Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen voor bedrijven

Wanneer u een energieproject wilt realiseren, heeft u hiervoor vaak één of meerdere vergunningen nodig. Deze omgevingsvergunningen zijn niet alleen nodig om uw project te kunnen realiseren, maar ook om in aanmerking te kunnen komen voor (bijvoorbeeld) een SDE++ subsidie. Welke vergunningen u moet aanvragen, hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan:

Ekwadraat heeft ruime ervaring met het aanvragen van de benodigde vergunningen voor:

Omgevingsvergunning aanvragen procedure

1. Analyse benodigde vergunningen

Op basis van de door u te verstrekken informatie over uw project en de locatie, brengen wij in beeld welke toestemmingen u nodig heeft. Daarbij geven wij ook aan waar u rekening mee moet houden bij het voorbereiden en indienen van de vergunningaanvragen:

 • Uit te voeren onderzoeken (bijvoorbeeld op het gebied van geluid, ecologie, stikstof (Aeriusberekening), archeologie etc.);
 • Te vervaardigen tekeningen en op te stellen documenten (niet-technische beschrijving van het project, ruimtelijke onderbouwing etc.);
 • Doorlooptijden en beslistermijnen;
 • Kosten (zoals legeskosten, kosten voor het uitvoeren van onderzoek etc.).

2.    Advies omtrent de aanvraagstrategie

De Nederlandse regelgeving ten aanzien van vergunningen en procedures is complex. Zeker als u hier niet elke dag mee te maken heeft. Het is mogelijk en soms noodzakelijk om aanvragen te combineren en tegelijkertijd in te dienen, maar in andere gevallen is het juist handig om een fasering aan te brengen. U heeft niet altijd alle vergunningen op hetzelfde moment nodig. Kiezen voor een bepaalde fasering kan ervoor zorgen dat u uw project nog niet in een vroegtijdig stadium tot in detail hoeft uit te werken. Ook hiermee samenhangende kosten kunt u op die manier zoveel mogelijk beperken of verplaatsen naar de toekomst. 

Op basis van de specifieke omstandigheden van het geval, wet- en regelgeving en uw wensen kunnen wij een passende aanvraagstrategie voor u uitwerken.

3. Voorbereiden en indienen aanvragen

Ekwadraat beschikt over specialisten op het gebied van:

 • Milieu en milieuregelgeving;
 • Omgevingsrecht;
 • Ruimtelijke ordening / planologie;
 • Natuur en natuurbescherming.

Daarnaast wordt gewerkt met een flexibele schil als het gaat om specialistische kennisgebieden. Dit maakt dat wij in staat zijn om voor elk energieproject de totstandkoming van vergunbare aanvragen kunnen coördineren en indienen. Concrete werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:

 • Voorbereiden en indienen van aanvragen omgevingsvergunning (bouw, milieu, ruimtelijke ordening etc.), ontheffing of vergunning Wet natuurbescherming (stikstof, soortenbescherming), opsporingsvergunning, winningsvergunning, watervergunning;
 • Coördineren van de totstandkoming van tekeningen en benodigde onderzoeken (geluid, geur, licht, luchtkwaliteit, archeologie, flora- en fauna, Aeriusberekening (stikstof) etc.
 • Opstellen ruimtelijke onderbouwing;
 • Opstellen principeverzoek, om voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zekerheid te verkrijgen omtrent de vergunbaarheid van uw project;
 • Onderhouden van contact en voeren van overleg met het bevoegd gezag, beantwoorden van vragen.
   

 

Overige activiteiten rondom vergunningen

1.    Participatie en communicatie

Energieprojecten hebben de nodige impact op de fysieke leefomgeving en daarmee voor omwonenden. Ook zijn er vaak andere belanghebbende partijen (verenigingen, natuurorganisaties, etc.) waarmee rekening gehouden moet worden. Om draagvlak te verkrijgen en te behouden en daarmee weerstand tegen het project te voorkomen, is het belangrijk om deze partijen op een passende wijze te informeren over en te betrekken bij uw project. Ekwadraat kan u hierbij ondersteunen of de communicatie omtrent het project geheel voor u uit handen nemen. Meer informatie over onze werkwijze leest u hier .


2.    Bezwaar en beroep

Een goede voorbereiding van de vergunningaanvragen en een goede communicatie omtrent uw project, sluiten helaas niet uit dat er weerstand ontstaat. Belanghebbenden hebben het recht om zienswijzen in te dienen, bezwaar te maken of in (hoger) beroep te gaan tegen besluiten van de overheid (zoals vergunningen). In het geval een dergelijk scenario zich onverhoopt voordoet, is het belangrijk dat u zich laat vertegenwoordigen in het bezwaar of beroep. Zo kunt u vragen beantwoorden van een commissie of rechter, een toelichting geven op het project en onjuistheden weerleggen.
De juristen van Ekwadraat kunnen u hierin adviseren en u hierbij ondersteunen. 
Ook als u het zelf niet eens bent met een besluit van de overheid, kunnen wij u helpen. Denk hierbij aan het weigeren van een vergunning, het verbinden van onwenselijke voorschriften aan een vergunning of wanneer handhavend wordt opgetreden (last onder dwangsom, bestuursdwang). In eerste instantie zullen wij in gesprek gaan met de betreffende overheid om te proberen tot een ‘minnelijke oplossing’ te komen. Waar dit niet lukt, kunnen we u adviseren over te nemen juridische stappen (bezwaar maken of beroep instellen) en kunt u zich door ons laten vertegenwoordigen. Concrete werkzaamheden die we uit handen kunnen nemen zijn:

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>18 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Onze vergunningprojecten

Omgevingsvergunning nodig?

Wij helpen u graag! Neem contact met ons op via onderstaande formulier.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Vragen over een omgevingsvergunning? Ik help u graag!"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht