Duurzaam nieuws

Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

 • Resultaten najaarsronde 2017

  In februari verwacht de minister de resultaten van de SDE+ najaarsronde 2017 bekend te maken. De minister verwacht dat dan het beschikbare budget is beschikt en/of alle aanvragen zijn beoordeeld.

 • Beleid CO2 reductie

  Voor de zomer van 2018 komt de minister met een plan voor het stimuleringsbeleid van CO2 reductie. Mogelijk vindt marktconsultatie plaats.

 • Aanpassing wet

  De minister streeft naar aanpassingen in de Wet Opslag Duurzame Energie en Besluit stimulering duurzame energieproductie per 1 januari 2019.

 • Berekening correctiebedrag warmte

  Vanaf 2018 wordt er een andere berekening voor het correctiebedrag van warmte gehanteerd. Voor 2019 komt de minister met een nieuw voorstel als onderdeel van zijn advies voor de basisbedragen van de SDE+ 2019. Zoals gebruikelijk wordt de markt hiervoor geconsulteerd.

 • Warmte uit houtpellets

  In het najaar van 2018 maakt de minister de resultaten bekend van het onderzoek naar de beschikbaarheid van snoei- en dunningshout in Nederland. Eventueel komt er naar aanleiding van het onderzoek in 2019 een aparte categorie warmte uit houtpellets.

 • Correctiebedrag zon

  De minister geeft in de kamerbrief aan dat hij geen aanleiding ziet om het correctiebedrag van zon aan te passen. Dit ondanks verzoeken van meerdere partijen i.v.m. ongunstige correctiebedragen voor geproduceerde zonne-energie voor eigen gebruik. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd tussen minister Wiebes en branchevereniging Holland Solar. Volgens Holland Solar leidt dit tot wederzijds begrip en de zoektocht naar een compromis. ‘Er wordt hard gewerkt aan een compromis voor de eerste subsidieronde van 2018 om ervoor te zorgen dat er geen vraaguitval in de SDE+-markt ontstaat. Voor de najaarsronde van de SDE+-regeling moet vervolgens een definitieve oplossing gevonden worden ten aanzien van het correctiebedrag voor het eigen verbruik en de energie die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet en voor andere significante fouten in de rekenmodellen. Zo hopen we samen met het ministerie als sector tot een betere regeling te komen.’ zegt Dennis de Jong van Holland Solar tegen Solar Magazine.
aardwarmte