Geo data in de energietransitie

Geo data en kennis duurzame energie voor de energietransitie bij gemeenten

Een unieke samenwerking tussen Ekwadraat en MUG Ingenieursbureau

Ekwadraat en MUG Ingenieursbureau zijn een unieke en doelgerichte samenwerking aangegaan. Dit door inhoudelijke kennis over duurzame energie slim te koppelen aan de toepassing van geo-data. Aan de hand van perspectievenkaarten zoals ‘Energie besparen’ en ‘Duurzame energie’ – gebaseerd op (openbare) data - kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gericht geadviseerd worden in de energietransitie. Vragen zoals ‘Waar in de regio, stad of wijk kan worden ingezet op energiebesparing?’, ‘Welke duurzame energiebron (wind, zon, all-electric, warmte, waterstof, etc.) past het beste in de regio?’ en ‘Op welke manier is draagvlak voor de toepassing van duurzame energie te realiseren?’, kunnen gezamenlijk beantwoord en inzichtelijk gemaakt worden.

 “Een gouden combinatie: inhoudelijke kennis over duurzame energie van Ekwadraat en de toepassing van geo-data in een perspectievenkaart ‘Energie besparen’ door MUG Ingenieursbureau.”

De energietransitie: 3 prioritaire opgaven van de gemeente 

1. Waar in de regio, stad, wijk moeten we inzetten op het besparen van energie? 

Het pakket van mogelijkheden van besparen en verduurzamen is voor een burger en bedrijf omvangrijk. Als standalone of gezamenlijk met de buren of wijk aan de slag gaan, is door een individuele partij vaak niet goed te overzien (vele mogelijkheden en een vaak complex). De gemeente kan hierbij sturen om de meest kansrijke gebieden te prioriteren waar voor de laagst maatschappelijke kosten de hoogste impact kan worden bereikt.
 
Het areaal van een gemeente is goed in te delen naar een perspectievenkaart ‘energie besparen’. Een perspectievenkaart is op te stellen door veel beschikbare data aan elkaar te koppelen. Denk hierbij aan energielabels van woningen, het bouwjaar van woningen, het energieverbruik per wijk/bouwblok en veldinventarisatie (vliegen en infrarood-metingen).  Kansrijke verbeterpakketten (op woning/bedrijf en op samenwerkingen) kunnen worden opgesteld, gevolgd door bijvoorbeeld centrale inkoop en subsidiering door de gemeente. Op basis van de inventarisatie van besparende maatregelen zoals isolatie kan een beeld worden geschetst van de besparingsmogelijkheden in relatie tot de investeringen (waar krijg je het meeste waar voor je geld?) en ook in relatie tot de energiebehoefte in de toekomst. Dit laatste is zeer relevant voor de keuzes van nu omdat de toekomstige afname de bestendigheid van de terugverdienmodellen bepaalt.

2. Waar in de regio liggen goede kansen voor duurzame energiebronnen (zon, wind, all-electric, warmte (uitwisseling en aardwarmte), waterstof) en wat zijn concepten, zodat belanghebbenden die samen aan kunnen pakken? 

Voor de keuzes van de beste duurzame energiebronnen en hoe dit op te pakken (samenwerkingsconcept) is een regisseur nodig. Veel initiatieven zoals de ontwikkeling van een warmtenet of van het aardgasnet af gaan, zijn individueel niet in te vullen. Ook bedrijven stappen hier door onzekerheid inzake brede participatie niet in, terwijl dit wel noodzakelijk is om een stevige investering te kunnen dekken en om aan de klimaatdoelstelling te voldoen. 

Welke duurzame energiebron het beste gaat uitpakken is sterk locatie specifiek. Zo is in de cultuurhistorische binnenstad minder ruimte voor zonne-energie en warmtenet dan in een nieuwbouwdorp grenzend aan het veenweidegebied. Mogelijk biedt waterstofgas meer perspectief voor een binnenstad en het aanleggen van een warmtenet meer in ruimer opgezette wijken nabij industrieterreinen (warmtebronnen). Door veel openbare data te combineren is snel een eerste inzicht op perspectief inzichtelijk.

Per duurzame energiebron zal een perspectievenscan nodig zijn voor een gedragen en haalbare oplossing die voor de locatie geschikt is. Een gedragen invulling is de basis waarvoor een weging van wensen en eisen van burgers ook in beeld worden gebracht. Dit is een belangrijke databron die door middel van een goede app verschillende datalagen kan opleveren en hierdoor de implementatie kan vereenvoudigen.

3. Op welke manier is draagvlak voor de toepassing van duurzame energie te realiseren? 

Inzake zonne-energie zijn veel initiatieven. Inmiddels hebben veel initiatieven een beperkt maatschappelijk draagvlak. Er is een regisseur nodig die stuurt op haalbare en gedragen plannen met een visie op het ruimtelijk beleid. Hierbij zullen nieuwe participatiemodellen een belangrijk aandachtspunt zijn. In dit geval bestaat de mogelijkheid om een perspectievenkaart te maken door bestaande data te combineren en te voorzien van besliscriteria op maat. 

De samenwerking Ekwadraat/MUG Ingenieursbureau draagt bij aan dit draagvlak door gestructureerd inzicht te bieden in feiten en cijfers.

“Slim gebruik van data helpt gemeenten op weg in de energietransitie”

Bekijk het project: GIS-tool: de Perspectievenscan voor provincie Friesland

Ekwadraat & MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau beschikt over een team van gespecialiseerde Geo-ICT-specialisten. Deze specialisten zijn in staat om (openbare) data en informatie te ontsluiten en deze data samen te voegen in praktische informatieproducten. Voorbeelden van deze informatieproducten zijn de perspectievenscan per gemeente die de mogelijkheden voor duurzame energie in kaart brengt. En ook de perspectievenkaart ‘Energie besparen’. Aan de hand van beschikbare datalagen is informatie visueel beschikbaar zoals functiekaarten, de beschikbaarheid van een net of congestie op een net, de afstand tot de netaansluiting, de ligging van daken, etc. Dankzij de inzet van programmeurs met GIS-ervaring en inzicht in geo-data worden slimme scripts ontwikkeld waarmee deze data bewerkt kunnen worden en gebruikt kunnen worden voor analyse. Daarnaast is MUG Ingenieursbureau actief in plan, ontwerp en onderzoek voor diverse zonne- en windenergieprojecten voor gemeenten en ontwikkelaars.

Het doel van Ekwadraat is om de energietransitie te versnellen en begeleidt bedrijven, gemeenten en ondernemers bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Ekwadraat onderzoekt wat de kansen en mogelijkheden zijn en welke processen doorlopen moeten worden. Daarnaast zorgt Ekwadraat voor de begeleiding tijdens de ontwikkeling van het project. 

Vragen over deze dienst?
 

Ook voor uw gemeente zetten wij onze kennis en kunde graag in. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met alle vragen over de energietransitie"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein