Aardgasvrije Waddeneilanden

Om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komen hebben de gemeenten in Nederland de regierol gekregen in het realiseren van die doelstellingen in de gebouwde omgeving. Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar een systeem waarbij wordt overgegaan op duurzaam verwarmen en koken zonder aardgas. De wijze waarop de gemeenten in Nederland dit vormgeven en uit gaan voeren wordt vastgelegd in een Transitievisie Warmte (TVW). Voor veel gemeenten is dit een flinke opgave, zeker wanneer de (uitvoerigs)capaciteit beperkt is. De gemeenten Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog bundelden hun krachten en werkten gezamenlijk ieder aan hun eigen TVW. 

Ekwadraat mocht het proces begeleiden en de gemeenten ondersteunen bij het maken van toekomstvaste keuzes. Ieder eiland werkt op haar eigen manier en eigen tempo aan aardgasvrije wijken. Terschelling onderzoekt de mogelijkheden voor aquathermie, Vlieland werkt met zonthermie om de wijk Duijnwijk aardgasvrij te maken en Schiermonnikoog is onlangs gestart met de proeftuin Nieuw Dokkum. 

Datum

mei - december 2021
 

Opdrachtgever

Gemeente Schiermonnikoog, Gemeente Vlieland en Gemeente Terschelling

Specialisaties

Transitievisie Warmte

Inwoners centraal

Op een eiland is de samenleving hecht. Inwoners zijn meer op elkaar aangewezen dan op het vaste land en zijn van oudsher meer gericht op samenwerking. Dit is ook te zien op het energievraagstuk. Al in 2007 maakten de Waddeneilanden plannen om energieneutraal te worden en dit heeft geresulteerd is een hele hoge mate van organisatiegraad en initiatieven. Energie coöperaties spelen een belangrijke rol in bij het ontwikkelen van projecten én het bereiken van inwoners en bedrijven. 

Dit is ook belangrijk speerpunt gebleken in de TVW’s van alle drie eilanden; Energie coöperaties en inwoners hebben een heel prominente rol in de uitvoering van de opgave en de gemeente neemt een faciliterende en regisserende rol in dit proces aan. 

Keuze voor technische oplossingen - Rekening houden met (beperkte) netcapaciteit

De Waddeneilanden hebben een uniek landschap. De waarde hiervan is ongekend en moet behouden blijven. Het maken van techniekkeuzes in de TVW staat dan dus altijd in het teken van de (impact op de) natuur en de zichtbaarheid van de oplossingen. Grote collectieve systemen passen niet bij de eilanden. Kleinschalige warmtenetten op aquathermie of zonthermie passen wél en ook hybride oplossingen passen goed bij het karakter van de eilanden. 

Ook op de eilanden begint de bepekte netcapaciteit zichtbaar te worden bij het maken van techniekkeuzes. Alle Waddeneilanden hebben hun eigen kabel naar de wal (de wadkabel) en het aanleggen van een nieuwe kabel is duur, kost veel tijd en moet gelegd worden door een natuurgebied. Binnen de TVW’s is daarom gekeken op welke wijze de impact op de wadkabel zo klein mogelijk gehouden kan worden. Om toch stappen te kunnen maken zetten alle eiland vooreerst in op naisolatie van de woningen. Een oplossing die in alle scenario’s van waarde is. Energie die je niet gebruikt hoeft niet opgewekt te worden, getransporteerd te worden of opgeslagen te worden. En dit komt uiteindelijk ook het uniek landschap weer ten goede.

"Ik beantwoord graag al je vragen
naar aanleiding van dit project"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

Wat kunnen wij betekenen

Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van alle processtappen in de warmtetransitie, daarbij zijn we met name gespecialiseerd in het onderzoeken van de potentie voor verduurzaming van wijken en woningen. Wij kunnen begeleiden bij het vertalen van de Transitievisie Warmte naar een uitvoeringsplan/-proces, de regie voeren op participatieprocessen en de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. 

Met een brede kennis van alle beschikbare duurzame technieken kunnen we u helpen om de juiste vertaling van TVW naar Wijkuitvoeringsplan of uitvoeringsstrategie te maken. Voor meer informatie over het aardgasvrij maken van gemeenten neem contact met ons op!

Recente projecten