Demonstratie Energie- & klimaatinnovatie vernieuwd

Vernieuwde regeling DEI+

In juli is aangekondigd dat er per 1 augustus 2019 een aantal punten zouden veranderen in de DEI-regeling. Zo opende zich een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar.
Het thema circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het MKB zijn meer dan welkom. 

Naast het thema circulaire economie zijn op 1 augustus j.l. de twee thema's Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof) en Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking opgesplitst in korte (<1 jaar) en lange meerjarige, 4 jaar) projecten. 

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie regeling, oftewel DEI, werkt met verschillende begrippen. Waar er bij het ene thema over maatregelen wordt gesproken, wordt er bij een ander thema over subthema's of programma's gesproken. Er zijn kortlopende projecten en meerjarige projecten, de ene subsidie is open de andere is al gesloten. Om alle informatie eens op een rij te zetten is onze adviseur Robert van den Berg in de vernieuwde DEI+ regeling gedoken. 

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is het doel van DEI, wanneer is een project een pilot- of demonstratieproject, wat zijn de vijf thema's, welke maatregelen, subthema's of programma's valen hieronder, hoeveel budget is er, tot wanneer is het thema geopend?

Doel van de DEI+

Het ontwerp van het Klimaatakkoord heeft als doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Doel van de DEI+ subsidie is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Een project valt in één van beide categorieën (pilot/demo) waarbij de subsidiepercentages afhankelijk zijn van het soort project en variëren van 25% tot max. 80%.

Voor wie is de DEI subsidie*?

 • Een individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project uitvoert.
 • Een deelnemer in een samenwerkingsverband (met evt. een kennisinstelling/onderzoeksorganisatie) dat minimaal 1 onderneming bevat.
 • Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

*Specifiek voor het thema CO2-reductie industrie (waaronder het subthema Circulaire economie): het project moet gericht zijn op de reductie van de uitstoot van CO2 in een onderneming die valt onder hoofdgroep C (Industrie), D (alleen energiedistributie) of E (afval- en afvalwaterverwerking) van de SBI 2008, versie 2018, van het CBS.

Wanneer is het een pilotproject?

Een pilotproject gaat over experimentele ontwikkeling en betreft een proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Het kan gaan om nieuwe producten, processen, of diensten, of om het aanmerkelijk verbeteren van bestaande producten, processen of diensten. De internationale stand van onderzoek en techniek is de maatstaf bij het bepalen van de innovativiteit. 

Wanneer is het een demonstratieproject?

Bij een demonstratieproject gaat het om investeringssteun voor praktijktoepassingen door een
eindgebruiker/exploitant, omdat investeringssteun enkel mag worden ingezet voor de ondernemer
die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat
wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie). De aanvrager van de subsidie dient dan
ook een investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd.
Het betreft investeringen in materiële en eventueel immateriële activa (leaseconstructies zijn
mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer eigenaar wordt van de
installatie). Bij een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Is dat niet
het geval, omdat de installatie gedemonteerd wordt of stil komt te staan, dan is er mogelijk sprake
van een pilotproject.

5 Thema’s

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) worden 5 thema’s onderscheiden - met elk een eigen budget en onderverdeling in òf maatregelen, subthema’s, programma’s, projectonderwerpen dan wel aandachtsgebieden.

 1. Energie-Innovatie
 2. CO- reductie industrie
 3. (Innovaties t.b.v.) Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 4. Flexibilisering van het elektriciteitssysteem
 5. Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon en/of wind

Openstellingsperiode:            OPEN t/m 07-01-2020
Beschikbaar budget:              € 35 mln.
Max. subsidie per project:     € 6 mln.
Looptijd projecten:                  Maximaal 4 jaar    

Openstellingsperiode:             OPEN: subthema 1
                                                     (t/m 22-09-2020)

                                                     GESLOTEN: subthema
                                                     2, 3 en 4

Beschikbaar budget                
voor subthema 1:                      € 44 mln.
Max. subsidie per project:       € 6 mln.
Looptijd projecten:                    Tot eind 2020   

 

"Heeft u specifieke vragen over Circulaire Economie? Marjan helpt u graag met al uw vragen hierover!"

Openstellingsperiode:          GESLOTEN
Beschikbaar budget:              € 7,45 mln.
Max. subsidie per project:    € 6 mln.

Kortlopende projecten

Openstellingsperiode:           OPEN t/m 24 september 2019
Beschikbaar budget:              € 21,5 mln.
Max. subsidie per project:    € 15 mln.
Looptijd projecten:                - Tot eind 2019 als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt;
                                                  - Uiterlijk 1 jaar na aanvang van het project als alle deelnemers minder dan
                                                    € 125.000 subsidie ontvangen

Meerjarige projecten

Openstellingsperiode:            OPEN t/m 7 januari 2020
Beschikbaar budget:               € 12,5 mln.
Max. subsidie per project:     € 15 mln.
Looptijd projecten:                  maximaal 4 jaar

Ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Er wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). Andere opslagmethoden die nog verder van de markt afstaan maar wel kansrijk zijn, kunnen ook onder dit DEI+thema worden opgevoerd. Te denken valt aan bepaalde typen batterijen of “power-to-x”. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ammoniak, mierenzuur, methanol of andere chemische componenten.
 

Openstellingsperiode:          OPEN
Kortlopende projecten:        t/m 24 september 2019
Meerjarige projecten:           t/m 7 januari 2020
Max. subsidie per project:    € 15 mln.

Kortlopende projecten

Beschikbaar budget:              € 5,1 mln.
Max. subsidie per project:    € 6 mln.
Openstellingsperiode:           OPEN t/m 24 september 2019
Looptijd projecten:                - Tot eind 2019 als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt;
                                                  - Uiterlijk 1 jaar na aanvang van het project als alle deelnemers minder dan
                                                    € 125.000 subsidie ontvangen.

Meerjarige projecten

Beschikbaar budget:              € 4,5 mln.
Max. subsidie per project:    € 6 mln.
Openstellingsperiode:           OPEN t/m 7 januari 2020
Looptijd projecten:                 maximaal 4 jaar

Ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten waarin innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten ontwikkeld worden die bijdragen aan de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit met oog voor: de energietransitie zal de komende jaren een steeds groter effect gaan krijgen op de omgeving. Naarmate het aandeel hernieuwbare energie groeit, zal ook het beslag op de ruimte groeien. De zonnepanelen en windmolens moeten ergens worden geplaatst, waardoor de effecten op de omgeving steeds groter worden. Aandacht voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen moeten hierbij centraal staan.
 

Openstellingsperiode:          OPEN
Kortlopende projecten:        t/m 24 september 2019
Meerjarige projecten:           t/m 7 januari 2020
Max. subsidie per project:    € 6 mln.

Openstelling per thema

 

THEMA 1 Energie-Innovatie

OPEN t/m 7 januari 2020

THEMA 2 CO- reductie industrie

SUBTHEMA 1 Circulaire Economie: OPEN t/m 22 september 2020

SUBTHEMA 2,3 en 4 GESLOTEN

THEMA 3 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

GESLOTEN
THEMA 4 Flexibilisering van het elektriciteitssysteem

OPEN

 • Kortlopende projecten open t/m 24 september 2019 
 • Meerjarige projecten open t/m 7 januari 2020
THEMA 5 Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon en/of wind

OPEN 

 • Kortlopende projecten open t/m 24 september 2019 
 • Meerjarige projecten open t/m 7 januari 2020

 

 

Vragen over DEI+?

Onze subsidie adviseur Robert van den Berg is hierin gespecialiseerd. Heeft  u vragen over de subsidieregelingen voor DEI+ neem dan contact op met hem via onderstaande formulier. 


 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met alle vragen over Circulaire Economie"