Aardgasvrij Wormerland

Aardgasvrij Wormerland – van TVW naar WUP

De gemeente Wormerland wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat de huizen en andere gebouwen op een andere, duurzame manier verwarmd moeten worden. Niet heel Wormerland kan in een keer aardgasvrij gemaakt worden en daarom moeten er startwijken geselecteerd worden om in de komende periode, tot 2030, mee aan de slag te gaan. De reeds vastgestelde TVW gaf een eerste richting voor potentiële startwijken. De gemeente had de wens om de potentie van aquathermie verder te onderzoeken voor Wormer in verband met het vele water in de gemeente. Daarnaast was de wens om de inwoners te consulteren om op basis daarvan een keuze voor een startwijk te maken. Ekwadraat is gevraagd om een potentiestudie aquathermie en een inwonersconsultatie uit te voeren om de startwijken te selecteren waar een wijkuitvoeringsplan voor opgesteld gaat worden. 

Datum

2021 - Heden
 

Opdrachtgever

Gemeente Wormerland

Specialisaties

Aquathermie
Warmtetransitie
Wijkuitvoeringsplan
Participatie
Haalbaarheidsstudie

 

Potentiestudie aquathermie

In (de omgeving van) gemeente Wormerland is veel water. Naast oppervlaktewater (De Poel, het Zwet), zou er mogelijk ook warmte gewonnen kunnen worden uit afvalwater en drinkwater. Het doel van de potentiestudie aquathermie was om uit te vinden of deze mogelijke warmtebron potentie heeft om de huizen in Wormer in de toekomst mee te verwarmen middels een collectief warmtenet. Daarnaast is de wens om inzicht te krijgen in de kosten per stakeholder bij deze warmteoplossing, door het opstellen van een detail businesscase. 

Uit de potentiestudie is gebleken dat warmtewinning uit oppervlaktewater technische potentie heeft, afval- en drinkwater daarentegen bleken geen technische potentie te hebben. In financiële zin is de potentie afhankelijk van o.a. het aantal deelnemers en andere achterliggende aannames. 
 


Bewonersconsultatie

In samenwerking met onderzoeksbureau Citisens hebben we in juli 2021 onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de inwoners in de gemeente bij het onderwerp verduurzaming. Op basis van data zijn er betrokkenheidsprofielen opgesteld, zie onderstaande afbeelding. 
 

Daarnaast is er een vragenlijst uitgezet onder de inwoners waarin werd gevraagd wat hun wensen, zorgen en ideeën zijn over aardgasvrij wonen. De vragenlijst bevatte naast vragen ook tips en verwijzingen naar reeds lopende projecten die voor de respondenten van toepassing waren. De vragenlijst is door circa 300 inwoners ingevuld. De belangrijkste conclusies zijn:
•    Deelnemers dragen duurzaamheid hoog in het vaandel
•    Bereidheid tot maatregelen, maar kosten vormen obstakel
•    Kennis aardgasvrij nog niet wijd verspreid
•    Geen duidelijke voorkeur voor individuele of collectieve oplossing

"Ook de alternatieven van aardgas voor jouw wijk doorrekenen? Ik help graag!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager


“Wat ik met name heb gewaardeerd in Ekwadraat is het meedenken over wat past bij onze gemeente qua grootte en inrichting van de opdracht. Dat schept vertrouwen.” – Judith Roodenrijs, gemeente Wormerland

Vervolg naar wijkuitvoeringsplan (WUP)

De potentiestudie aquathermie en de inwonerconsultatie zijn gedaan om te bepalen in welke wijk te starten met een wijkuitvoeringsplan. Deze keuze is recent gemaakt door de gemeente en Ekwadraat is gevraagd om te ondersteunen bij het maken van het wijkuitvoeringsplan. Het plan wordt opgesteld voor twee buurten Plaszoom en Molenbuurt met in totaal 3.362 woningen en utiliteitspanden. Er is een nieuwe klankbordgroep gevormd voor het proces van het wijkuitvoeringsplan. Op woensdagavond 10 december 2021 was de kick-off met Ekwadraat, de gemeente, de woningbouwcorporatie en de klankbordgroep van het project middels een rondje door de wijk. De komende maanden wordt er middels verschillende bijeenkomsten/werksessies samen met inwoners en andere partijen gewerkt aan het wijkuitvoeringsplan.  

Gerelateerde projecten