SDE++-ronde in juni 2022

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat in 2022 open in juni en aankomend jaar wordt er € 6 miljard extra budget beschikbaar gesteld. In de recente kamerbrief van november worden de concrete bestedingsplannen van onder meer de SDE++regeling toegelicht. De belangrijkste informatie over de SDE++ openstellingsronde voor 2022 vind je in dit bericht.

Veranderingen SDE++ regeling

Met het openstellen van de SDE++-regeling in juni is de openstelling een paar maanden naar voren geschoven ten opzichte van voorgaande jaren. Met deze snellere opening wil het kabinet bijdragen aan het versnellen van de CO2-emissiereductie om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Daarbij is er maximaal € 6 miljard extra budget beschikbaar gesteld, waarmee het voorlopige budget voor de SDE++ in 2022 uitkomt op maximaal € 11 miljard. De SDE++-regeling subsidieert de productie van duurzame energie en reductie van CO2. Hiermee wordt bijgedragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

Budgetplafond – wijzigingen 2022

Voor sommige categorieën kent de SDE++-subsidie een plafond om te voorkomen dat een te groot deel van het budget naar enkele categorieën gaat. Zo is er een plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens. Dit plafond blijft ongewijzigd in aankomende SDE++-ronde. Daarnaast wordt aankomende ronde het bestaande plafond voor de industrie voor CO2-afvang en -opslag (CCS) in 2022 met maximaal 2,5 megaton verhoogd. 

SDE++ project starten

Ben je van plan een SDE++-project op te starten? Sommige projecten vragen om enkele maanden voorbereiding voorafgaand aan de indiening van de SDE++-aanvraag. Benieuwd of je aankomend jaar al een SDE++-aanvraag kunt indienen? Neem vrijblijvend contact met één van onze adviseurs om de kansen voor je project te onderzoeken.

Wat kan Ekwadraat voor mijn SDE++ project betekenen?

Een project kan opgedeeld worden in vier fasen. Hieronder valt ook het aanvragen van SDE++ subsidie. Elke fase kent zijn eigen werkzaamheden. Ekwadraat kan ontzorgen door (een deel van) de werkzaamheden uit te voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Voorbereiding

  🌱Technische haalbaarheid

  🌱 Financiële haalbaarheid

  🌱 Vergunning aanvraag

 

SDE++ aanvragen

  🌱 Verzamelen en beoordelen van alle benodigde documenten, zoals:
        bedrijfsgegevens, projectbeschrijving, vergunningen, energieverbruik,
        investerings- en financieringsplan;
  🌱 Opstellen van een haalbaarheidsstudie (projectplan) en
         exploitatiebegroting;
  🌱 Adviseren over aanvraagstrategie;
  🌱 Digitaal indienen van een volledige aanvraag bij RVO;
  🌱 Eventuele beantwoording van vragen door RVO.

Realisatie

  🌱 Begeleiding aanbesteding productie-installatie
         > Opstellen PvE, aanvragen offertes, beoordelen offertes

   🌱 Offerteaanvraag bij netbeheerder

  🌱 Power purchase agreement (PPA) uitvraag

  🌱 Technische due dilligence t.b.v. financiering

  🌱 Begeleiding bouw en opleveringskeuring

  🌱 Opstellen meetprotocol

 

Exploitatie

  🌱 Voorschot SDE++ subsidie aanvragen bij RVO

  🌱 Periodieke meetrapporten opstellen

Aan de slag met de SDE++ subsidie

Meer weten over de SDE++? De potentiële subsidie berekenen? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.

"Ik beantwoord al uw vragen over de SDE++ subsidie!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas