan het raken is. 

De gemeentes hebben een belangrijke rol in deze transitie. Niet alleen wordt van hen verwacht dat ze een transitievisie warmte gaan opstellen, maar ook moeten ze de regierol in het gehele proces richting aardgasvrij gaan innemen. 

In dit artikel bespreken we wat deze warmtetransitie inhoudt en welke eerste stappen genomen moeten worden voor een succesvolle transitie. 

Wat is de warmtetransitie?

De warmtetransitie gaat over het verduurzamen van de warmtevraag van wijken. Deze transitie vraagt daarom ook om een wijkgerichte aanpak. 

Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeentes en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. 

Dit alles wordt vastgelegd in een zogenoemde transitievisie warmte, voorheen ook wel warmtevisie genoemd.

Technische alternatieven voor aardgas zijn in een dorp met lintbebouwing anders dan in een binnenstedelijke omgeving en weer anders in een jaren-90 woonwijk. Deze specifieke gebouwkenmerken en omgevingsfactoren zijn bepalend voor de technische haalbaarheid. 

Deze technische haalbaarheid is natuurlijk maar een klein onderdeel van de gehele warmtetransitie. Bij Ekwadraat hanteren we een methodiek waarin we vanuit vier verschillende domeinen het vraagstuk benaderen, om uiteindelijk tot gewogen en gedragen besluitvorming te kunnen komen.

Welke stappen moeten genomen worden in de warmtetransitie?

Om te komen tot een alternatieve warmtelevering per wijk moet het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Wij hanteren hiervoor de STOF-methodiek. Binnen deze methodiek worden de verschillende maatregelen getoetst aan de hand van vier criteria:

  1. Sociale impact 
  2. Technische haalbaarheid 
  3. Organisatorische haalbaarheid 
  4. Financiële afweging 

Dit zijn de thema’s waarlangs de discussies met stakeholders in dit proces gevoerd moeten worden. 

Warmtetransitie visie

Wat kan ik doen om te starten met de warmtetransitie?

Om de eerste stappen te zetten naar een aardgasvrije gemeente of aardgasvrije vastgoedportefeuille is het van belang om de huidige situatie goed in kaart te brengen en te bepalen welke doelstelling u wilt bereiken. 

Vanuit de huidige situatie en de doelstellingen kan, afhankelijk van het type organisatie en de doelstelling, een traject gestart worden om de transitie naar aardgasvrij vastgoed te maken.

Bij Ekwadraat hebben we een methodiek ontwikkeld waarmee we invulling geven aan dit proces. Binnen deze methodiek koppelen we diepe inhoudelijke technische kennis met slimme data-analyse. 

In dit verduurzamingsproces begeleiden wij organisaties door in gesprek te gaan met alle relevante stakeholders om tot een realistische strategie te komen. Dit wordt vastgelegd in een energie en warmtevisie. 

Vervolgens kan Ekwadraat de uiteindelijke realisatie van de projecten coördineren en/of uitvoeren. 

Ekwadraat begeleidt u 

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van het vastgoed in uw gemeente of portefeuille, dan helpen wij u graag. Met onze bewezen methodiek begeleiden wij verschillende organisaties bij het bepalen en behalen van hun transitiedoelstellingen. Bent u benieuwd naar deze methodiek? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Aan de slag met de warmtetransitie
 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het bereiken van een duurzame gemeente? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de warmtetransitie"

Rob Goes

Senior adviseur

Toonaangevende projecten