Groen Gas keten Nederland

Aanleiding

In de Routekaart Groen Gas, die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt opgesteld, wordt omschreven hoe opschaling en professionalisering van de groen gas sector in Nederland bereikt wordt om 2 miljard kuub groen gas in 2030 aan het aardgasnet te leveren. De projectgroep, die deze routekaart opstelt, verzamelt informatie om het startpunt van deze route te bepalen. Daarbij is van belang dat er een overzicht is van de huidige ketens in de Nederlandse groen gas sector en de hierin aanwezige spelers. Ekwadraat Advies is door TKI Nieuw Gas gevraagd om een studie te doen naar de huidige stand en omvang van de groen gas sector in Nederland.

 

Doel opdracht

Om een beeld te krijgen van alle spelers die op dit moment actief zijn in de Nederlandse waardeketen van groen gas heeft Ekwadraat in opdracht van het TKI Nieuw Gas een inventarisatie van de groen gas sector uitgevoerd. De resultaten van deze inventarisatie dienen als input voor de Routekaart Groen Gas die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt opgesteld. Het eindrapport geeft inzicht in de huidige situatie: het aantal spelers, de geschatte omzet, etc. Daarnaast is een doorkijk gegeven naar de verwachte ontwikkelingen in de sector tot 2030.

Specialisaties binnen dit project:

  • Onderzoek
  • Vergisting
  • Biomassa

 

Duur project

december 2019 - april 2020

 

Opdrachtgever:

TKI Nieuw Gas

 
Deel dit project

De aanpak

Het onderzoek vond plaats tussen december 2019 tot en met april 2020. Dit onderzoek is op een zo hoog mogelijk detailniveau uitgevoerd in verhouding tot de gegunde tijd en beschikbare middelen. Er is gebruik gemaakt van openbare data, eigen kennis van Ekwadraat Advies van het groen gas netwerk en binnen wettelijke kaders bruikbare relatiedata.

Voor dit onderzoek is een centrale onderzoekvraag naar voren gekomen, die luidt als volgt: 'Hoe ziet de huidige groen gas sector er in Nederland uit?' Op basis van die centrale onderzoeksvraag zijn drie deelvragen gemaakt die aansluiten op de centrale onderzoeksvraag. 

  1. Welke groen gas ketens zijn er in Nederland?
  2. Welke partijen zijn actief in de verschillende ketens?
    1. Wat is de rol van de partij in de keten?
    2. Waar is de partij gelokaliseerd? 
  3. Hoeveel omzet wordt er in de groen gas sector gegenereerd?

In het rapport wordt antwoord gegeven op het bovenstaande onderzoeksvraag.

 

Het resultaat

Om een beeld te krijgen van alle spelers die op dit moment actief zijn in de Nederlandse waardeketen van groen gas is door Ekwadraat Advies begin 2020 een inventarisatie uitgevoerd. Het onderhavige rapport is hiervan het resultaat. Dit rapport dient als input voor de Routekaart Groen Gas die door het ministerie van EZK wordt opgesteld.

Benieuwd naar het rapport? Klik hier:  GROEN GAS KETEN

 "Ik beantwoord graag uw vragen over de groen gas sector in Nederland!"

Jan Zuidema

Senior adviseur

Gerelateerde projecten