SDE++ subsidie

Over de SDE++ subsidie

Tot het voorjaar van 2020 bestond de SDE+, oftewel de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’. Deze regeling stimuleerde grootschalige productie van duurzame energie via een exploitatiesubsidie. In de SDE++ regeling, die sinds het najaar van 2020 bestaat, staat de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Waar de SDE+ zich richtte op de productie van duurzame energie, focust de SDE++ zich op het reduceren van CO2.

Dit betekent dat de SDE++ regeling, naast de productie van duurzame energie, ook andere technieken stimuleert die zorgen voor CO2-reductie. Daarmee wordt de nieuwe SDE++ regeling aanzienlijk breder dan de huidige SDE+ regeling. Deze SDE regeling kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Wat kan Ekwadraat voor jouw SDE++ project betekenen?

Een project kan opgedeeld worden in vier fasen. Hieronder valt ook het aanvragen van SDE++ subsidie. Elke fase kent zijn eigen werkzaamheden. Ekwadraat ontzorgt jou door (een deel van) de werkzaamheden uit te voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Voorbereiding

We onderzoeken de technische en financiële haalbaarheid van het project. Vervolgens helpen we je met het aanvragen van de juiste vergunningen. 

SDE++ aanvragen

 • We verzamelen en beoordelen de benodigde documenten
 • Helpen je met het opstellen van een projectplan en exploitatiebegroting
 • Adviseren je over de aanvraag strategie
 • Helpen je met het digitaal indienden van de volledige aanvraag bij RVO
 • Helpen met het beantwoorden van vragen door RVO

Realisatie

 • We begeleiding de aanbesteding productie-installatie
  • Opstellen PvE, aanvragen offertes, beoordelen offertes
 • Offerteaanvraag bij netbeheerder
 • Power purchase agreement (PPA) uitvraag
 • Technische due dilligence t.b.v. financiering
 • Begeleiding bouw en opleveringskeuring
 • Opstellen meetprotocol

Exploitatie

 • Voorschot SDE++ subsidie aanvragen bij RVO
 • Periodieke meetrapporten opstellen

In welke fase moet mijn
project aangevraagd 
worden?

Download hier de tabellen van 2024!

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De SDE++ bouwt voort op het succes van de SDE+, waarbij een aantal nieuwe elementen worden toegevoegd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Rangschikking van aanvragen op basis van subsidiebehoefte per vermeden ton CO2-emissies [€/vermeden ton CO2-emissie] in plaats van rangschikking op basisbedrag [€/kWh].
 • Het toevoegen van technieken die wél leiden tot CO2-emissiereductie, maar waarbij geen hernieuwbare energie wordt opgewekt

De SDE++ subsidie kent vijf hoofdcategorieën: 

 • Hernieuwbare elektriciteit:
 • Hernieuwbare warmte (WKK):
 • Hernieuwbaar gas:
 • CO2-reducerende warmte:
 • CO2-reducerende productie:

Een aanvraag voor een productie-installatie wordt specifiek voor een van deze categorieën gedaan. Een aanvraag voor SDE++ subsidie zonnepanelen valt bijvoorbeeld onder elektriciteit.

Het achteraf wisselen, tussen bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling en een groengasproductie, is zonder nieuwe aanvraag dus niet mogelijk. Per techniek wordt door Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de kostprijs berekend. De berekening wordt gebaseerd op een referentie-installatie waarbij het merendeel van de projecten rendabel zijn. Deze kostprijs bepaalt voor een groot deel hoeveel subsidie u krijgt en wordt het basisbedrag genoemd. Het basisbedrag is het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag indient. 

Daarnaast zijn er aantal begrippen die u moet kennen om de werking van de subsidie volledig te begrijpen: 

 • Correctiebedrag
 • Vollasturen
 • Looptijd
 • Basisenergieprijs
   

Correctiebedrag

Het correctiebedrag is de prijs waarvan verwacht wordt dat je die uit de markt kunt ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op je basisbedrag. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is voor iedereen gelijk.


Vollasturen

Een vollastuur wordt beschreven als de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie produceert. Per techniek wordt een maximaal aantal vollasturen bepaald. Voor sommige technieken geldt dat bij 4.000 vollasturen per jaar de maximale subsidie al bereikt wordt. Hierdoor hoef je niet jaarrond te produceren, als dat niet nodig is, en kun je zo bijvoorbeeld onderhoudsperiodes overbruggen.

Looptijd

Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald. Vaak is dit 12 of 15 jaar, afhankelijk van de verwachte levensduur van de installatie. In sommige gevallen is de looptijd van de subsidie korter. Voor stoomproductie in industriële pelletkachels geldt bijvoorbeeld een maximale looptijd van 8 jaar.


Basisenergieprijs

De basisenergieprijs is een bodemprijs die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt bepaald. Als het correctiebedrag daalt onder deze bodemprijs, dan wordt deze bodemprijs in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Zo hoeft RVO niet onnodig geld te budgetteren

Openstellingsronde SDE++ 

De subcategorieën die vorig jaar (2023) in aanmerking kwamen worden hieronder genoemd.

Onze SDE++ subsidie aanvragen van 2023

 

€ 737 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

180 MW aangevraagd vermogen

                                                                                                                               

57 aanvragen

                                                                                         

5 duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de SDE++ subsidie

Meer weten over de SDE++? De potentiële subsidie berekenen? Of wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.

"Ik help je graag bij het aanvragen van een SDE++ subsidie voor jouw installatie!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas