Communicatie & Participatie

Communicatie en draagvlak rondom een project

Met de naderende komst van de Omgevingswet en de impact die een energieproject kan hebben op de fysieke leefomgeving, wordt steeds meer aandacht gevraagd voor een goede communicatie rondom een project. Om draagvlak te krijgen voor uw project kan het verstandig zijn om in een vroegtijdig stadium relevante partijen in een participatietraject te betrekken bij de uitwerking en inpassing van het project in de omgeving. Ekwadraat heeft ruime ervaring in communicatie en participatie binnen energieprojecten. 

1.    Onderzoek naar de eisen en wensen vanuit het bevoegd gezag (provincie of gemeente)

Steeds meer wordt door gemeenten en provincies voorgeschreven of, wanneer en hoe u omwonenden en belanghebbenden moet betrekken bij de voorbereiding en uitwerking van uw project. Wij inventariseren deze wensen en eisen en gaan na welke consequenties dit heeft voor de ontwikkeling van uw project. 

2.    Uitvoeren stakeholdersanalyse

Rekening houdend met aard en omvang van het project én de beoogde locatie, onderzoeken we welke partijen betrokken moeten worden in een communicatie- en participatietraject. Denk hierbij aan omwonenden, grondeigenaren, belangenverenigingen (dorpsbelangen, natuurorganisaties etc.), overheden en andere belanghebbende partijen. Dit doen we met gebruikmaking van open data, een GIS-applicatie en door contact te zoeken met mensen die goed op de hoogte zijn van de lokale omstandigheden. 

3.    Maken van een communicatieplan of participatieplan

Wanneer bovenstaande informatie inzichtelijk is, verwerken we dit in een communicatie- of participatieplan. In dit plan adviseren we u op strategisch en uitvoerend niveau omtrent de te nemen stappen. Elke doelgroep kent zijn eigen benadering. Direct omwonenden stellen het vaak op prijs als ze persoonlijk worden geïnformeerd als er iets gaat veranderen in hun omgeving. Voor partijen die iets minder direct in hun belangen worden geraakt, is het vaak voldoende om ze te informeren tijdens een informatieavond of informatiemarkt.

En is informeren voldoende? Of is het wenselijk om een omwonende mee te laten denken of misschien zelfs mee te laten doen in het project, de projectuitwerking en -realisatie? Hierin zijn tal van keuzes te maken. Daarbij is het de kunst om alle partijen op een passende wijze te benaderen en te betrekken. 
 

Uitvoering van het communicatie- of participatieplan

Wanneer het communicatie- of participatieplan uw instemming en de instemming heeft van gemeente of provincie, kan het op de afgesproken wijze worden uitgevoerd. Ook de uitvoering kunnen wij voor u verzorgen. Concrete werkzaamheden die wij uit handen kunnen nemen zijn:

  • Organiseren van informatieavonden of informatiemarkten (zowel live als via een digitaal platform); denk hierbij aan het maken en versturen van uitnodigingen, advertenties, regelen van een geschikte locatie, leveren van de benodigde apparatuur en middelen etc.
  • Maken en beheren van een projectwebsite;
  • Presenteren van uw project tijdens een informatieavond
  • Fungeren als contactpersoon voor het beantwoorden van vragen
  • Maken van presentatiemateriaal (visualisatie van het project, PowerPointpresentaties etc.)
  • Verslaglegging en rapportage omtrent de uitkomsten van het participatietraject
  • Keukentafelgesprekken

Kunnen wij iets betekenen op het gebied van communicatie en participatie binnen uw project?


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wij helpen u graag verder met de communicatie rondom uw project"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht