SDE++ 2022 | Benutting van restwarmte

Van 28 juni tot en met 6 oktober wordt de SDE++ subsidie van 2022 opengesteld. De definitieve voorwaarden en subsidiebedragen zijn onlangs gepubliceerd door Minister Jetten. De komende tijd publiceren wij wekelijks berichten met interessante informatie over de categorieën die dit jaar worden opengesteld. In deze blog behandelen we de belangrijkste wijzigingen voor de categorie 'restwarmtebenutting' in de openstellingsronde van 2022. 

Wat is restwarmte?

Bij industriële processen, datacenters of andere bedrijven komt restwarmte vrij. We spreken van restwarmte wanneer de temperatuur van deze restwarmte te laag is om door het bedrijf zelf te kunnen worden gebruikt. In de praktijk wordt deze thermische energie ofwel vrijgelaten in de lucht, of geloosd in het water. Met de SDE++ subsidie moet het mogelijk worden om deze warmte op een andere locatie nuttig in te kunnen zetten. 

Het benutten van de thermische energie uit restwarmte draagt bij aan het verduurzamen en  verminderen van de CO2-uitstoot van een bedrijf. Een groot deel van restwarmteprojecten zijn al rendabel zonder subsidie, omdat er geen grote investeringen voor hoeven te worden gedaan. Toch zijn niet alle restwarmte projecten op dit moment rendabel en daarom is het mogelijk om voor restwarmte SDE-subsidie aan te vragen. De benutting van restwarmte geeft grote industriële energieverbruikers de kans om bij te dragen aan de verduurzaming van het bedrijf en de omgeving. Restwarmte wordt als CO2-vrij beschouwd aangezien het een onvermijdelijk bijproduct is. Door de restwarmte extern nuttig in te zetten wordt de warmtelozing in de lucht en water minder.

SDE-subsidie voor de benutting van restwarmte

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen binnen de volgende twee categorieën: 

  • restwarmte zonder warmtepomp; en
  • restwarmte met warmtepomp. 

Binnen de categorie restwarmte zonder warmtepomp gaat het veelal om restwarmte met hogere temperaturen dan bij de categorie restwarmte met warmtepomp. Omdat er in de categorie zonder warmtepomp geen extra techniek benodigd is om de warmte op  te waarderen, zijn de investeringskosten lager en is er soms geen subsidie nodig om een rendabel project te krijgen. Voor de projecten die wel subsidie benodigd hebben, is de subsidiebehoefte te berekenen aan de hand van de verhouding tussen transportleidinglengte (m) en outputvermogen (kW). De minimale lengte van de transportleiding is 0,1 km per MWth. Deze minimale eis is verlaagd ten opzichte van vorig jaar en daarmee is het mogelijk om voor restwarmteprojecten met kortere leidingen subsidie te kunnen aanvragen. Verder blijft het minimale thermische vermogen ongewijzigd, namelijk 2 MWth. 
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie moet de aanvrager te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de restwarmte naar een andere locatie worden getransporteerd dan waar de restwarmte wordt uitgekoppeld. Dit kan alleen het geval zijn wanneer de hoofdfunctie van de installatie waar restwarmte vrijkomt anders is dan het leveren van warmte. Ook wanneer de warmtelevering ten koste gaat van het hoofdproduct van de installatie is er geen sprake van restwarmte. Bij bijvoorbeeld het aftappen van warmte van een elektriciteitscentrale gaat dit ten koste van elektriciteitsproductie en is er geen sprake van restwarmte.
 

Algemeen SDE++ 2022

Dit jaar kun je SDE++-aanvragen indienen tussen 28 juni en 6 oktober. Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van een aquathermieproject, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ons subsidieteam bestaat uit verschillende adviseurs met brede onderliggende vakkennis. Ekwadraat Advies is gespecialiseerd in duurzame energieprojecten en heeft de afgelopen jaren vele SDE-subsidies aangevraagd en beschikt gekregen in diverse categorieën zoals: geothermie, e-boilers, warmtepompen, biomassa (vergisting/verbranding), afvang en gebruik van CO2 (CCU), zon, wind, waterkracht en bio-LNG.
 

Ben je geïnteresseerd in het benutten van restwarmte?

Neem dan hieronder contact op met één van onze adviseurs. 

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag verder met het voorbereiden en indienen van je SDE-aanvraag!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte