Duurzaam Vlieland

Duurzaam Vlieland

De verduurzaming van Vlieland zorgt voor een groei in opwek en vraag van elektriciteit. De ambities voor elektrificatie en opwek zijn op dit eiland hoog. Dit heeft tot gevolg dat de huidige wadkabel en de back-up voorziening zwaarder belast gaan worden. In een scenariostudie hebben we verkend of door de toenemende elektriciteitsvraag en opwek de grenzen van de wadkabel dichterbij komen. In dat geval zal netbeheerder Liander voor een betrouwbare energievoorziening normaal gesproken een tweede wadkabel naar de wal realiseren. 

Het aanleggen van een tweede wadkabel is kostbaar en moet door een Natura-2000 gebied gelegd worden. Daarnaast brengt het aanleggen van deze wadkabel overlast met zich mee. We hebben onderzocht of het mogelijk is om te verduurzamen zonder de noodzaak van een tweede wadkabel.

Datum

2021 (duur +/- 4 maanden)
 

Opdrachtgever

Gemeente Vlieland

Specialisaties

Netcongestie
Haalbaarheidsstudie
Systeemintegratie

Samen met belangrijke stakeholders

Om tot een goed beeld van knelpunten en oplossingen te komen, vinden we het belangrijk om stakeholders in het onderzoeksproces te betrekken. Een kerngroep van de gemeente, energiecoöperatie en netbeheerder waren actief onderdeel van het onderzoek. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk partijen op het eiland betrokken, die mogelijk een rol hebben in het ontstaan van knelpunten of bij het leveren van oplossingen.
 
Door de samenwerking op te zoeken hebben we gezamenlijk het kennisniveau over de problematiek bij alle partijen vergroot. Daarnaast zorgde het interdisciplinaire overleg tot creatieve oplossingen voor knelpunten.

 

Onderzoeksopzet

Voor deze studie zijn zes scenario’s opgesteld die de hoekpunten van de mogelijke ontwikkelingen laten zien. In de scenario’s maakten we onderscheid tussen warmte, elektriciteitsverbruik van huishoudens en bedrijven, opwek met zon-pv en wind en mobiliteit. Voor ieder scenario is de belasting op de wadkabel berekend en in kaart gebracht waar de knelpunten zitten. Vervolgens hebben we de gemeente en de netbeheerder handvaten gegeven om deze knelpunten te verhelpen.

"Ook de alternatieven van aardgas voor jouw wijk doorrekenen? Ik help graag!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

Scenario's

Door gebruik te maken van scenario’s hebben we knelpunten zichtbaar gemaakt. Dit hebben we gedaan door van ieder element in het energiesysteem de elektriciteitsvraag en teruglevering in kaart te brengen. De gecombineerde vermogens leveren een compleet beeld van het energiesysteem op Vlieland. Voorbeelden van de knelpunten die we hebben gesignaleerd zijn:

•    Als het hele eiland gebruik zal maken van individuele all-electric warmtevoorziening zal dit op koude dagen voor grote elektriciteitsvraag zorgen.
•    Als voor energieneutraliteit op het eiland volledig ingezet wordt op zon-pv, zal dit te grote opwek-pieken leveren op zonnige dagen. 
•    De komst van een elektrische veerdienst naar Vlieland kan voor grote vraagpieken zorgen.
 

Aanbevelingen

Onze aanbevelingen waren gericht op het tegengaan van de gesignaleerde knelpunten. Hierbij hebben we adviezen gegeven over welke zaken de gemeente, de energiecoöperatie en de netbeheerder kunnen ondernemen om die knelpunten weg te nemen. Het blijkt van groot belang dat deze partijen gezamenlijk met bedrijven en bewoners op blijven trekken om een zo optimaal mogelijke energievoorziening te houden tijdens de energietransitie. Alleen op die manier kunnen ze goede keuzes maken en richting geven.

We hebben de gemeente geadviseerd in de warmtevisie in te zetten op warmtevarianten met zo’n laag mogelijke elektrische piekvermogens, alert te zijn op de impact die een elektrische veerdienst kan hebben en andere mogelijkheden dan zon-pv voor het opwekken van ernergie te onderzoeken.

Aan de netbeheerder hebben we geadviseerd om het onderhoud aan de wadkabel slim te plannen en de huidige back-up voorziening van de wadkabel uit te breiden zodat de levering van energie verzekerd kan blijven.
 

Gerelateerde projecten