Stikstofdepositieberekening met AERIUS

Wilt u op een duurzame manier energie opwekken? Of heeft u andere plannen om een bedrijf of organisatie te verduurzamen? Dan kan het nodig zijn om de stikstofdepositie, die het gevolg is van het project, in beeld te brengen. Ekwadraat kan deze stikstofdepositieberekening voor je uitvoeren en een rapportage opstellen.

Voor wie?

We voeren Aerius berekeningen uit voor bedrijven die betrekking hebben op duurzaamheid en/of duurzame energie.

Wat is stikstof en stikstofdepositie?

Stikstof (N2) is een gas. Van alle lucht om ons heen bestaat 78% uit stikstof. Deze stof is van zichzelf geen schadelijk gas voor mens en milieu. Echter in verbinding met andere stoffen wordt deze stof wel schadelijk. Dit gebeurt als stikstof een verbinding maakt met zuurstof. Dan ontstaan er stikstofoxiden (NOx). Als stikstof een verbinding maakt met waterstof dan ontstaat er ammoniak (NH3). NOx is met name afkomstig van uitlaatgassen van verkeer, industrie en energiecentrales. NH3 is met name afkomstig van de veeteelt. Een deel hiervan komt uit bronnen als verkeer, industrie en bouw. 

Depositie betekent dat deze stoffen uiteindelijk weer op de bodem terechtkomen, dit kan door neerslag of doordat planten het opnemen uit de lucht. Deze stoffen fungeren bij depositie als meststof. Een toename van deze meststof zorgt ervoor dat ongewenste planten gaan groeien, die vervolgens zeldzame planten verdringen. Dit heeft ook weer een effect op de dieren die van deze planten leven. 

AERIUS berekening

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het voor de initiatiefnemer van de activiteit verplicht om te onderzoeken in hoeverre een project effect heeft op de stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten waarbij bouwwerktuigen ingezet worden, voor de landbouw en voor de industrie. 

Een AERIUS-berekening en -rapportage is nodig om vast te stellen of er een vergunning nodig is op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Hieruit wordt namelijk duidelijk of, en in welke mate er stikstofdepositie plaatsvindt op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Is de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase op de omliggende natuurgebieden 0,00 mol/ha/jr dan is een vergunning voor het thema stikstof niet nodig. Bij een depositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr moet beoordeeld worden of, én zo ja op welke manier, het initiatief kan worden uitgevoerd. Dit kan door middel van intern salderen, het uitvoeren van een ecologische voortoets of een passende beoordeling. 

Wat kan Ekwadraat voor u betekenen?

De gegevens die nodig zijn voor de AERIUS-berekening verschillen per activiteit. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde installaties, als een luchtwasser of een verbrandingsinstallatie. Ook voor mobiele voertuigen is het nodig om de stikstofuitstoot te berekenen, voor mobiele voertuigen gaat het bijvoorbeeld om: 

  • Bouwjaar
  • Vermogen
  • Draaiuren (uren per jaar) 
  • Brandstofverbruik (liter per jaar)
  • Ook zijn er gegevens nodig over waar de voertuigen ingezet worden en wat de aan- en afvoerwegen zijn naar de desbetreffende locatie.

Al de benodigde gegevens zullen wij opvragen zodat we een juiste berekening kunnen maken. De uiteindelijke AERIUS berekening en rapportage worden ter beoordeling aangeleverd bij de desbetreffende provincie. 

Ekwadraat kan de AERIUS berekening uitvoeren, de rapportage opstellen en begeleiding bieden in de vergunningsaanvraag!

Neem contact met ons op via onderstaande formulier!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wilt u meer informatie hierover? Ik help u graag verder."

Tjitske de Wit

Adviseur vergunningen & omgevingsmanagement