Energiebesparing mkb, grootzakelijk en industrie

Wat verandert er in 2023?

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van ≥ 50.000 kWh elektriciteit of ≥ 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Op dit moment vindt er per bedrijfssector een actualisatie van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) plaats naar de meest recente stand van techniek, investerings- en energieprijzen. In de EML staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De voorwaarde van de energiebesparingsplicht is dat alle, voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen van de EML getroffen worden, of een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel te nemen indien een toepasselijke erkende maatregel niet wordt genomen. De definitieve Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werd eind 2022 gepubliceerd. De huidige verwachting is dat de nieuwe ronde van de informatieplicht energiebesparing per 1 december 2023 ingaat.

 

Wijzigingen energiebesparingsplicht 2023

De belangrijkste wijziging in de energiebesparingsplicht per 2023 is de splitsing tussen gebouw en activiteit, als gevolg van de nieuwe Omgevingswet. In de praktijk betekent dit een splitsing tussen gebouwmaatregelen en maatregelen ten gevolge van milieubelastende activiteiten. Hierbij is de gebouweigenaar (bijvoorbeeld verhuurder) verantwoordelijk voor het treffen van gebouwmaatregelen met een terugverdientijd van minder van vijf jaar of minder. Onder gebouw gebonden maatregelen wordt bijvoorbeeld verstaan: toepassen van dakisolatie, HR++ beglazing, spouwisolatie en weersafhankelijke regelingen. De energiebesparende maatregelen tegen gevolge van milieubelastende activiteiten dienen worden uitgevoerd door de gebruiker van het gebouw (bijvoorbeeld huurder). Met deze maatregelen wordt onder andere verstaan: isolatie van warme- en koude leidingen, terugwinning van warmte uit processen en het toepassen van frequentieregelaars.
Verder wordt de verplichting van energiebesparing verbreed naar verduurzaming van het energiegebruik. Er komt hierdoor meer accent op CO2-reductie: produceren van duurzame energie (onder andere zonnepanelen) en overstap naar een andere energiedrager (elektrificatie) wordt verplicht bij een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 

Label C verplichting 2023

Vanaf 1 januari geldt de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de gestelde eisen, dan mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt.
Of voor uw kantoorgebouw ook de energielabel C verplichting geldt is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Wanneer de totale gebruiksoppervlakte van het kantoorgebouw kleiner is dan 100 m² geldt de verplichting niet. Daarnaast dient minimaal 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw een kantoorfunctie te hebben. RVO heeft een beslisboom opgesteld om te bepalen of uw kantoorgebouw aan de energie label C verplichting dient te voldoen. Daarnaast heeft RVO een aantal praktijksituaties uitgelicht op hun website. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grote bedrijven 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die door de Europese Commissie is aangenomen op 21 april 2021. De CSRD vervangt de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage (NFRD). Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. CSRD is al verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en vanaf 2024 moeten ook grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. De rapportageplicht geldt voor bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de drie volgende eisen:  

  • 250 werknemers of meer
  • Een omzet van meer dan 40 miljoen euro
  • Een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro

Als gevolg hiervan stijgt het aantal bedrijven dat moet voldoen aan CSRD van ongeveer 11.700 naar circa 49.000. CSRD is een zeer uitgebreid proces, waarbij het dus van belang is tijdig te starten met de voorbereiding. Een verplicht onderdeel van CSRD is de CO2-footprint. 
 

Kunnen we u verder helpen?

Onze adviseur Nick de Vries kan u voorzien van alle informatie over deze energiebesparende maatregelen. Neem via onderstaand contactformulier contact met ons op en wij helpen u verder!

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wilt u energie besparen? Ik help u graag!"

Nick de Vries

Adviseur energietransitie