Duurzaam nieuws

Conceptadvies 2016

De voorbereidingen voor de SDE+ 2016 zijn in volle gang. Minister Kamp heeft bij de publicatie van de Nationale Energieverkenning bekend gemaakt dat de SDE+ in 2016 ingrijpend gewijzigd wordt. Minister Kamp heeft toegezegd fors meer budget op te nemen voor de SDE+ 2016. Dit is nodig om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Zo bestaat de SDE+ uit twee rondes, één in maart en één in september 2016. Beide rondes kennen een subsidieplafond van € 4 miljard en beginnen ieder bij fase 1. Hierdoor ontstaan de mogelijkheid om een voor het project gepast moment in te dienen waardoor de voortgang van de projecten minder stagneert.

Daarnaast wordt het mogelijk meer met elkaar te concurreren. Kamp wil dat men in de vrije categorie kan inschrijven op 0,1 cent/kWh nauwkeurig. Dit biedt de mogelijkheid om voor een lager, maar projectpassend, tarief in te schrijven en zo de kans op subsidie te vergroten. Hierdoor is het nog meer van belang vooraf duidelijk uw inschrijfbedrag te bepalen.

Voorbeeld: U kunt in fase 4 voor maximaal 10 cent per kWh aanvragen. 9 cent per kWh in fase 3 is te weinig, hierdoor bent u gedwongen op dag 1 van fase 4 aan te vragen. Vanaf 2016 is aan u de keus te kiezen voor een bedrag tussen de 9,1 en de 10,0 cent om zo een grotere kans op subsidie te hebben. Ook in 2016 krijgen de projecten die voor het laagste bedragen aanvragen voorrang.

In november 2015 worden de verdere details en uitwerking verwacht van de SDE+ 2016. Houdt u daarom onze nieuwsberichten in de gaten.

Basisbedragen 2016

ECN heeft eerder dit jaar onderzoek gedaan naar de hoogte van de subsidiebedragen. Door middel van de jaarlijkse martktconsultatie heeft ECN informatie ingewonnen over de diverse productietechnieken. De resultaten van de marktconsultatie worden eind 2015 verwacht.

Het conceptadvies van ECN is op hun eigen site gepubliceerd. Het conceptadvies en bijbehorende rekenmodellen zijn bij ECN terug te vinden.

De wijziging hebben betrekking op de huidige SDE-bedragen. Hoe de SDE+ is opgebouwd en wat de huidige bedragen zijn vindt u op onze speciale SDE+ pagina.

Over de linie genomen zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de basisbedragen. Enkele uitzonderingen hierop zijn:

Geothermie

Voor de geothermieprojecten zijn de investeringskosten verlaagt, maar de O&M kosten verhoogd. Per saldo strepen deze wijzigingen elkaar weg waardoor de basisbedragen onveranderd blijven.

Voor de categorie gecombineerde opwekking waarbij naast warmte ook elektriciteit wordt geproduceerd, overweegt ECN te adviseren de categorie in de SDE+ 2016 niet open te stellen. De argumentatie is dat er onvoldoende behoefte voor deze categorie is getuige het wegblijven van aanvragen. ECN roept de marktpartijen op, om indien er behoefte is aan deze categorie, gebruik te maken van de marktconsultatie. Ekwadraat heeft gebruik gemaakt van de marktconsulatie waarbij aangegeven is dat er concrete projecten in ontwikkeling zijn. We verwachten daarom dat ECN zal adviseren de categorie toch open te stellen.

Zon-PV

ECN heeft ervoor gekozen het maximaal subsidiabele aantal vollasturen van 1.000 kWh/kWp te verlagen naar 950 kWh/kWp. Dit zorgt ervoor dat projecten in gebieden waar de zon minder vaak schijnt, eerder hun maximale subsidie kunnen ontvangen. Het verlagen van het maximaal aantal gesubsidieerde vollasturen zorgt indirect voor een verhoogde SDE-bijdrage.

Daarnaast heeft ECN aangegeven dat de SDE+ steeds vaker gebruikt wordt voor veldsystemen. ECN is benieuwd naar de kostenopbouw van veldsystemen aangezien de kostprijs in Duitsland bij veldsystemen tot een kostenreductie van de onderconstructie van 50%. Hierom wil zij graag meer informatie over de kostenopbouw van veldsystemen. Bovenstaande geeft het vermoeden dat ECN overweegt een aparte categorie in het leven te roepen voor veldsystemen.

Als laatste heeft ECN de verwachte prijsontwikkeling doorgevoerd op basis van de verwachte prijs in 2017. Deze prijs verwacht ECN op € 1,01 per Wattpiek (prijspeil 2014: € 1,13 per Wattpiek). Dit betreft de prijs voor een turn-key installatie.

Concreet daalt het basis bedrag van 14,1 cent per kWh naar 13,7 cent. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 13,7 cent slechts over 950 vollasturen wordt uitgekeerd.

Apart budget voor zonnepanelen?

Vanuit de markt wordt gevraagd om een aparte openstelling voor Zon PV projecten. Waar Zon PV in 2014 voor ruim 1,3 miljard aan positieve beschikking heeft ontvangen, vist het grotendeel van deze projecten in 2015 achter het net. De Minister heeft in de periodieke overleggen met de Tweede Kamercommissie aangegeven niks te voelen voor een apart budget voor Zon PV.

Ketels vaste biomassa

ECN en DNV GL hebben signalen uit de markt ontvangen dat de investeringskosten voor houtgestookte ketel in praktijk lager liggen. Aangezien er nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn is voorlopig gerekend met de basisbedragen uit het eindadvies SDE+ 2015. Mogelijk verandert dit richting het eindadvies SDE+ 2016.

Uitbreiding warmte covergisting

De categorie uitbreiding warmte voor bestaande vergistingsinstallaties is niet meer opgenomen in het advies aangezien EZ hier geen aanvragen meer verwacht.

Warmte covergisting

Het basisbedrag voor warmte uit co-vergisting van dierlijke mest is 0,2 cent per kWh hoger uitgevallen. Hiervoor is geen duidelijke verklaring te geven.

Wind op Land

De SDE-bedragen voor Wind op Land vallen iets lager uit. Dit is te wijten aan een verlaging van de grondkosten waar EZ opdracht voor heeft gegeven. De grondkosten zijn met 10% verlaagd.

De investeringsbedragen per type windturbine zijn nog niet volledig bekend, hierdoor zijn hierop nog geen wijzigingen doorgevoerd. Mogelijk wordt dit in het eindadvies nog wel meegenomen.

Definitieve subsidiebedragen SDE+ 2016

Ekwadraat verwacht eind 2015 de definitieve subsidiebedrag per techniek en het totale SDE+ budget te ontvangen. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons speciale Twitter account of schrijf u in voor onze nieuwsbrief rechts onderin. 

Hernieuwbare brandstofeenheden