Zon op RWZI's

De aanleiding

Wetterskip Fryslân is één van de trekkers in duurzaamheid, naast de Friese gemeenten en provincie Fryslân. In 2030 willen zij vier keer zoveel schone energie opwekken met zonnepanelen en windmolens. It Wetterskip heeft al 35.000 zonnepanelen op 13 van haar zuiveringen geplaatst. Ekwadraat heeft in samenwerking met MUG ingenieursbureau een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om een realistische indruk te verkrijgen over het nog mogelijk aantal te plaatsen zonnepanelen.

Datum

November 2020 - 2021
 

Opdrachtgever

Wetterskip Fryslân

Specialisaties

Businesscase
Vergunningen
SDE-subsidies
Energietransitie
Zonne-energie

 

De aanpak

Om een helder beeld te krijgen van de actuele situatie is er bureauonderzoek uitgevoerd en zijn alle 27 RWZI-locaties bezocht. Na de locatiebezoeken is er per locatie een ontwerp van de Zon-PV installatie gemaakt. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de software Helioscope. Uit deze ontwerpen volgt een vermogen, aansluitcapaciteit, maar ook een prognose van de jaarproductie. Bij de ontwerpen van de veldopstellingen is rekening gehouden met de planologische inpassing en vergunning technische aspecten. De technische- en financiële haalbaarheid is per RWZI-locatie bepaald door het opstellen van een businesscase.

 

Het resultaat

Per RWZI-locatie is de te verwachten stroomopbrengst en de besparing op de inkoop van energie in beeld gebracht, door het potentiële oppervlak van mogelijk te plaatsen zonnepanelen vast te stellen. Op basis van de businesscase is in samenspraak met het Wetterskip per locatie de haalbaarheid beoordeeld. Voor de haalbare locaties zijn vergunningen aangevraagd en is SDE++ subsidie aangevraagd en beschikt.

"Ook de alternatieven van aardgas voor jouw wijk doorrekenen? Ik help graag!"

Henk Hartman

Expert zon PV

Gerelateerde projecten