Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

De SAH richt zich op het aansluiten van bestaande huurwoningen op warmtenetten en het volledig aardgasvrij maken van woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten. Hiermee wordt bijgedragen aan opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van juni 2019. De regeling beoogt een stimulans voor de aansluiting van huurwoningen op warmtenetten door middel van een tijdelijke bijdrage in de kosten voor de aanpassing van de woning en de kosten van aansluiting op een warmtenet en het geheel aardgasvrij maken van woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten. 

Het kabinet heeft voor de regeling Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen een budget van in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2020-2023. Hieronder een opsomming van de relevante informatie:
                
Subsidiebedrag en - percentage
 • 40% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.200 subsidie per woning voor de benodigde (inpandige) aanpassingen aan de woning; en
 • 30% procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 3.800 subsidie per woning kosten voor het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet.
 
Specifiek voor aanvragen boven de € 25.000
 • Activiteiten mogen nog niet zijn begonnen voor indiening van de aanvraag.
 • Voor deze aanvraag moet de activiteiten binnen drie jaar na moment van aanvraag van de subsidie zijn afgerond.
 • Voor deze aanvraag geldt dat een overeenkomst van de verhuurder met het warmtebedrijf moet worden meegestuurd waaruit blijkt:
  o    hoe hoog de bijdrage is die de verhuurder moet betalen voor het aansluiten op het warmtenet, 
  o    dat de in de aanvraag genoemde adressen worden aangesloten op het warmtenet en 
  o    dat het aansluiten binnen drie jaar plaatsvindt.
Specifiek voor aanvragen onder de € 25.000
 • Voor een aanvraag onder de € 25.000 kan ook subsidie ook worden verstrekt voor activiteiten die al zijn aangevangen of afgerond na 17 september 2019. Dit gaat om warmtenetten van een zeer beperkte omvang of om woningen die in een later stadium alsnog moeten worden aangesloten op een warmtenet.
 
Overige relevante informatie
 • Een separate aanvraag voor de aanpassing van de woning is niet toegestaan. 
 • Een separate aanvraag voor uitsluitend de aanpassing van de woning is alleen mogelijk indien: afkoppelen van de gasaansluiting van woningen die nog uitsluitend nog voor kookgas, dan wel voor warm tapwater zijn aangesloten.
 • Aanvragen voor woningen in eigendom van een verhuurder binnen een viercijferig postcodegebied dienen gebundeld te worden aangevraagd.
 • Aanleveren van adressen van de woningen waar de activiteiten plaatsvinden.
 
Aanvraagproces
 • Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023. 
 • Gezien de beoogde opschaling en versnelling van de aansluiting op warmtenetten is de verwachting dat er veel aanvragen van behoorlijk omvang zullen worden gedaan en budget snel is uitgeput.
Onze rol
Voor ondersteuning bij het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag kunnen wij ondersteunen met de volgende werkzaamheden:
 
1.    Quick scan
Het in kaart brengen van haalbaarheid en potentiele subsidie door middel van een gesprek en screening van de investeringsplannen.
Resultaat: een schatting van de haalbaarheid en potentiële subsidie op basis waarvan de aanvrager een Go / No Go beslissing kan nemen. 
 
2.    Voorbereiden en indienen subsidieaanvraag
Het verzamelen, beoordelen en verwerken van de gegevens. Uitwerken van de aanvraag (aanvraagformulier, projectplan, begroting en planning) in lijn met de criteria van de subsidieregeling. Het samenstellen en indienen complete subsidieaanvraag inclusief bijbehorende formaliteiten.
Resultaat: ingediende aanvraag
 
3.    Monitoring proces
Monitoren voortgang het beoordelingsproces en beantwoorden eventuele aanvullende vragen. 
Resultaat: beschikking en toetsing beschikking aan wettelijk kaders en adviseren over eventuele vervolgstappen
 

Interesse?

Neem contact met ons op. We gaan graag samen verkennen op welke wijze je gebruik kan maken van deze stimuleringsregeling!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de regelingen die geschikt zijn voor uw bedrijf?"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie