Advies klimaatneutraal en circulair inkopen

Advies klimaatneutraal en circulair inkopen is een subsidie mogelijkheid voor aanbestedende diensten. Heeft uw aanbestende dienst nog niet de kennis of de capaciteit over klimaatneutraal en circulair inkopen? Dan kunt u vanaf woensdag 1 mei 2019 een subsidieaanvraag doen voor extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). 
 

Budget

In totaal is er in 2019 ruim € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidie - verdeeld in twee categorieën. Per extern advies is € 10.000 beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI). Voor andere MVI-thema’s is €75.000 beschikbaar voor externe adviezen en €5.000 per aanvraag. U kunt de subsidie aanvragen van 1 mei t/m 30 september 2019 of eerder wanneer het subsidieplafond is bereikt. De subsidie kan aangevraagd worden via mijnrvo.nl

Thema       

Budget 

Per aanvraag van één advies per kalenderjaar

Klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI)        

€ 1 miljoen

€ 10.000

Inkoopprojecten andere MVI thema’s (MVI)      

€ 75.000

€ 5.000

 

Voorbeelden advies klimaatneutraal en circulair inkopen

U kunt subsidie aanvragen voor een aanvullende kennisvraag die niet met eigen beschikbare kennis en capaciteit beantwoord kan worden. Voorbeelden waarvoor u advies kunt vragen: 

 • specifieke duurzaamheidskennis
 • de begeleiding bij een marktconsultatie
 • het opstellen van een beoordelingssystematiek
 • het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA)

Voorwaarden

Bij het aangaan van de verplichting gelden een aantal voorwaarden:

 • U kunt alleen subsidie ontvangen voor nieuw op te stellen adviezen.
 • U voert een startgesprek met RVO.nl voor een passende kennisvraag aan een externe MVI-adviseur.
 • U laat een advies opstellen door een externe MVI-adviseur die ervaring heeft met het onderwerp van de kennisvraag bij een aanbestedingsplichtige organisatie.
 • U meet de effecten van de klimaatneutrale en circulaire inkoop waarvoor u advies ontving met een door RIVM aangereikte methode. U stelt deze meetresultaten ter beschikking aan het RIVM.
 • Het externe advies wordt binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt afgerond.
 • U deelt de geleerde lessen bij de uitvoering van het externe advies.

Doelstelling advies klimaatneutraal en circulair inkopen

De subsidie heeft als doel aanbestedende diensten te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop, specifiek op het gebied van:

 • klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is;
 • inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat, bij een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

De subsidieregeling AKCI wordt grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. De Rijksoverheid geeft hiermee via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Deze subsidie geeft daarnaast ook uitvoering aan het 'Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020'.

Ekwadraat is een erkend MVI-adviseur 

Wij zijn opgenomen in de database met een overzicht van adviseurs Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Hierin zijn adviseurs opgenomen met kennis van en ervaring met maatschappelijk verantwoord inkopen bij een aanbestedingsplichtige organisatie. 

Aan de slag met de circulaire economie
 

Benieuwd hoe ik u kan helpen om circulair te worden? Neem dan contact met mij op. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe jouw organisatie 
circulair kan worden?"