Openstelling SDE++ 2022

28 juni tot 6 oktober | 13 miljard beschikbaar

Onlangs heeft Minister Jetten in een Kamerbrief de openstellingsronde van SDE++ voor 2022 aangekondigd. De openstellingsronde van de SDE++ vindt dit jaar plaats van 28 juni tot en met 6 oktober 2022. De belangrijkste punten uit de Kamerbrief, waaronder de openstellingsdata en nieuwe categorieën, worden onderstaand toegelicht.

Belangrijkste punten

Het verplichtingenbudget voor de komende openstellingsronde bedraagt 13 miljard euro. Dit is een fors hoger bedrag dan de 5 miljard euro die in 2021 beschikbaar was. Vorig jaar was in de miljoenennota al aangekondigd dat er dit jaar extra geld voor klimaatmaatregelingen zou worden gereserveerd. 

Openstellingsronde van de SDE++ 2022

De SDE++-regeling wordt dit jaar voor een langere periode opengesteld dan voorgaande jaren. De regeling opent op 28 juni 2022 en sluit op 6 oktober 2022. De openstelling vindt gefaseerd plaats in vijf fases. 

Aanpassingen plafonds zon-PV, wind en CCS

In het Klimaatakkoord is als doel gesteld om 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. In lijn met dat doel is in de SDE++ een plafond van 35 TWh opgenomen voor de productie van elektriciteit uit wind op land en zon-PV. Omdat dit plafond al binnen de komende openstellingsronde bereikt zou kunnen worden, maar de minister ruimte wil behouden voor aanvragen ná 2022, heeft de minister besloten om het plafond in 2022 eenmalig te verlagen naar 33,5 TWh. Hiermee wordt er gezorgd voor continuïteit in de realisatie van zon- en windprojecten. 

Naast de eenmalige aanpassing voor het plafond voor de productie van elektriciteit uit zon-PV en wind, wordt met ingang van dit jaar het plafond voor CCS in de industrie voor de SDE++-regeling met 1,5 Mton verhoogd naar in totaal 8,7 Mton. Verder wordt de realisatietermijn van CCS verlengd van vijf naar zes jaar. Als reden voor deze wijzigingen noemt de Minister de omvang van het CO2-reductiepotentieel, waarmee ‘’op relatief korte termijn en kosteneffectieve wijze CO2-reductie kan worden gerealiseerd’’. Voor CCS blijft dus alleen een plafond bestaan voor de hoeveelheid afgevangen en opgeslagen energie en wordt geen plafond in het beschikbare budget voor CCS opgenomen.

 

Overige wijzigingen Zon-PV

De afgelopen jaren is gebleken dat relatief veel zon-PV projecten die een SDE-beschikking hebben ontvangen niet worden gerealiseerd. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervoor is een gebrek aan beschikbare netcapaciteit, waardoor er niet teruggeleverd mag worden aan het elektriciteitsnet. 

Om de beschikbare netcapaciteit beter te kunnen benutten wordt dit jaar als maatregel opgenomen dat de teruglevercapaciteit op een nieuwe aansluiting of de additionele teruglevercapaciteit op een bestaande aansluiting voor een project maximaal de helft (50%) van het piekvermogen van de Zon-PV installatie mag bedragen. Deze maatregel geldt alleen voor Zon-PV projecten die groter zijn van 1 MWp. Door deze maatregel kunnen er meer hernieuwbare energieprojecten binnen dezelfde netcapaciteit gerealiseerd worden. Omdat dit betekent dat een deel van de elektriciteit door deze eis niet aan het net kan worden geleverd, zijn de basisbedragen licht gestegen. 

Het opnemen van opslag van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met een batterij, wordt dit jaar nog niet opgenomen in de SDE++. PBL heeft berekend dat de geschatte subsidie-intensiteit hoger ligt dan de bovengrens van SDE++, namelijk 300 euro per vermeden ton CO2. Dit betekent dat de techniek tot nu toe te duur is.

Nieuwe categorieën 

In de aankomende openstellingsronde wordt een aantal nieuwe technieken voor het eerst opengesteld.

Elektrificatie

Hybride glasovens: Voor de productie van gesmolten glas wordt tot nu toe vooral aardgas gebruikt. Een alternatief voor de conventionele ovens zijn hybride ovens, waarbij de verhitting voornamelijk elektrisch plaatsvindt, in combinatie met de verbranding van een gas. Dit zorgt voor reductie van CO2 en is daarom toegevoegd als techniek.
Industriële warmtepomp met 3.000 vollasturen. Er bestond al een categorie voor een industriële warmtepomp met 8.000 vollasturen. Vanaf dit jaar wordt een nieuwe categorie opengesteld voor warmtepompen die minder draaien en dus niet uitkunnen bij 8.000 vollasturen.

Waterstof

Directe lijn: de waterstof categorie wordt uitgebreid met een tweede categorie voor elektrolysers die hun elektriciteit via een directe lijn van een wind- of zonnepark betrekken. Er wordt een onderscheid gemaakt met de bestaande categorie waarbij elektriciteit uit het net wordt gehaald, omdat de bijbehorende CO2-vollasturen en kosten anders zijn wanneer de elektriciteit direct uit een wind- of zonnepark wordt ingezet. 

Naast de genoemde nieuwe categorieën zijn er nog een aantal aanpassingen gedaan op bestaande categorieën. 
 

Wij ondersteunen je in de SDE++-aanvraag!

Dagelijks zijn wij bezig met diverse SDE++-werkzaamheden. Zo ondersteunen wij ondernemers in heel Nederland in het realiseren van projecten waarbij CO2 wordt gereduceerd of duurzame energie wordt geproduceerd. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van deze projecten. Zo werken wij o.a. aan het opstellen van subsidieaanvragen, het in kaart brengen van de technische en financiële haalbaarheid van SDE++-projecten. Ook onderhouden wij het contact met de betrokken partijen zoals het meetbedrijf, de subsidieverstrekker en de netbeheerder. Ben je bezig met de voorbereiding van een duurzaam project en wil je weten of het mogelijk is om hier SDE++-subsidie voor aan te vragen, neem dan contact op met één van onze SDE-specialisten.
 

Wilt u een subsidie aanvragen voor uw duurzame project? 

Wij kunnen u hierbij begeleiden, vul onderstaand formulier in dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik sta klaar om al uw vragen over de SDE++ te beantwoorden"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas