Geothermische energie

Aanleiding

De glastuinbouw is een energie-intensieve sector doordat er veel warmte benodigd is voor het telen van gewassen. Meestal wordt voor de verwarming van de kassen gebruik gemaakt wordt van aardgas. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen wordt er gekeken naar alternatieven zoals aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, waarmee een belangrijke verduurzamingsslag gemaakt wordt. 

Om bij te dragen aan het Klimaatakkoord wordt er ingezet op de realisatie van 35 succesvolle geothermieprojecten in de glastuinbouw in 2030. Met de toepassing van 35 geothermieprojecten zal er ca. 25 PJ aan duurzame energie worden opgewekt in 2030. Dit plan is onderdeel van de ambitie om in 2050 de gebruikte energie in de glastuinbouw klimaatneutraal te kunnen telen op een economisch rendabele manier. Deze visie is opgesteld als onderdeel van het energietransitieprogramma ‘Kas als Energiebron’. Het doel voor 2020 was om een oppervlakte van 500 ha kassen te kunnen voorzien van aardwarmte. Hiermee wordt zo’n 270.000 ton C02 bespaard op jaarbasis.

Specialisaties binnen dit project:

  • SDE
  • Subsidies
  • Waterbassin
  • Geothermie

Opdrachtgever:

Nieuwland Solar B.V.

 

Geothermie in de glastuinbouw

Initiatiefnemer Plantenkwekerij Bernhard heeft de ambitie om aan de volledige warmtebehoefte van de kassen te voldoen door lokaal opgewekte aardwarmte in te zetten. Met dit geothermieproject levert Bernhard Plantenkwekerij een emissiereductie van zo’n 20.000 ton CO2 per jaar. Hiermee wordt jaarlijks ruim 10,6 mln. m³ aardgas bespaard, wat gelijk staat aan het verbruik van meer dan 7.000 huishoudens.

In de ondergrond van Luttelgeest komt de Slochteren Formatie in aanmerking voor het winnen van aardwarmte. In de omgeving zijn voldoende putten aanwezig om de eigenschappen met grote zekerheid vast te stellen. Een uitgevoerd geologisch onderzoek heeft aangetoond dat er zich op 1.750 meter diepte een geologische laag bevindt van ca. 60 meter dikte. Hier kan water gepompt worden met een temperatuur van meer dan 62,9 °C. De winning van aardwarmte uit deze laag is hier goed mogelijk en met het oppompen van heet water zullen de kassencomplexen van Plantenkwekerij Bernhard worden verwarmd. 

Ekwadraat is betrokken bij de begeleiding van het geothermieproject. Ekwadraat verzorgt het SDE+ subsidieaanvraagtraject en verzorgt overige vergunningsaanvragen die benodigd zijn om een geothermieproject uit te voeren.

  "Ik help u graag met
duurzame warmteoplossingen!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte

Gerelateerde projecten