Stationsgebied Sneek

De aanleiding

De Provincie Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân zijn op dit moment druk bezig met de herinrichting van het stationsgebied in Sneek. Onder andere zal de busremise van plaats veranderen, wordt de fietsroute veiliger gemaakt en komt er een uitbreiding van de fietsenstalling. Dit ter bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer en vernieuwing van het stationsgebied, waarbij tegelijkertijd een fysieke mooiere verbinding tussen het stationsgebied en de stad moet ontstaan.
 

Doelstelling/ambitie

Beide overheden onderschrijven het belang van circulaire economie en streven er naar om duurzaam bouwen en renoveren volgens de principes van een circulaire economie uit te voeren. Circulaire economie is een breed begrip, daarom is op basis van de Friese Klimaatatlas gekozen voor drie onderwerpen: hittestress, wateroverlast/droogte en biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheid voor de herinrichting is Ekwadraat gevraagd een inspiratiesessie te organiseren. 

Specialisaties binnen dit project:

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân in samenwerking met gemeente Súdwest Fryslân.

Duur project:

Augustus - november 2019

Onze aanpak

Voor het beste resultaat van de een inspiratiesessie, is goed voorbereiden en een duidelijk gewenst resultaat belangrijk. De volgende stappen helpen hierbij.  

 

 

Stap 1: Voorbereiding
Twee maanden voordat de inspiratiesessie plaats moest vinden hebben de Provincie Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân en Ekwadraat een start gesprek gehad. Tijdens dit gesprek is de achtergrond van de opdracht toegelicht, de focus vastgesteld en het gewenst resultaat besproken. Daarnaast heeft Ekwadraat het voorliggende proces toegelicht en zijn praktische afspraken gemaakt over wie contactpersoon is, wanneer de sessie dient plaats te vinden, wie er uitgenodigd moeten worden etc. 

Vervolgens wordt hier uitwerking aan gegeven. Een belangrijk onderdeel in de voorbereiding is het opstellen van de brainstormvragen, die centraal staat tijdens de sessie. Op basis van het startgesprek ontwikkelt Ekwadraat, in samenwerking met de facilitator van Brainfuel een aantal vragen die worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

In het geval de inspiratiesessie voor het stationsgebied in Sneek waren deze als volgt:
1)    Wat kunnen we in het stationsgebied doen om hittestress te beperken?
2)    Hoe kunnen we op het terrein invulling geven aan biodiversiteit?
3)    Hoe kan de herinrichting van het stationsgebied bijdragen aan de oplossing van wateroverlast en droogte in de omgeving?

Stap 2: Inspiratiesessie
De inspiratiesessie vond plaats op 21 oktober 2019 in de raadszaal van het gemeentehuis Súdwest Fryslân. De sessie begon met een welkomstwoord door de facilitator, gevolgd door uitleg van de gemeente Súdwest Fryslân over de achtergrond van de opdracht en toelichting op huidige stand van zake. Vervolgens heeft Ekwadraat de groep geïnspireerd over de onderwerpen hittestress, wateroverlast en biodiversiteit. 

Daarna werd de groep in drieën gesplitst. Elke groep had 15 minuten per brainstormvraag om hun ideeën, antwoorden en oplossingen op te schrijven. Mocht de discussie of stroom aan ideeën tijdens deze 15 minuten tot stilstand komen, dan gaf de tafelheer of dame dit aan bij de facilitator zodat er een Brainfuel techniek kon worden toegepast waardoor de groep een nieuwe boost kreeg. 

Vervolgens werd de ideeën gerangschikt op now, wow en how schaal. Een now idee kan direct morgen al worden toegepast, een wow idee heeft nog iets meer tijd en uitwerking nodig en een how idee is extreem innovatief en het is maar de vraag of deze in praktijk ook toepasbaar is.
De laatste stap van de inspiratiesessie was het maken van storyboards. Iedereen kreeg zo de kans om een idee verder uit te werken.

Stap 3: Uitwerking
Alle ideeën zijn uitgewerkt in een Excellijst op basis van het onderwerp (hittestress, wateroverlast, biodiversiteit). Vervolgens werden deze aan de hand van criteria getoetst op haalbaarheid. De criteria waren in dit geval:
-    Mate van innovativiteit
-    Economische haalbaarheid
-    Ruimtelijk impact
-    Maturiteit van idee of product
-    Juridische haalbaarheid
-    Sociale waarde voor mensen
-    Organisatorische haalbaarheid
-    Bijdrage aan brainstormvraag

Voor de herinrichting van het stationsgebied in Sneek was het belangrijk om de praktische toepasbare ideeën uit de inspiratiesessie naar voren te krijgen, zodat de gemeente en provincie daar direct mee aan de slag kunnen.

"Ik denk graag mee over de invulling van duurzame ambities"

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager

‘We hebben een goed georganiseerde en inspirerende brainstormsessie gehad, waarbij mooie realistische en kansrijke ideeën naar voren zijn gekomen die we in onze aanbesteding zeker gaan gebruiken.”

- Anne van Schelting (beleidsadviseur milieu en water bij de gemeente Súdwest Fryslân)

De toegevoegde waarde van een Ekwadraat inspiratiesessie

Een inspiratie of brainstormsessie heeft de meeste toegevoegde waarde in het beginstadium van een project, wanneer de kaders nog niet vast staan. De sessie helpt om op een andere manier met een project, situatie of probleem aan de gang te gaan. 


Ekwadraat bestaat 17 jaar en heeft een groot netwerk opgebouwd in allerlei vakgebieden. Tijdens een sessie worden altijd een aantal mensen uit ons netwerk uitgenodigd, met hun eigen ervaring, kennis en kijk op het onderwerp. Hierdoor komen andere perspectieven naar voren. Tevens heeft Ekwadraat contacten met onderwijsinstellingen en vragen we altijd of er studenten zijn die mee willen denken. 


Daarnaast raden wij altijd aan om niet alleen de collega’s die zich dagelijks bezighouden met het onderwerp uit te nodigen, maar juist ook mensen die minder dicht op het onderwerp staan.  

> 300 ideeën

                                                                                         

> 30 deelnemers

                                                                                                                               

2 brainstormsessies

                                                                                         

Gerelateerde projecten