Omgevingsvergunning milieu

De omgevingsvergunning milieu is onderdeel van de Wabo. Sinds oktober 2010 is het gehele vergunningenstelsel in Nederland aangepast door de invoering van de Wabo. Hierdoor is de omgevingsvergunning milieu onderdeel van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Waar u voorheen een aparte vergunning (milieu-, bouw-, of kapvergunning) moest aanvragen voor iedere activiteit, hoeft u nu maar één vergunning aan te vragen voor verschillende soorten activiteiten. 
 

Wat is de omgevingsvergunning milieu?

De omgevingsvergunning milieu is een vergunning die aangevraagd wordt wanneer bedrijven activiteiten uitvoeren die belastend kunnen zijn voor het milieu. 

Veel duurzame energie installaties moeten deze vergunning aanvragen tijdens het ontwikkeltraject. Zo is er bijvoorbeeld voor het realiseren van (co-mest)vergistinginstallaties, aardwarmtebronnen, productie- en opslagfaciliteiten van LNG of waterstof en installaties voor het drogen van digestaat/mest een omgevingsvergunning milieu nodig.

Indien er naast de milieuactiviteit ook gebouwd gaat worden, kan u verplicht zijn om ook de omgevingsvergunning bouw aan te vragen.  

omgevingsvergunning milieu zonnepanelen

Hoe werkt de omgevingsvergunning milieu?

Om de omgevingsvergunning te verkrijgen dient het bedrijf een aanvraag in te dienen voor het oprichten of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk

Voor de omgevingsvergunning milieu kent de Wabo twee verschillende procedures:


Voor het oprichten en veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk moet de uitgebreide procedure worden doorlopen. Deze duurt 26 weken.

Als kan worden aangetoond dat de verandering milieuneutraal is, dan is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt 8 weken. 

Om de vergunning aan te vragen dient u een aantal zaken aan te dragen:


Daarnaast is het bij de opslag van gassen mogelijk noodzakelijk om een risicoanalyse t.b.v. veiligheid op te laten stellen. 


Wanneer moet u een omgevingsvergunning milieu aanvragen?


Op het gebied van duurzame energie moet u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning milieu aanvragen.

Bij het aanleggen van een aardwarmtebron is bijvoorbeeld naast de vergunningen uit de mijnbouwwet, ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Deze geldt voor het oprichten van een mijnbouwwerk en het veranderen van een mijnbouwwerk. Voor meer informatie klikt u hier.  

Voor vergistingsinstallaties is in veel gevallen ook een omgevingsvergunning milieu noodzakelijk, behalve voor mono-mestvergisting. Bij het oprichten en het veranderen van een vergistingsinstallatie of bij de verwerking van het geproduceerde biogas is een omgevingsvergunning milieu verplicht.

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Indien het realiseren van de vergister ervoor zorgt dat er ook een vergunningplichtige bouwwerk/gebouw moet worden gebouwd, dan moet dit gelijk worden meegenomen in de aanvraag. Zie ook onze pagina over het vergunnen van vergisters. 

Bij houtkachels en biomassacentrales met een thermisch vermogen van meer dan 15 MW ligt er ook een vergunningplicht op het milieugedeelte. Deze vergunningplicht geldt ook bij het gebruiken van een niet erkende biomassastroom bij een lager thermisch vermogen (<15 MW). Klik hier voor meer informatie over vergunningen bij biomassa-energie installaties.

Voor de aanleg van zonnepanelen op een dak, op het water of op het land is geen omgevingsvergunning milieu benodigd, tenzij u een zonnepark opricht op een (voormalige) vuilstort. Hieraan zijn wel milieueisen verbonden. Voor meer informatie over de benodigde vergunning bij zonne-energie projecten kunt u hier kijken.

 

Melding activiteitenbesluit


In sommige situaties hoeft u geen omgevingsvergunning milieu aan te vragen, maar enkel een melding activiteitenbesluit in te dienen. Wanneer u bijvoorbeeld een biomassa kachel met een thermisch vermogen van minder dan 15 MW wilt realiseren, met gebruik van erkende biomassa, is een melding activiteitenbesluit afdoende.

Ook bij het plaatsen van een mono-mestvergistingsinstallatie gelden de algemene regels van het activiteitenbesluit en is een melding voldoende. Daarbij is echter nog wel een omgevingsbeperkte milieu toets (OBM) noodzakelijk. Klik hier voor meer informatie.

Tenslotte kan het bijplaatsen van een WKK of een biomassa gestookte installatie bij een vergistingsinstallatie ook onder het activiteitenbesluit vallen. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. 

 

Aanvragen omgevingsvergunning milieu


Het bepalen of u een omgevingsvergunning milieu nodig is voor uw project kan erg complex zijn. Er is veel regelgeving waar rekening mee gehouden moet worden.

Ekwadraat helpt u graag om te bepalen welke vergunning(en) u nodig heeft en vraagt deze graag voor u aan. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van vergunningen voor duurzame energie installaties. Zij helpen u dan ook graag om uw project vergund te krijgen.
 

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>17 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag
 

Bent u benieuwd of u een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen voor uw project? Of zoekt u een partner die deze vergunning voor u aanvraagt? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over de omgevingsvergunning milieu? Ik help je graag."

Kristel Cnossen

Senior adviseur vergisting & biogas