Energieconcept Molenblik

De aanleiding

In de gemeente Medemblik wordt in 2022 een nieuwe wijk van 218 woningen gebouwd, genaamd Molenblik. Deze woonwijk zal voldoen aan de laatste eisen voor duurzaam bouw, dus BENG-normen en geen aansluiting op het aardgasnetwerk. 

Parallel aan deze ontwikkeling, lijkt er een kans te zijn om in een deel van de kern van Medemblik een warmtenet op geothermie aan te leggen. De gemeente ziet mogelijkheden om ook de nieuwe wijk Molenblik hierop aan te sluiten en wil dit graag nader onderzocht hebben. De gemeente Medemblik heeft Ekwadraat Advies gevraagd een aantal scenario’s uit te werken, hierbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke duurzame warmtevoorziening voor de woonwijk Molenblik in Medemblik leidt tot de hoogst maatschappelijke waarde?
 

Datum

Juli 2020 tot april 2021

Opdrachtgever

Gemeente Medemblik

Specialisaties

Warmtetransitie

 

De aanpak

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is het onderstaande proces doorlopen. Eerst is de warmtevraag in beeld gebracht, op basis van het woningaantal, de woning-mix en afmetingen gecombineerd met de eisen uit de BENG-norm. 

Figuur 1. Proces

 

Vervolgens zijn in overleg met de opdrachtgever 10 uiteenlopende scenario’s vastgesteld: individuele als collectieve oplossingen, scenario’s waarbij alleen is gekeken naar een tijdelijke warmtevoorziening tot geothermie de warmtevraag kan invullen en scenario’s die ook zonder geothermie goed haalbaar zijn. Op basis van de energievraag zijn voor de scenario’s de kosten bepaald op basis van een TCO-berekening. 

De 10 scenario’s:

 1. Lucht warmtepomp
 2. Bodem warmtepomp
 3. Hogetemperatuur warmtenet – aquathermie
 4. Hogetemperatuur warmtenet – zonthermie
 5. Hogetemperatuur warmtenet – groen gas
 6. Hogetemperatuur warmtenet – houtketel
 7. Laag temperatuur warmtenet – groengas
 8. Laag temperatuur warmtenet - houtketel
 9. Laag temperatuur warmtenet – collectieve warmtepomp
 10. Laag temperatuur warmtenet - aquathermie

Figuur 2. TCO van 10 scenario’s

Van deze 10 scenario’s zijn drie scenario’s geselecteerd om uitgewerkt te worden in een detail businesscase. Deze zijn geselecteerd omdat deze als meest haalbaar worden geacht kijkend naar:

 • de uitvoerbaarheid van de techniek;
 • prijs voor de gebruiker;
 • individueel versus collectief techniek;
 • passend bij de ambitie van zowel gemeente als projectontwikkelaar.

Voor de gedetailleerde businesscase zijn de kosten per stakeholder in beeld zijn gebracht. Te weten:

 • De huurder
 • Particulier woningeigenaar
 • Woningcorporatie
 • Netbeheerder
 • Producent

Hieruit komen de eindgebruikerskosten in beeld.

De drie scenario’s zijn vervolgens in de conclusie met elkaar vergeleken op basis van een aantal criteria, omdat de keuze voor een duurzame warmtevoorziening niet alleen bepaald te worden vanuit financiële overwegingen. 

De criteria waren:

 • Betaalbaarheid
 • Energetische impact
 • Onderhoudsgemak
 • Impact van de techniek op de omgeving
 • Overstap op geothermie blijft mogelijk

Het rapport geeft geen conclusie over welke scenario de hoogste maatschappelijke waarde heeft. De voor- en nadelen van de verschillende scenario’s zijn inzichtelijk gemaakt. Het is aan de gemeente en projectontwikkelaars samen om hier een keuze in te maken.
 

"Hulp nodig bij uw energieconcept? Ik help u graag!"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein

Gerelateerde projecten