SDE++ 2022 | zon-PV

Van 28 juni tot en met 6 oktober wordt de SDE++ subsidie van 2022 opengesteld. De definitieve voorwaarden en subsidiebedragen zijn onlangs gepubliceerd door Minister Jetten. De komende tijd publiceren wij wekelijks berichten met interessante informatie over de categorieën die dit jaar worden opengesteld. In deze blog behandelen we de belangrijkste wijzigingen voor de categorie Zon-PV in de openstellingsronde van 2022. 

Belangrijke aanpassingen zon-PV in SDE 2022

Afgelopen jaar zijn de prijzen van zonnepanelen sterk gestegen. Daardoor zijn de definitieve basisbedragen van 2022 hoger dan in het conceptadvies dat in 2021 werd uitgebracht door PBL. Met name schaarste van materialen en verhoogde transportkosten hebben bijgedragen aan hogere investeringskosten. Doordat er categorieën zijn toegevoegd voor vermogens groter dan 15 MWp is het aantal categorieën dat aankomend jaar geopend zal worden gestegen van zeven naar tien categorieën. In onderstaande tabel zijn de categorieën en basisbedragen weergegeven.

Verklaring draagkracht dakconstructie door constructeur verplicht

Afgelopen jaren is gebleken dat zon-PV projecten in de praktijk niet altijd konden worden gerealiseerd omdat de dakconstructie (na ontvangst van de SDE-beschikking) niet geschikt bleek te zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Mede hierdoor blijft een gedeelte van de gereserveerde budgetten onbenut. Om het aandeel gerealiseerde projecten te verhogen is vanaf dit jaar bij SDE-aanvragen voor zon-op-dak een verklaring over de draagkracht van de dakconstructie vereist. Hiermee wordt de geschiktheid van het dak vooraf gecontroleerd, zodat er meer beschikte projecten worden gerealiseerd. Deze verklaring dient door een constructeur te worden afgegeven en als bijlage bij de SDE-aanvraag te worden gevoegd.


Additionele teruglevercapaciteit maximaal 50% van piekvermogen

Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat netcongestie een veelvoorkomende oorzaak is voor het niet kunnen realiseren van beschikte projecten. Om ervoor te zorgen dat er meer projecten met een SDE-beschikking gerealiseerd kunnen worden, is vanaf dit jaar als eis gesteld dat de additionele teruglevercapaciteit maximaal 50% van het piekvermogen mag bedragen. Door deze eis kunnen meer Zon-PV installaties worden aangesloten op hetzelfde elektriciteitsnet. Deze eis geldt alleen voor projecten met een piekvermogen dat groter is dan 1 MWp. 
In de praktijk heeft deze eis tot gevolg dat een gedeelte van de opgewekte elektriciteit niet aan het net kan worden teruggeleverd. Om het verlies van inkomsten te compenseren voor de elektriciteit die niet kan worden teruggeleverd, zijn de basisbedragen van deze categorieën licht verhoogd. 

Plafond 33,5 TWh elektriciteit

In het Klimaatakkoord is een ambitie van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land voor 2030 afgesproken. In lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord, wordt er binnen de SDE++ gestuurd op de realisatie van 35 TWh aan subsidiabele productie uit wind op land en Zon-PV (> 15 kWp) in 2030. Omdat we in de buurt van dit doel komen, is er in de SDE++ 2022 voor deze technieken voor het eerst een plafond opgenomen. Het plafond in de SDE++ 2022 is gericht op een maximale jaarproductie van 33,5 TWh in 2030. Om ook na de openstelling van 2022 nog projecten voor hernieuwbare elektriciteit te kunnen stimuleren heeft de Minister het plafond tijdelijk verlaagd naar 33,5 TWh.

Geen aparte categorie batterijen (uitgestelde levering)

In 2022 wordt géén categorie voor de uitgestelde levering van elektriciteit uit batterijen aan de SDE-regeling toegevoegd. De verschillende inkomstenstromen van zogenaamde uitgestelde levering van energie leidt tot veel complexiteit in de uitvoering van de SDE++-regeling. Daarnaast is de financiële opbrengst niet eenduidig te maken, waardoor het bepalen van één correctietarief niet mogelijk is. Bovendien ligt de subsidie intensiteit van batterijen veel hoger dan de SDE++-bovengrens van 300 euro per ton CO2. Uitgestelde levering door middel van batterijen wordt dit jaar dan ook niet opgenomen in de SDE++-regeling.
 

Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van een zonproject? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Dit jaar kun je SDE++-aanvragen indienen tussen 28 juni en 6 oktober.

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik heb je graag verder met het voorbereiden en indienen van je SDE-aanvraag!"

Henk Hartman

Expert zon PV