Voortgang SDE++ en eerste openstelling in najaar

Voortgang SDE++ en eerste openstelling in najaar 2020

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) en heeft tevens de eerste openstelling van de SDE++ in 2020 aangekondigd. De eerste openstelling van de SDE++ vindt plaats van 29 september tot 22 oktober 2020. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de hoofdlijnen van de nieuwe SDE++ regeling en de eerste openstelling in het najaar.

 • Eerste openstelling SDE++ van 29 september tot 22 oktober;
 • Verplichtingenbudget eerste openstelling bedraagt € 5 miljard;
 • Fors aantal nieuwe (CO2-reducerende) technieken toegevoegd, waaronder, CCS, elektrische boiler, aquathermie en benutting restwarmte met of zonder warmtepomp;
 • Rangschikking van ingediende aanvragen verandert volledig;
 • Verlengde levensduur vergisting (ombouw van WKK naar groen gas) aangekondigd;
 • Verlengde levensduur verbranding van biomassa (groter dan 5 MWth) aangekondigd;
 • Verbreding SDE+ nog niet afgerond, vanaf 2021 mogelijk nog andere technieken toegevoegd.

Waarom verbreding van SDE+ naar SDE++ ?

De huidige ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’, meestal afgekort tot SDE+, stimuleert grootschalige productie van duurzame energie. In de nieuwe SDE++ regeling staat de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Waar de SDE+ zich richtte op de productie van duurzame energie, focust de SDE++ zich op het reduceren van CO2 en andere broeikasgassen.

Dit betekent dat de nieuwe SDE++ regeling, naast de productie van duurzame energie, ook andere technieken stimuleert die zorgen voor CO2-reductie. Daarmee wordt de nieuwe SDE++ regeling aanzienlijk breder dan de huidige SDE+ regeling. De regeling kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. 

Wat verandert er in de nieuwe SDE++ regeling?  

De SDE+ heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een effectieve regeling om de productie van duurzame energie te stimuleren. Hoewel nog niet alle details van de SDE++ zijn uitgewerkt, maakt de recente Kamerbrief duidelijk dat de SDE++-regeling veel kenmerken uit de SDE+ overneemt. De regeling blijft een exploitatiesubsidie, die bedoeld is om de onrendabele top van een techniek te vergoeden. Een ander element dat wordt overgenomen is concurrentie tussen de verschillende technieken. 

De SDE++ bouwt dus voort op het succes van de SDE+, waarbij een aantal nieuwe elementen worden toegevoegd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Rangschikking van aanvragen op basis van subsidiebehoefte per vermeden ton CO2-emissies [€/vermeden ton CO2-emissie] in plaats van rangschikking op basisbedrag [€/kWh].
 • Het toevoegen van technieken die wél leiden tot CO2-emissiereductie, maar waarbij geen hernieuwbare energie wordt opgewekt. 

Nieuwe systematiek heeft grote impact op de verdeling van het budget                            

Het doel van de gewijzigde rangschikking is om zoveel mogelijk CO2-emissiereductie per euro subsidie te realiseren. Door de rangschikking van aanvragen op basis van subsidiebehoefte wordt concurrentie tussen de verschillende technieken gestimuleerd. De nieuwe systematiek heeft echter grote impact op de verdeling van het budget. Waar in de huidige regeling als eerste vooral biomassaprojecten (vergisting, verbranding), geothermie en wind in aanmerking kwamen voor subsidie, komen in de nieuwe regeling als eerste vooral wind- en CCS-projecten in aanmerking voor budget. Dit maakt het nog belangrijker dan voorheen om strategisch het juiste moment van indienen te bepalen.

In onderstaande tabel is de fasering voor de openstelling van de SDE++ najaar 2020 weergegeven.

Welke (nieuwe) technieken komen in aanmerking voor SDE++ subsidie?

De huidige technieken, waarbij de productie van duurzame energie wordt gestimuleerd (zon, wind, geothermie, biomassa en water), blijven bestaan. Wel worden er een aantal nieuwe categorieën en technieken toegevoegd aan de SDE++-regeling.

Het gaat onder andere om de volgende technieken:

 • Aquathermie: het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater of afvalwater;
 • CO2-afvang en opslag (CCS);
 • Warmte uit compostering;
 • Industriële restwarmte – het nuttig aanwenden van restwarmte van industrieën en datacenters;
 • Elektrische boilers (in de industrie);
 • Warmtepompen (in de industrie);
 • Daglichtkas – zonthermie in de glastuinbouw; 
 • Uitbreiding geothermie  – ondiepe geothermie en geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving; 
 • Verlengde levensduur verbranding van biomassa (groter dan 5 MWth);
 • Verlengde levensduur vergisting (ombouw van WKK naar groen gas).

De verbreding van de SDE++ is overigens nog niet afgerond. Voor een aantal andere technieken wordt nog bekeken of deze in een later stadium (mogelijk vanaf 2021) voor SDE++ subsidie in aanmerking komen. Dit geldt voor technieken zoals biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw, recycling van kunststoffen en elektrificatie op offshore-productieplatformen.
 

SDE++ subsidie voor uw project?
 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE++ subsidie? Neem dan contact met mij op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van SDE+ subsidie voor uw project?"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte