Energieneutrale provincie

Energiebesparende maatregelen, zonnepanelen en duurzame warmte. Daar zet de provincie op in om de eigen organisatie in 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend te maken. Samen met een team van de Provincie werkten een aantal adviseurs van Ekwadraat aan het bepalen van de geschikte maatregelen. De route is: slim investeren in energiebesparing, zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen, duurzame warmte als warmtebron voor de kantoorgebouwen en de voorbeeldfunctie van de provincie oppakken.

De Provinciale Staten van Fryslân hebben de ambitie om in 2025 een energie neutrale en zelfvoorzienende organisatie te zijn. Dit houdt in dat alle vastgoed, dienstverlening en het eigen wagenpark verduurzaamd moeten worden. Onze adviseur Rob Goes werkte samen met een aantal specialisten aan het uitwerken van 3 verschillende scenario’s.

Specialisaties binnen dit project:


Opdrachtgever:
Provincie Fryslân

Onze aanpak

Om de doelstelling te behalen hebben wij het volgende proces doorlopen: 

 1. Bepalen maatregelen
  Welke energiebesparende en vervoersmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling?
 2. Opstellen varianten
  Welke logische combinaties van deze technische maatregelen zijn te maken?
 3. Businesscases
  Bepalen van de investerings- en exploitatiekosten.
 4. Vergelijk
  Het resultaat van de technische en economische variantenstudie is de input voor een bredere weging op verschillende criteria.
 5. Advies
  Het advies geeft de variant die het beste scoort op de criteria. 

"Adviesbureau Ekwadraat deed onderzoek naar de mogelijkheden. De route is: slim investeren in energiebesparing, zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen, duurzame warmte als warmtebron voor de kantoorgebouwen en de voorbeeldfunctie van de provincie oppakken."

- Provincie Fryslân

Bepalen maatregelen en varianten

We zijn gestart met het vaststellen van het huidige energieverbruik en het vaststellen van de realistische energiebesparing die door het treffen van maatregelen behaald kan worden. De provinciale organisatie gebruikt nu ca. 26,6 TJ per jaar, door slim in te zetten op energiebesparing kan ongeveer 6 TJ worden bespaard. De restopgave energie moet vervolgens worden ingevuld. Hiervoor hebben we twee scenario’s gedefinieerd:

Duurzame warmte; Maximaal gebruik van eigen biomassa en aansluiting op warmtenet.
All Electric; Totale elektrificatie van assets en maximaal inzetten op Zon-PV.

 

Doorrekenen businesscases en vergelijken

De twee verschillende technische varianten zijn daarna getoetst op de economische haalbaarheid. Per variant is een gedetailleerde kosten- en batenanalyse opgesteld en is het rendement op de investering bepaald. Naast de economische haalbaarheid spelen natuurlijk ook andere criteria een rol bij de uiteindelijke besluitvorming. We hebben ervoor gekozen om ook CO2-reductie en de voorbeeldfunctie van de Provincie mee te laten wegen. Dit heeft ertoe geleid dat de provincie Fryslân er voor heeft gekozen om het scenario ‘duurzame warmte’ toe te passen op de eigen organisatie.

"Ik denk graag mee over de warmte-invulling van jouw gemeente of bedrijf"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Het provinciehuis wordt aanjager voor duurzame warmte in de binnenstad

Er wordt onderzocht of het provinciehuis aangesloten kan worden op een collectief duurzaam warmtenet in de binnenstad van Leeuwarden. Hierbij gaat de provincie, voor de andere kantoorgebouwen dan het provinciehuis, uit van ‘duurzame warmte’ waarbij de vrijkomende biomassa (houtsnippers en bermgras) zoveel mogelijk ingezet worden als brandstof voor het leveren van duurzame warmte. Daarnaast wil ze samenwerken met de buren aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden en hen helpen bij verduurzaming.

De resterende energievraag na besparing, kan duurzaam worden opgewekt met zonnepanelen. Plaatsing op de daken van provinciale gebouwen heeft de voorkeur. Het dakoppervlak van het provinciehuis en de steunpunten is niet voldoende om de resterende energievraag te kunnen verduurzamen. Er zijn dus ook andere locaties nodig zoals veldopstellingen en infrastructurele werken. De provincie wil met gemeenten en het Wetterskip kijken naar de beste plekken voor opwekking van duurzame energie op eigen gronden. Voor de verduurzaming van de resterende energievraag wil de provincie veldopstellingen inzetten en de initiatieven vanuit dorpen stimuleren. Op het provinciehuis wordt een groen dak gerealiseerd. Dit leidt tot betere isolatie en bevordert de biodiversiteit.

Het eindrapport is afgelopen week vastgesteld door de gedeputeerde staten. De eerste volgende stap is het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda. Het resultaat van de studie is ook hier te downloaden.

 

Gerelateerde projecten