Rapportage over impact op mens en milieu


 

De Europese “Corporate Sustainability Reporting Directive”, oftewel de CSRD duurzaamheidsrapportage, is een richtlijn die grote bedrijven verplicht om rapportage te doen over hun impact van activiteiten op zowel mens als milieu. De CSRD-richtlijn vereist onder andere dat bedrijven inzichtelijk maken hoe zij met hun energie omgaan, wat hun beleid op dit gebied is en hoe ze dit beleid met behulp van KPI’s evalueren. Een van de thema’s die in het duurzaamheidsjaarverlag terug moet komen is ‘klimaatverandering’. Dit is het thema waarmee wij je kunnen ondersteunen en ervaring mee hebben. 

Als ondernemer goed voorbereid zijn voor de ingang van deze verplichting

Er wordt in 2025 van grote ondernemingen, die vallen onder Non-Financial Reporting Directive, verwacht dat zij een CSRD duurzaamheidsrapportage maken over 2024. 

Vanaf 1 januari 2026 volgt deze verplichting voor de overige grote ondernemingen. Een bedrijf wordt gezien als groot wanneer deze aan twee of meer van de volgende punten voldoet: een balanstotaal groter dan € 20 miljoen, een netto-omzet groter dan € 40 miljoen, meer dan 250 werknemers (rapportage over het diversiteitsbeleid), dan wel meer dan 500 werknemers in dienst (de overige niet-financiële rapportage).

Vanaf 1 januari 2027 moeten de beursgenoteerde mkb-bedrijven ook aan de CSRD voldoen. De overige mkb-bedrijven volgen in de toekomst, wellicht in een lichtere variant. Het is raadzaam om je als mkb’er nu al voor te bereiden op de CSRD. Grote ondernemingen waaraan jij levert, of die jouw toeleverancier zijn, hebben data van jouw onderneming nodig om over duurzaamheid in de waardeketen te kunnen rapporteren.

Informatie verschaffen over de materiële impact van je bedrijf

Het doel van de duurzaamheidsrapportage is om informatie te verschaffen over de materiële impact die het desbetreffende bedrijf maakt op de duurzaamheidsthema’s E (Environmental), S (Social) en G (Governance). Een belangrijke stap in de richting van naleving van de CSRD-richtlijn is het laten zien hoe je met CO2 -emissies en energie omgaat en wat het beleid hieromtrent is.

 

ESG-duurzaamheidsthema's

 

De ESG-duurzaamheidsthema's zijn onderverdeeld in de categorieën environment, social en governance. Onder environment vallen vijf thema’s, social heeft vier subthema’s en governance er één. Elke subthema bevat weer onderliggende thema's. Ekwadraat kan je ondersteunen bij thema Klimaatverandering en broeikasgasemissies, in de categorie environment.

Klimaatverandering en broeikasgasemissies heeft drie onderliggende thema's: klimaatmitigatie, energie en klimaatadaptatie. Waarvan wij ons met name bezig houden met de thema's energie en klimaatadaptatie. Het doel is om uiteindelijk een klimaatplan op te stellen waaruit volgt hoe de organisatie gaat zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5°C blijft. Concreet gaat het om de weg die de organisatie gaat volgen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

 

ESG-categorieën waarin wij werkzaam zijn

 

Onze aanpak en input voor jouw duurzaamheidsrapportage

 

Inventarisatie huidige footprint en energiegebruik

Tijdens een kick-off wordt o.a. besproken wat precies de activiteiten zijn die binnen de organisatie zorgen voor het energiegebruik en broeikasgasemissies en  welke indicator(en) er gebruikt gaat worden om de CO2-uitstoot in uit te drukken. We bespreken welke informatie daarvan al aanwezig is en wat nog verzameld moet worden. Met de verzamelde informatie gaan we in deze tweede werkfase de actuele CO₂ emissies onder scope 1 en 2 in kaart brengen. Onder scope 1 vallen de directe CO2-emissies in het primaire proces, door het gebruik (zoals verbranden) van fossiele brandstoffen (zoals aardgas) en het gebruik van koelmiddelen (zoals airco’s). Onder scope 2 vallen de indirecte emissies, die ontstaan bij de productie van ingekochte basisvoorzieningen, zoals onder meer energie (elektriciteit, aardgas), water (drinkwater, koelwater, proceswater, stoom) en industriegassen (zoals perslucht, stikstof, zuurstof, koolstofdioxide e.d.). In de hierop volgende stap 3 bespreken we welke relevante scope 3 emissie we gaan kwantificeren en hoe we dat gaan doen. 

Het resultaat van deze fase: 

  • Een up-to-date CO₂-footprint met geactualiseerde emissies, scope 1 en 2 (onderdeel van rapportage-eis E1-6). 
  • Een overzicht van alle relevante scope 3 emissies (onderdeel van rapportage-eis E1-6). 
  • Een overzicht van het energiegebruik  (onderdeel van rapportage-eis E1-5). 
  • Een concept deelrapportage en presentatie, ter voorbereiding op fase 3. 

Bepalen scope 3 en vervolgstappen

Aansluitend gaan we in een gezamenlijke sessie met de klant de relevante scope 3 emissies benoemen. Onder scope 3 vallen de emissies binnen jouw waardeketen door leveranciers en afnemers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkoop van biodiesel, de inkoop van producten, het gecreëerde afval, de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer. 

Gezamenlijk bepalen we welke scope 3 emissies we gaan kwantificeren. Het daadwerkelijk kwantificeren van scope 3 emissies kan een tijdrovende aangelegenheid zijn, aangezien we hierin tot op bepaalde hoogte afhankelijk zijn van afnemers en leveranciers.  

Het resultaat van deze fase: 

  • Klimaatmitigatie en -adaptatie doelen (onderdeel van rapportage-eis E1-2 en E1-4). 
  • Overzicht kansen en risico’s onder relevante ESG doelen (onderdeel van rapportage-eis E1-9). 
  • Een overzicht van de relevante en de te kwantificeren scope 3 emissies. 

Kwantificeren reductie- en compenstatiemaatregelen en scope 3 emissies

De resultaten van de vorige stap gebruiken we om de reductie- & compensatiemaatregelen en de scope 3 emissies te kwantificeren. Hierbij gaan we uit van de huidige waardes en houden we rekening met jullie groeidoelstellingen, de te nemen verduurzamingsmaatregelen, de verwachtte (des)investeringen en andere van invloed zijnde factoren. 

Het resultaat van deze fase: 

Gekwantificeerde reductie- & compensatiemaatregelen en scope 3 emissies (onderdeel van rapportage-eis E1-3, E1-6 en E1-7), waaronder interne koolstofbeprijzing (onderdeel van rapportage-eis E1-8). 

Rapportage en operationeel plan

Na het doorlopen van alle voorgaande fases zal Ekwadraat de inzichten en resultaten bundelen in één rapportage, zodat dit onderdeel kan worden van de totale CSRD duurzaamheidsrapportage. Dit eindrapport omvat een inzicht in de huidige situatie en een operationeel plan dat concreet invulling geeft aan de zero-emissies doelstelling per 2050 (onderdeel van rapportage-eis). In dit operationele plan worden zowel de te verwezenlijken reductie- en compensatiemaatregelen als de verwachtte groei van de organisatie afgezet in de tijd richting diezelfde net zero-emissie doelstelling per 2050.

Het resultaat van deze fase: 

  • Een eindrapportage 
  • Een eindpresentatie 

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen binnen de CSRD duurzaamheidsrapportage?

''Ik help je graag verder!'' 

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager