Duurzaam nieuws

Stand van zaken SDE+ 2015

 

Wijzigingen SDE+ 2015

De SDE+ opent op 31 maart 2015 om 09:00 uur. Vanaf die dag kunnen projecten subsidie aanvragen voor een bedrag van maximaal 7 cent/kWh voor elektriciteit en/of warmte en maximaal 5,5 cent/kWh voor groen gas. Voor 2015 wordt wederom een budget van € 3,5 miljard beschikbaar gesteld. De regeling sluit op 17 december 2015 om 17:00 uur. De SDE-systematiek wijzigt echter op een aantal punten drastisch.

SDE subsidie per kWh

De basisbedragen worden vanaf 2015 voor alle categorieën (elektriciteit, warmte, WKK en groen gas) uitgedrukt in euro per kilowattuur (kWh).

Zowel door CertiQ, die de toekenning van certificaten voor elektriciteit en warmte voor haar rekening neemt, als Vertogas, die dit voor de groen gas productie doet, worden certificaten afgegeven per megawattuur(MWh). De minister heeft ervoor gekozen om de SDE-systematiek hierop aan te passen. Dit betekent dat, ook voor de projecten die warmte of groen gas produceren, de SDE-subsidie per kWh wordt uitgedrukt en uitbetaald.

Daarnaast komen de bedragen per fase van groen gas installaties niet overeen met de overige categorieën. Dit wordt veroorzaakt omdat groen gas slechts voor 78,5% meetelt in de Europese doelstellingen.

Basisbedragen SDE+ 2015

In de SDE+ 2015 zijn 3 extra fases opgenomen waarbij iedere fase 1 cent/kWh hoger ligt. De fases lopen net als in 2014 op van 7 cent/kWh naar maximaal 15 cent/kWh. Voor groen gas  lopen de bedragen uiteen van 5,5 cent tot maximaal 11,8 cent per kWh.

 In onderstaande tabel zijn de fases en bijbehorende maximum bedragen weergegeven.

Voor een totaaloverzicht van de basisbedragen, vollasturen en correctiebedragen per categorie kunt u bijgevoegde tabellen gebruiken.

De juist bedragen vindt u op de volgende manier

 • U zoekt eerst de juiste tabel op (WKK, warmte, groen gas of elektriciteit);
 • Voor vergisting van biomassa zijn op de eerste pagina 3 aparte tabellen weergegeven;
 • Zoek in de tabel de juiste categorie op en volg de rij naar rechtst;
 • Allereerst ziet u het maximum aantal vollasturen dat bij uw categorie hoort;
 • Vervolgens treft u in de kolom waarin uw fase is ingedeeld het maximum subsidiebedrag(basisbedrag) waarvoor u aan kunt vragen;
 • U kunt ook in een eerdere fase voor een lager bedrag aanvragen. Het bedrag is dan gelijk aan het maximum voor die fase en staat bovenin de tabel;
 • In de kolom ‘Correctiebedrag’ treft u de huidige marktprijs aan die de overheid in mindering brengt op het basisbedrag;
 • De kolom ‘Basisprijs’ geeft de laagste marktprijs aan waarvoor de overheid het verschil tussen kostprijs en marktprijs nog dekt;
 • De laatste twee kolommen geven een overzicht van het verschil tussen de SDE+2015 en de SDE+2014. Voor de warmte- en gascategorieën zijn de basisbedragen omgerekend in GJ en m³ gas.

 

Banking, nu ook vooruit

Sinds 2012 is het mogelijk voor bestaande en nieuwe projecten om misgelopen productie op een later moment in te halen. Vanaf 2015 wordt banking uitgebreid door ook toe te staan de meerproductie, tot een maximum van 25% van de jaarlijkse subsidiegrens, mee te nemen naar de volgende jaren. Op deze wijze kan in een tegenvallend jaar alsnog geprofiteerd worden van de SDE+ subsidie. Banking blijft echter enkel mogelijk voor projecten met een SDE of SDE+ beschikking.

Banking is niet van toepassing op windprojecten met een windfactor of voor de categorie meestook van biomassa.

Geen maximale productie meer voor geothermie

De minister heeft besloten de maximering van het aantal vollasturen te laten vervallen voor geothermieprojecten. De geothermieprojecten worden reeds beperkt in het aantal vollasturen. Daarnaast worden de geologische rapportages door de experts van TNO uitvoerig getoetst.

Basisbedrag co-vergisting onveranderd

ECN heeft in opdracht van de minister de kostprijzen bepaald voor alle productie-categorieën. Voor de categorieën co-mestvergisting kwam hier een hogere kostprijs uit dan vorig jaar. De minister handhaaft echter het basisbedrag uit de SDE 2014. De minister is van mening dat het aanpassen van het basisbedrag negatieve effecten heeft op bestaande vergistingsinstallaties en het verhogen van het basisbedrag een prijsverhogend effect heeft op de biomassaprijzen. Voor de categorie mest-mono vergisting wordt in de SDE+2015 wel alle ruimte gegeven.

Omzetting MEP naar SDE+

Voor projecten met een bestaande MEP-beschikking voor thermische conversie maakt de minister het mogelijk de MEP-beschikking in te ruilen voor een SDE+ beschikking. Hiermee kunnen bestaande installaties, die hun warmte nuttig kunnen gebruiken, direct gebruik maken van SDE+ op de warmtebenutting. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal jaar dat er nog MEP-subsidie op de installatie zit. Hoe langer de MEP-subsidie nog duurt, hoe hoger het basisbedrag.

Meestook biomassa

Per 2015 is het mogelijk om SDE+ subsidie aan te vragen voor de bij- en meestook van biomassa(veelal samengeperst hout) in bestaande kolencentrales met een maximum van 25 PJ per jaar.

De minister voegt twee nieuwe categorieën toe. De verlengde levensduur voor reeds bestaande meestook die zonder SDE-subsidie zouden stoppen. En nieuwe bij- en meestook waarvoor extra investeringen benodigd zijn.

Om het risico dat producenten van bij- en meestook zouden stoppen, te beperkten is voor deze beide categorieën een subsidieperiode van acht jaar afgesproken.

Wind op land

Vanaf 2015 maakt de minister het basisbedrag voor windmolen op land afhankelijk van de langjarige gemiddelde windsnelheid. Hiertoe heeft de minister een windkaart gepubliceerd die de indeling per gemeente weergeeft. Deze windkaart treft u bijgaand aan. De minister stimuleert hiermee windmolens in de minder windrijke gebieden.

De minister laat voor deze projecten het maximum aantal vollasturen vervallen. Wel dienen de producenten middels een windrapport aan te tonen wat de zogeheten P50 waarde voor het specifieke project is. Ook laat de minister het onderscheid tussen kleinere en grotere molens dan 6 MW vervallen.

Voor projecten die al in een vergevorderd stadium verkeren (op basis van de bestaande SDE-subsidie) opent de minister éénmalig een overgangsregeling. Hierdoor wordt voorkomen dat deze projecten vertraging oplopen.

Wind op zee apart van de SDE+

Afgelopen maand is de categorie wind op zee reeds uit de SDE+ gehaald. De minister stelt in 2015 een aparte tender open voor deze categorie.

Stoom uit houtpellets

Voor stoomproductie uit houtpellets (op industriële schaal) wordt een nieuwe categorie geopend. De minister biedt hiermee marktpartijen de mogelijkheid om nieuwe potentieel voor hernieuwbare energie te ontwikkelen.
Zoals u kunt zien wordt volgend jaar weer een flink budget vrijgemaakt voor SDE+. Om echter in aanmerking voor SDE+ subsidie te komen zijn voor de meeste projecten de eisen nog steeds scherp. U zult een businessplan moeten hebben waarbij de exploitatie en financiering een grote rol spelen. Het is aan te raden om nu al deze voorbereidingen op te pakken om tijdig en succesvol een aanvraag te kunnen doen. De banken zijn terughoudend in het financieren en dus vergt dat geruime tijd om tot afspraken te kunnen komen.

Overige aandachtspunten SDE+ 2015


Verscherpte indieningseisen

Bij het indien van een SDE aanvraag is het net als vorig jaar noodzakelijk dat er een haalbaarheidsstudie wordt bijgevoegd. De strengere indieningseisen gelden om te voorkomen dat projecten ten onrechte een deel van het subsidiebudget claimen. In de haalbaarheidsstudie dient aan bod te komen:

 • Projectplanning;
 • Exploitatieberekening en projectrendement;
 • Specificatie van de investeringskosten;
 • Onderbouwing energieopbrengstberekening;
 • Onderbouwing warmteafzet (indien van toepassing);
 • QuickScan netbeheerder groen gas invoeding (indien van toepassing);
 • Onderbouwing eigen vermogen en financiering;
 • Projecten die minder dan 20% eigen vermogen kunnen inbrengen dienen een verklaring van de beoogde financier mee te sturen. In deze verklaring moet staan dat de beoogde financier bereid is te financieren in geval van een positieve SDE+ beschikking;
  • Grondgebruiksverklaring van de eigenaar van de locatie;
  • Geologisch rapport (indien van toepassing).

De meeste onderdelen werden in eerdere jaargangen van de SDE ook gevraagd, echter pas na indiening. Nu vormt het een onderdeel van de aanvraag en is het ook van directe invloed op de beoordeling of een aanvraag volledig is ingediend.

Verlengde levensduur

Ook dit jaar is het voor bestaande installaties die nu subsidie ontvangen mogelijk om SDE verlengde levensduur aan te vragen. Voorwaarde is dat de huidige subsidieperiode, meestal (OV)MEP, reeds zeven jaar loopt.

Het is aan de producent om te kiezen voor welke verlengde levensduur hij kiest. Doorgaan met WKK(‘s) of overstappen op groen gas dan wel directe biogaslevering. Een combinatie van meerdere productierichtingen is ook mogelijk.

Indien een producent een SDE beschikking heeft voor de uitbreiding warmte van de bestaande MEP-installatie, zal die beschikking vervallen zodra de verlengde levensduur ingaat.

EIA en SDE+ niet meer mogelijk

Sinds 2014 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de EIA wanneer voor hetzelfde project SDE+ is verkregen. ECN heeft in haar advies daarom het EIA-voordeel niet meegenomen, waardoor voor de meeste projecten een hoger basisbedrag is berekend. Voor reeds beschikte projecten (2013 en eerder) blijft de mogelijkheid om EIA en SDE te combineren bestaan.

Verwachting van de SDE 2015

In 2014 was 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE projecten. Tot de openstelling van de laatste fase was nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe projecten. Op de eerste dag van de 6e fase is het budget fors overtekent. Met name een overweldigende stroom van Zon PV projecten heeft het budget geclaimd. RVO heeft aangegeven dat er weinig kans is op voldoende budget voor projecten die na 3 november 2014 een aanvraag hebben ingediend.

De verwachtingen voor 2015 zijn een stuk lastiger te maken. O.a. door het introduceren van de bij- en meestook in bestaande kolencentrales zorgt voor een onzekere factor. Potentieel ligt daar een enorme budgetclaim. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de exploitanten gebruik gaan maken van deze SDE+ regeling, dan wel voldoende aan kunnen tonen dat zij de uitbreiding/vervanging gaan realiseren.

Uw aanvraag

Indien u overweegt om in 2015 een SDE aanvraag in te dienen is het verstandig daar tijdig voorbereidingen voor te treffen. De indieningvereiste in de vorm van een haalbaarheidsstudie vraagt de nodige tijd, zeker als verklaringen van bijvoorbeeld een bank noodzakelijk blijken.

Ziet u kansen om een aanvraag in te kunnen dienen, dan kan Ekwadraat u daarbij begeleiden. Vraag vrijblijvend om meer informatie voor het verzorgen van een complete aanvraag bij Martin Hagen of Rik Heijman.