Opstellen van een wijkuitvoeringsplan

Onze acht ervaringen na twee jaar wijkuitvoeringsplannen

Iedere gemeente heeft het afgelopen jaar de transitievisie warmte opgesteld, nu is het tijd om in de wijk van start te gaan. De startwijken moeten voor 2030 van het aardgas af. Hoe stappen we over naar een duurzame manier van koken en verwarmen? In samenspraak met de bewoners wordt dit vastgelegd in het wijkuitvoeringsplan. Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is een nieuwe taak voor de gemeente en dit brengt vragen over de aanpak met zich mee. Elke wijk en elke gemeente heeft zijn eigen route en kenmerken.

Wij zijn inmiddels in een tiental wijken gestart met het proces om gezamenlijk een wijkuitvoeringsplan op te stellen, de eerste projecten zijn onlangs afgerond. Hoewel ieder proces anders verloopt zien we generieke aandachtspunten die voor alle wijken gelden. Daarom delen onze adviseurs graag hun ervaringen door middel van een blogserie. Op deze manier helpen wij graag gemeenten om keuzes te kunnen maken voor een passende wijkaanpak. De komende weken gaan we jullie meenemen in de volgende onderwerpen: 


1.    Een WUP is een proces, niet een plan

Wij zien een wijkuitvoeringsplan als de start van een proces. Met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan is de eerste stap gezet en zijn verbindingen gemaakt die nodig zijn om een langdurige samenwerking vorm te geven. 

 

2.    Ga je voor een wijkaanpak of gemeentebrede aanpak?

Een andere uitdaging betreft het schaalniveau waarop gewerkt wordt. Kies je voor een wijkaanpak of ga je gemeentebreed aan de slag? Kies je voor direct een hele wijk van het aardgas af of wordt er gekozen om eerst te starten met een isolatieaanpak? We zien dat gemeentes hier verschillend mee om gaan en dat dit vraagt om verschillende niveaus van betrokkenheid van de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad.
 
 

3.    Het bereiken van inwoners in de wijk is een grote opgave

Een wijkuitvoeringsplan maak je samen met inwoners. Is het voldoende om alleen met de ‘usual suspects’, zoals een energiecoöperatie, in gesprek te gaan of wil je alle inwoners bereiken? Er zijn veel middelen en instrumenten ontwikkeld die hierbij kunnen helpen. Maar wat zet je wanneer in en welke doelgroep heeft precies welke behoeftes? Onze adviseurs zetten de do’s en dont’s van de participatie in de wijk op een rij.
 

4.    Hoe ga je als gemeente om met beperkte personele capaciteit?

Samenwerken met inwoners uit de wijk is voor duurzaamheidsambtenaren vaak een nieuw proces. Dit vergt zowel bij het voorbereiden en opstarten van het proces veel tijd en inzet maar ook gedurende de uitvoering is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. En dit zijn alleen maar de startwijken, op den duur gaan ook andere wijken initiatieven nemen en stappen zetten om aardgasvrij te worden. Hoe zorg je voor voldoende capaciteit en efficiënte inzet van middelen? 

 


5.    Het kennisniveau van de warmtetransitie in nog onvoldoende

Een van de belangrijkste onderdelen van het wijkuitvoeringsplan is het bepalen van de techniekkeuze voor de wijk. Een onderbouwde keuze kan alleen gemaakt worden wanneer alle betrokkenen over het juiste kennisniveau beschikken. Wij zien in de praktijk dat hier nog veel werk te verzetten is. Wet- en regelgeving, technische oplossingen en financieringsconstructies veranderen snel, hoe zorg je als ambtenaar dat je hierover het overzicht houdt? 
 

6.    Hoe ga je om met de dynamiek in dit proces?

Het maken van een wijkuitvoeringsplan is het opstarten van een proces. Dit proces loopt een langere periode waarbij inwoners inspraak hebben. Van tevoren is niet tot in detail in te schatten hoe het proces eruitziet, dit vraagt veel flexibiliteit. Hoe ga je om met deze onzekerheden en welke verantwoordelijkheden worden waar in het proces georganiseerd?
 

7.    De technische analyse moet gedetailleerd uitgevoerd worden

Welke techniek is geschikt en welke minder? Dat is wat uitgezocht moet worden in een wijkuitvoeringsplan. In de praktijk zien we dat het detailniveau van de transitievisie warmte nog onvoldoende basis biedt om een keuze te maken. Betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn randvoorwaardelijk. Het is dus nodig dat dit zorgvuldig uitgewerkt wordt om juiste keuzes te kunnen maken. 
 

