Subsidieregelingen MKB Noord-Nederland

Noord-Nederland wil de groenste regio van Nederland zijn, door middel van twee interessante subsidieregelingen die gepubliceerd zijn willen zij dit stimuleren. Het gaat om de subsidie ‘Valorisatie en Kennisontwikkeling’ en de ‘Versneller Innovatieve ambities’. De regelingen zijn gericht op innovatie en de ontwikkeling van kennis en producten. De regeling ‘Valorisatie en Kennisontwikkeling’ zich richt op grotere projecten met een subsidiebedrag vanaf € 100.000,- en waarbij de regeling ‘Versneller Innovatieve Ambities’ is gericht op projecten tot € 100.000,- subsidie. 

Vanuit de gemeente Leeuwarden wordt het bedrijfsleven gestimuleerd om te innoveren. Daarom biedt zij de mogelijkheid om u te adviseren over de subsidiemogelijkheden voor innovaties, subsidievoorwaarden en aanvraagprocedures. Wanneer er een passende subsidieregeling is gesignaleerd, wordt u ook op weg geholpen om een ‘subsidieproject’ te formuleren. De gemeente Leeuwarden heeft Ekwadraat ingeschakeld om ondernemers te ondersteunen bij deze werkzaamheden. Naast de twee regelingen die hierboven genoemd worden, zijn er meer subsidiemogelijkheden. Hierover leest u meer in dit document. 

De advisering over de subsidiemogelijkheden en eventueel ondersteuning bij het formuleren van een subsidieproject is vrijblijvend, met als doel de drempel te verlagen voor het aanvragen van subsidies. 

Valorisatie en Kennisontwikkeling

Het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland heeft veel goede, innovatieve ideeën. Bij het op de markt brengen van een concreet product of dienst ervaart men de meeste knelpunten. Vooral voor de bouw- en testfase van een prototype is meer ondersteuning nodig, maar ook kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie niet tot stand. 

De subsidie van Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen, om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen. Ook helpt het bedrijven en kennisinstellingen om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.  

Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

De VIA is gericht op het ontwikkelen van een innovatief (softwarematig) product, dienst, procedé, of de vernieuwing van eigen organisatie. Aanvragen kunnen worden ingediend door ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd én actief in Drenthe, Friesland en Groningen en kan als individu of in samenwerking met meerdere organisaties.

Innovatiefonds Leeuwarden

Het Innovatiefonds heeft als doel: stimuleren van innovatie en werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden. Door het verlenen van een subsidie, lening of garantstelling helpt het Innovatiefonds bedrijven en kennisinstellingen om kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen. Maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten van een project worden als subsidie verleend, waarbij de minimale subsidiabele kosten/lening/garantstelling tenminste € 12.500,- en maximaal € 25.000,- bedraagt.

MKB-Voucher

De voucherregeling is een kleinere, maar zeker ook relevante subsidie voor MKB-bedrijven. Hiermee kunt u een subsidie aanvragen voor bedrijfsontwikkeling, innovatie, verduurzaming en scholing van personeel.

De MKB-voucher wordt net als in 2020 ook in 2021 weer in gebruik genomen. Het subsidiabele bedrag is toegenomen van €2.500 naar €5.000 waarmee u voor 50% van het totaalbedrag subsidie kunt krijgen. 

Innovatiemakelaarsregeling

De Topsector Energie stelt in 2021 subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door MKB-ondernemingen. De vergoeding voor het inhuren van een innovatiemakelaar bedraagt 80% van de gemaakte kosten, tot een maximum vergoeding van € 10.000,- (incl. BTW) per MKB-onderneming. De innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop de thema’s van de betreffende TKI’s zich richten, denk hierbij aan: TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas en TKI Energie & Industrie.

Circulaire ketenprojecten

Om in aanmerking te komen voor de subsidie circulaire ketenprojecten is het de bedoeling dat u samenwerkt met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. Het circulair maken van ketenprojecten heeft als doel te leiden tot een vermindering van het gebruik van grondstoffen en CO2-uitstoot. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000,-.

Ziet u een kans voor een innovatietraject?

Als u een kans ziet voor een innovatietraject, neem dan contact gerust contact op met Dirk-Jan Smelt via onderstaande formulier. Samen gaan we kijken of de hierboven genoemde subsidieregelingen aanknopingspunten bieden voor het financieren van uw innovatieproject.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met mij op!"

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken