Duurzaam nieuws

11 juni 2020

Aardwarmte SDE subsidie Energiebesparing Subsidie Energietransitie Zonne-energie Warmtetransitie

Hoe de nieuwe SDE++ regeling bijdraagt aan aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij zijn en in 2050 alle 8 miljoen woningen en kantoren. Om deze doelstellingen te behalen, wordt dit stapsgewijs aangepakt. Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio stelt een Regionale Energie Strategie op, met als onderdeel daarvan de Regionale structuur warmte. 

Informatieplicht energiebesparing
11 januari 2019

Aardwarmte Biomassa energie Groen gas & vergisting SDE subsidie Subsidie Zonne-energie

Nieuwe regeling Garanties van Oorsprong

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe GvO-regeling in werking getreden. De nieuwe regeling voor de Garanties van Oorsprong heeft gevolgen voor producenten van (hernieuwbare) elektriciteit en warmte.

SDE++ subsidie 2020
27 november 2018

Aardwarmte Biomassa energie Groen gas & vergisting SDE subsidie Subsidie Energietransitie Zonne-energie Warmtetransitie

SDE++ | Alles wat je moet weten over de nieuwe regeling | Ekwadraat

Met ingang van 2020 wordt de SDE+ regeling verbreed waarbij de nadruk komt te liggen op reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Deze nieuwe SDE++ regeling heeft een vergelijkbare systematiek als de huidige SDE+ regeling waarbij geconcurreerd wordt op vermeden ton CO­2. Hoe de huidige wetgeving wordt aangepast en welke technieken aan bod komen wordt in 2019 verder uitgewerkt.

13 september 2018

Aardwarmte Biomassa energie Warmtetransitie

Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Er zijn 75 gemeenten die zich aangemeld hebben voor het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Het rijk heeft € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 wijken. Voor 1 oktober wordt bekend gemaakt welke wijken geselecteerd zijn. 

6 april 2018

Aardwarmte Biomassa energie Warmtetransitie Subsidie

Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Vóór 1 juli 2018 kunt u als gemeente kenbaar maken welke wijk of dorp u aardgasvrij wilt maken. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en het proces te versnellen. Ekwadraat kan u als onafhankelijke partner helpen om de aanvraag te formuleren, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en uw plannen te concretiseren.

thermografisch onderzoek voorbeeld
14 februari 2018

Aardwarmte

Afscheid Adri Kuyper

Sinds 1 januari 2018 is Adri Kuyper begonnen met een nieuwe fase van zijn leven. Na 45 werkzame jaren bij diverse bedrijven, waarvan ruim 10 jaar bij Ekwadraat, gaat Adri met pensioen. Het werk binnen Ekwadraat heeft hij overgedragen aan zijn opvolger Frank van Bergen

adviesbureau energiebesparing
21 december 2017

Aardwarmte

RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

De garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) is vanaf 1 januari 2018 weer open. Deze regeling dekt een deel van de kosten om de financiële schade bij een misboring te beperken. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot 29 maart 2019. Er is een beschikbaar budget van € 66,6 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen voor diepe geothermie (> 1000 m).

Biomassa energie
28 juli 2017

Aardwarmte

Verduurzaming Hartman, zowel bedrijfsvoering als productie

Op 30 juni 2017 maakte de huidige eigenaar van A.C. Hartman Willem Hartman (71 jaar) bekend dat het bedrijf overgenomen wordt door The Fruit Farm Group. Met deze overname zorgt Hartman voor een duurzame bedrijfsvoering, maar in de toekomst ook voor een duurzame productie middels geothermie.

22 juni 2017

Groen gas & vergisting Aardwarmte Zonne-energie

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst per 1 juli

Per 1 juli geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit. Aan de zeven branches waarvoor al een een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn vijf branches toegevoegd. Daarnaast zijn er voor de bestaande branches aanvullende maatregelen toegevoegd. Dit is op 7 juni door middel van de wijzigingsregeling activiteitenregeling bijlage 10 gepubliceerd. 

subsidie biomassa energie
23 mei 2017

Aardwarmte Biomassa energie Energiebesparing

Circulair bouwen als norm bij ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden

Nederland circulair in 2050. Dat is de ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft het kabinet de ambitie weergegeven om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Ook vanuit Circulair Friesland wordt geanticipeerd op deze nieuwe economie. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen én vanuit de duurzaamheidsgedachte van de initiatiefnemers zelf, is circulair bouwen ook de norm bij ontwikkelingen op de Energiecampus Leeuwarden.