Systeemstudie Fryslân

In opdracht van RES Fryslân werkten wij samen met Berenschot aan een systeemstudie voor de provincie Fryslân. Een systeemstudie is een toekomstverkenning. Nederland gaat meer duurzame energie gebruiken. Daarom gaan we naar een nieuw integraal energiesysteem, met meer samenhang tussen elektriciteit, warmte en duurzame gassen.

Het is een technisch rapport dat de impact van de energietransitie op het energiesysteem en het ruimtegebruik in kaart brengt, berekend vanuit verschillende toekomstscenario’s. Het is een volgende stap naar verdere samenwerking en geeft handelingsperspectief voor gemeenten, provincie, het rijk en netbeheerders.

 

Datum

juni 2021 - april 2022
 

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Specialisaties

Warmtetransitie
Hernieuwbare energie
Warmtenetten
Netverzwaring

Het proces

We hebben alle relevante beleidskaders en de routekaarten, die hier houvast in bieden, inzichtelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot onderbouwd kwantitatief invullen van de scenario’s die gemodelleerd worden met behulp van het ETM. Op basis van deze scenario’s is de netbeheerder aan de slag gegaan om de impact op het energienet in kaart te brengen. Wij zorgden vervolgens voor de duiding van deze resultaten en de maatregelen die op hoofdlijnen genomen kunnen worden om knelpunten weg te nemen.

4 scenario's
Er is in vier scenario's een verkenning gedaan van het energiesysteem in Fryslân met daarbij de invloed op het provinciale energienet. De scenario’s die hiervoor gebruikt worden zijn gebaseerd op de “Klimaatneutrale energiescenario’s 2050”. Deze scenariostudie schetst vier mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Daarbij vormt het Klimaatakkoord het startpunt voor de ontwikkelingen tot 2030. De scenariostudie omvat een integrale analyse van vrijwel alle energiedragers en alle sectoren in de Nederlandse samenleving.

Aan de hand van provinciale en gemeentelijke plannen, en met behulp van input vanuit brancheverenigingen zijn deze landelijke scenario’s aangepast voor Fryslân. Zo is er gekeken naar trends en ontwikkelingen in de regio zoals economische groei, bevolkingsgroei of -krimp, plannen van diverse bedrijven in de regio en woningbouw. Bijvoorbeeld de wens van bedrijven om meer elektriciteit te gebruiken en minder aardgas. Met deze informatie zijn voor 2030 één scenario en voor 2050 vier scenario’s gemaakt.

"Ik beantwoord graag al uw vragen
naar aanleiding van dit project"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Het resultaat

In het rapport staat onder andere dat de ambitie om energieneutraal te worden, wordt bemoeilijkt doordat het huidige beleid om wind op land niet veel extra ruimte te bieden. Door wind op land te vermijden en uitsluitend in te zetten op zonnepanelen ontstaan relatief veel knelpunten ten opzichte van de totale hoeveelheid opgewekte energie. In alle scenario’s is de huidige infrastructuur van het elektriciteitsnet niet toereikend om te voorzien in de verwachte vraag- en aanbodstructuur. 

Verder komen er nog een aantal knelpunten aanbod zoals bijvoorbeeld dat weers- en seizoensafhankelijkheid van zonne- en windenergie leidt tot sterke pieken in opwek vanuit zon en wind. Dit zorgt voor een grotere onbalans tussen vraag en aanbod. Wat op haar buurt weer zorgt voor een grotere belasting van de elektriciteitsinfrastructuur. 

De aanbevelingen uit het rapport

  • Het realiseren van voldoende hernieuwbare energie (elektriciteit, groen gas en waterstof)
  • Het realiseren van warmtenetten
  • Het realiseren van (systeem)flex, zodat met slimme oplossingen ruimte en flexibiliteit op het netwerk gecreëerd kan worden zonder netverzwaring (een voorbeeld hiervan is batterijopslag)
  • Tijdig realiseren van voldoende netverzwaring

Benieuwd naar het hele rapport? Downloaden kan hiernaast! >>

Benieuwd naar de volledige systeemstudie?

Download hier het rapport!

Recente projecten