Nieuw in de openstelling SDE++ 2023

Wat is nieuw in deze SDE-openstellingsronde?

In onze vorige blog hebben we stilgestaan bij nieuwe kansen die er binnen de SDE in 2023 zijn voor minder rendabele technieken door de introductie van ‘hekjes’, de nieuw toegevoegde categorie lucht-water warmtepomp, en het vervallen van de plafonds voor hernieuwbare elektriciteit en CCS. Welke ontwikkelingen zien we nog meer in de SDE++ openstellingsronde 2023? In deze blog zetten we, aan de hand van de recente kamerbrief (17/2) van Minister Jetten en de PBL-publicatie Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023, een aantal belangrijke wijzigingen op een rij. 
 

Hogere basisbedragen 

Over de hele linie zijn SDE-bedragen een stuk hoger geworden. Zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de minister geadviseerd voor de SDE++ 2023 de basisbedragen voor te verhogen vanwege inflatie en de gestegen grondstofprijzen, energieprijzen en bouwkosten. Het advies kent in vergelijking met eerdere adviezen daarom een grotere onzekerheid in de kostenberekeningen. Het PBL richt zich met haar advies op het verwachte kostenniveau op het moment dat een investeringsbeslissing genomen moet worden, circa één jaar na afgifte van een SDE++-beschikking. Ook de rentes worden door PBL, in afwijking van eerdere jaren, bepaald op basis van de huidige marktverwachtingen.
 

Her-indienen wordt mogelijk

Als het niet het meer haalbaar is om een reeds beschikt SDE-project te realiseren, bijvoorbeeld door hogere kosten, dan kunnen subsidieontvangers in de komende openstellingsronde ervoor kiezen opnieuw een aanvraag in te dienen. Het is wel een voorwaarde dat de subsidieontvanger voor of bij het doen van die aanvraag de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzoekt om de bestaande beschikking in te trekken met een toelichtende motivatie. Een nieuwe aanvraag concurreert dan opnieuw met alle andere aanvragen.
 

Nieuwe categorie: lucht-water warmtepomp

Met de lucht-water-warmtepomp wordt warmte uit de buitenlucht als bron gebruikt om een temperatuurlift te bereiken. Deze techniek staat ook open voor toepassing in de glastuinbouw. Met deze uitbreiding is de toepassing van een warmtepomp in de glastuinbouw in combinatie met alle logische bronnen om warmte uit te onttrekken (zoals geothermie, aquathermie of via de daglichtkas) mogelijk. Deze categorie is gericht op de inzet van een lucht-waterwarmtepomp van minimaal 500 kWth voor verwarming van bestande objecten in de gebouwde omgeving en utiliteit met een warmwatercircuit van 75-80°. Als referentie installatie wordt een systeem-COP van 3,05 aangehouden.
 

Wijziging E-boilers

De ondergrens voor elektrische boilers wordt verlaagd van 5 MW naar 2 MW om zo meer ruimte te bieden voor elektrificatieprojecten met een lager vermogen. 
 

Groen gas: overstap van wkk

Het wordt voor biogasprojecten met een wkk vanaf 2023 mogelijk om gedurende de looptijd van hun huidige beschikking over te stappen naar de productie van groen gas. Voorheen was dit beperkt tot 3 jaar voor afloop van de beschikking. Deze producenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen binnen de categorieën voor verlengde levensduur, ombouw naar groen gas.
 

Groen gas: correctie op waarde Garanties van Oorsprong

Het wordt vanaf de komende openstellingsronde mogelijk om te corrigeren voor de waarde van Garanties van Oorsprong voor hernieuwbaar gas. Op dit moment is er vanwege een informatiegebrek nog geen eenduidige methode voor het PBL om hiervoor een bepaalde waarde vast te stellen. Zodra het PBL deze waarde kan bepalen, zal daar vanaf dat moment ook voor worden gecorrigeerd, via de regeling correctiebedragen. Dit zal alleen gelden vanaf de SDE++-openstellingsronde in 2023 en is van belang bij de intrede van Groen Gas Eenheden (GGE’s). 
 

Monomestvergisting aantrekkelijker

Het aanvragen van SDE-subsidie voor een monomestvergister wordt aantrekkelijker doordat het basisbedrag met € 198/MWh een stuk hoger ligt dan afgelopen jaar (€ 111/ MWh). Ook is monomestvergisting op basis van 100% mest toegestaan, terwijl afgelopen jaar nog 5% covergisting verplicht gesteld werd.
 

Zon-PV netaansluiting

Voor zon-PV streeft de minister ernaar om de eis dat een project een additionele teruglevercapaciteit van maximaal 50% van het piekvermogen mag hebben uit te breiden naar kleinere projecten, zodat het voor alle projecten geldt (dus ook < 1 MWp). Het gevolg is dat de teruglevercapaciteit op een aansluiting voor een project maximaal de helft van het piekvermogen van de zonnepanelen mag bedragen, ook dus voor kleinere zon-PV projecten. Hierdoor kunnen er bij dezelfde netcapaciteit meer hernieuwbare-energieprojecten gerealiseerd worden.

In de ‘pipeline’

De minister kijkt ter verbetering van de SDE++ nog naar het volgende onderwerp:

> Realisatietermijn | de minister verkent op dit moment nog de opties om hernieuwbare energieprojecten 1of 2 jaar extra realisatietermijn te geven, zonder dat dit ten kosten gaat van de totale exploitatieduur. 

In welke fase moet mijn
project aangevraagd 
worden?

Download hier de tabellen van 2023!

Wil je meer informatie over de SDE++ regeling in 2023?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag verder met het aanvragen van een subsidie!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven