Duurzaam nieuws

 

SDE+ voorjaar 2019 aangekondigd 


Op dinsdag 12 maart om 9.00 uur opent de voorjaarsronde van de SDE+ subsidie. Er is in totaal € 5 miljard beschikbaar, € 1 miljard minder dan de vorige openstellingsrondes. De openstellingsronde wordt weer opgedeeld in drie fases. Deze fases duren elk één week in plaats van twee weken. De openstelling sluit op maandag 4 april om 17.00 uur.
 
Download nu de tabellen SDE+ tarieven per categorie van de voorjaarsronde 2019. 

De belangrijkste punten op een rij:

 • Openstelling: dinsdag 12 maart 9.00 uur tot 4 april 17.00 uur
 • Budget verlaagd van € 6 miljard naar € 5 miljard
 • Twee nieuwe warmtecategorieën: ketel op B-hout en ketel op houtpellets voor stadsverwarming
 • Nieuwe indeling categorie Zon-PV
 • Categorie co-vergisting verdwijnt
 • GvO-regeling gewijzigd per 1 januari 2019

Twee nieuwe warmtecategorieën

Door de toenemende urgentie voor de verduurzaming van de warmtevoorziening zijn er in de markt nieuwe initiatieven ontstaan voor warmteopwekking. De minister heeft daarom besloten om twee nieuwe categorieën voor warmte open te stellen, te weten: ‘ketel op B-hout’ en ‘ketel op houtpellets voor stadsverwarming’. 

De categorie ‘ketel op B-hout’ (afvalhout) sluit goed aan op de bestaande categorieën voor biomassa binnen de SDE+, omdat de geproduceerde warmte hoogwaardig is. Daarnaast is B-hout een goedkope brandstof omdat er weinig mogelijkheden voor recycling of een andere toepassing van verbranding bestaan.

De andere nieuwe warmtecategorie ‘ketel op houtpellets voor stadsverwarming’ is geopend omdat dit een bijdrage kan leveren aan de overstap van grootverbruikers van (Gronings) gas op duurzame energiebronnen. Dit sluit aan bij de wens van de Kamer om stadsverwarmingsprojecten te stimuleren bij het verduurzamen.

Nieuwe indeling categorie Zon-PV 

De categorie Zon-PV neemt een steeds groter aandeel in binnen de SDE+. Het aantal projecten is gestegen, maar ook de diversiteit en de schaalgrootte. De minister heeft daarom besloten om de indeling van deze categorie te wijzigen. 

De categorie Zon-PV bestaat uit de volgende vier subcategorieën:

 • Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp
 • Zon-PV ≥ 1 MWp dakopstelling
 • Zon-PV ≥ 1 MWp veld- of wateropstelling (950 vollasturen)
 • Zon-PV ≥ 1 MWp zonvolgend veld- of wateropstelling (maximaal 1.190 vollasturen)

Voor veld- en wateropstellingen is een aparte categorie opengesteld voor zonvolgende systemen. Dit zijn systemen waarin de zonnepanelen meedraaien met de stand van de zon. Deze systemen hebben hogere investeringskosten, maar ook een hogere elektriciteitsproductie. Om die reden komt een zonvolgend systeem in aanmerking voor een hoger aantal vollasturen (maximaal 1.190 in plaats van 950). Voor zonvolgende systemen wordt, naast de reeds verplichte haalbaarheidsstudie, de eis opgenomen om aanvullend een energieopbrengstberekening mee te sturen, op basis waarvan het maximaal aantal vollasturen wordt vastgesteld. 

Categorie co-vergisting verdwijnt

Vanaf 2019 wordt er voor vergisting geen onderscheid meer gemaakt tussen allesvergisting en co-vergisting. De categorie co-vergisting verdwijnt daardoor. 

Nieuwe regeling Garantie van Oorsprong

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe GvO-regeling in werking getreden. De nieuwe regeling voor de Garanties van Oorsprong (GvO) heeft gevolgen voor producenten van (hernieuwbare) elektriciteit en warmte. De belangrijkste wijzigingen:

 • De biomassastromen dienen in het jaarrapport per maand te worden gespecificeerd. De registratie kan plaatsvinden door middel van vrachtbrieven of metingen bij de input van de vergister. Deze registratie dient overeen te komen met de mineralenbalans.
 • In geval van de verplichting tot het opstellen van maandelijkse rapportages, moeten de maandrapporten worden onderbouwd met de gebruikte biomassa in de betreffende maand.
 • Meetrapporten voor installaties met een elektrisch vermogen groter dan 2 MW dienen voorzien te zijn van een Assurance verklaring. 

Producenten moeten erom denken dat de dagelijkse registratie van mest en co-producten vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd wordt en in lijn ligt met de mineralenbalans. Overigens zijn producenten nu ook al verplicht om een dagelijkse voerregistratie bij te houden.

Bekijk hier het gehele nieuwsbericht over de nieuwe regeling voor GvO's.

Aan de slag met de SDE subsidie
 

Meer weten over de SDE subsidie? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de SDE subsidie"

Henk Hartman

Expert zon PV