8.    De ruimtelijke impact moet niet onderschat worden

Tot slot heeft de warmtetransitie impact op de directe leefomgeving. Kabels, leidingen, stations en andere bouwwerken moeten zijn plek krijgen in de wijk. Hoe ga je samen met je inwoners komen tot een gedragen inpassing waar ieder zijn inbreng in heeft gehad? En hoe kan het misschien zelfs een impuls zijn voor de verbetering van de leefomgeving? 

Dit zijn de onderwerpen waar we jullie de komende weken in mee gaan nemen. Wil je nu alvast meer weten, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

29 november 2023

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Blog 'De toekomst van onze verwarmingssystemen: afwachten is geen oplossing.'

De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. In Nederland hebben we ambitieuze doelen gesteld, waarbij de verwarming van woningen en gebouwen een cruciale rol speelt. De technologische mogelijkheden voor deze overgang zijn er, maar de implementatie is complex.  

19 september 2023

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

De weg naar aardgasvrij wonen

De impact van klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen dwingen Nederland om actie te ondernemen en over te gaan naar aardgasvrij wonen. We worden namelijk steeds afhankelijker van buitenlandse voorzieningen, wat risico’s met zich meebrengt. De effecten van deze afhankelijkheid zijn al duidelijk merkbaar en zullen in de toekomst nog intenser worden. In dit artikel bespreken we de uitdagingen van aardgasvrij wonen en de kansen in het proces om deze overgang te realiseren.

14 juni 2023

Warmtetransitie Subsidie Verduurzaming bedrijven

Openstelling DUMAVA subsidie

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt opengesteld op 18 september 2023 om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De regeling biedt financiële steun om de kosten van verduurzaming te dekken. 

7 juni 2023

SDE subsidie Warmtetransitie Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken Aquathermie

De kansen voor aquathermie

De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in september 2023 opgesteld. Rowan Benning, verbinder praktijk van het Netwerk Aquathermie, spreekt met Ekwadraat subsidieadviseur Gerard Sijpkens over wat het inhoudt om een SDE++ subsidie aan te vragen en wat de kansen zijn voor aquathermie. In 2022 heeft Ekwadraat 584 miljoen euro aan SDE++ subsidie aanvragen beschikt gekregen voor haar klanten. 

20 juni 2022

Warmtetransitie

Lunch webinar - warmte, van beleid naar uitvoering

Zonder betrokkenheid van bewoners geen succes in de energietransitie! Zelf energie opwekken, iedereen van het aardgas af, korter douchen of huizen isoleren? De energietransitie komt letterlijk achter elke voordeur. Elke wijk, buurt of dorp heeft een eigen aanpak nodig. Elke woning is uniek en tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten en beren. Maar één ding is zeker, je moet samenwerken met buurtbewoners en partners. Iedereen heeft elkaar nodig.

4 mei 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Wijkuitvoeringsplannen. Hoe ga je als gemeente om met beperkte personele capaciteit?

De energietransitie komt op gang. De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten en provincies rondom energie en duurzaamheid flink uitgebreid. De nood is hoog. Er is sprake van personeelsschaarste en krapte op de arbeidsmarkt. Ook heb je als gemeente niet altijd de juiste kennis en expertise in huis. Hoe zorg je dan voor voldoende capaciteit en efficiënte inzet van middelen?  Lees het in onze blog!
 

13 april 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Participatie binnen de wijkuitvoeringsplannen

"De grootste uitdaging is niet het vinden van de beste techniek, maar om eigenaarschap te creëren onder burgers. Eigenaarschap creëer je niet door te ontzorgen en daarbij beslissingen te maken voor bewoners. De kern van participatie is NIVEA - Niet Invullen Voor Een Ander”. Participatie binnen de warmtetransitie is verplicht en dat is maar goed ook. Burgers zijn namelijk het start- en het eindpunt van de warmtetransitie.

wijkuitvoeringsplan
6 april 2022

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Vorming nieuwe coalities: unieke kans om een beweging in de wijk tot stand te brengen

Een spannende tijd breekt aan voor de nieuwe gemeenteraden. Nieuwe coalities moeten worden gevormd in een versplinterd landschap met meer lokale politieke partijen dan ooit. "Bereid je als gemeenteraadslid voor op een intensieve samenwerking met je bewoners en geef bewoners de ruimte om zelf eigenaarschap voor verduurzamen en aardgasvrij te laten groeien. Geef je ambtelijke organisatie de vrijheid en ruimte om maatwerk toe te passen in de wijk".

7 maart 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Jouw wijkuitvoeringsplan: plan of proces?

Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is een nieuwe taak voor de gemeente. Hoewel elke wijk, elke buurt, elk gemeente uniek is zien we twee aandachtspunten die wij als Ekwadraat steeds weer tegenkomen. Enerzijds het scherp hebben van de voor jou juiste vraag: Wil je een plan of wil je een proces? Anderzijds: Waarover heb je regie en wat stel je vast als raad? In deze blog nemen je mee waarom dit belangrijk is en hoe jij als duurzaamheidsambtenaar jouw raad hierin kan meenemen. 

3 februari 2022

Warmtetransitie

Onze acht ervaringen na twee jaar wijkuitvoeringsplannen

Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is een nieuwe taak voor de gemeente en dit brengt vragen over de aanpak met zich mee. Elke wijk en elke gemeente heeft zijn eigen route en kenmerken. Wij zijn inmiddels in een tiental wijken gestart met het proces om gezamenlijk een wijkuitvoeringsplan op te stellen, de eerste projecten zijn onlangs afgerond. Hoewel ieder proces anders verloopt zien we generieke aandachtspunten die voor alle wijken gelden.

 

31 januari 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau Noord-Holland

Het is vanaf half februari 2022 weer mogelijk om een bijdrage van de Provincie Noord Holland te ontvangen voor het op wijkniveau realiseren van de warmtetransitie. Het doel is om gemeenten te stimuleren bij de verduurzaming van de lokale warmtevoorziening. De subsidie bedraagt twee derde van de totale kosten tot maximaal € 200.000,- per gemeente.

22 september 2021

Energiebesparing Energietransitie Warmtetransitie Circulaire Economie

Miljoenennota 2022 - Extra budget voor klimaat

Op Prinsjesdag is de miljoenennota uitgebracht en werd bekend dat er komend jaar extra wordt geïnvesteerd om klimaatverandering tegen te gaan. Het pakket is gericht op uitvoering van het Urgenda-vonnis, emissiereductie te realiseren binnen bedrijven en om te werken aan de energie-infrastructuur van de toekomst.

15 september 2021

Energietransitie Warmtetransitie Adviseur op locatie Circulaire Economie

Ekwadraat werkt samen met studenten aan verduurzaming Kanselarij Leeuwarden

Om vanuit verschillende perspectieven ideeën te verzamelen over de verduurzaming van de Kanselarij in Leeuwarden heeft er een creatieve brainstorm plaatsgevonden tussen medewerkers van Ekwadraat, WIJ Techniek, Stichting Innovatie Friesland en studenten van de Friesepoort. 

27 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie

PAW proeftuinronde 3: Het belang van woorden en een heldere boodschap

Binnenkort is het zover en kunnen gemeenten in Nederland kunnen dan een aanvraag doen voor een Proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Roelf schreef hierover in deze blog: "toch is er ook iets waar ik me al enige tijd over verbaas. Telkens als ik een bericht voorbij zie komen over deze proeftuinen, vraag ik me af hoe de mensen van het programma zich zouden voelen als zij in een “proeftuin” zouden wonen."

27 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Zonder inwoners geen Wijkuitvoeringsplan

In deze tweede blog van Milou: 'Jouw opdracht in het kader van de transitievisie warmte (TVW) of wijkuitvoeringsplannen (WUP) is het informeren van bewoners. Maar de echte opgave is om publieke waarde te creëren en daarmee bewoners in beweging te krijgen, maar hoe doe je dat?"

17 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Wijkuitvoeringsplannen - de eerste lessen uit de praktijk!

We hebben inmiddels een aantal Wijkuitvoeringsplannen mogen doen en delen graag onze eerste lessen uit de praktijk. Op 25 mei gaat om 15.00 uur warmte- en energietransitie adviseur Dirk-jan Smelt alles vertellen over onze lessons learned.

12 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Een Wijkuitvoeringsplan is nooit af

In deze blog schrijft Milou over hoe een Wijkuitvoeringsplan nooit af is. "Je kent het vast wel. Er is veel gepraat, gerekend en geschreven. Met bewoners is onderzocht hoe zij betrokken willen worden om hun buurt aardgasvrij te maken. Er ligt een 80% versie voor een wijkuitvoeringsplan (WUP). Maar dan komen de vragen.."
 

23 februari 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Aardgasvrij wonen vraagt om actie van de Rijksoverheid

Een aantal jaar na de start van de proeftuinen heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek gedaan om te achterhalen welke knelpunten de proeftuinen tegenkomen in hun traject naar realisatie van een aardgasvrije wijk. Hieruit komt ook een oproep aan de Rijksoverheid. Lees meer in ons artikel.

9 oktober 2020

Energietransitie Warmtetransitie

Webinar: vijf lessen uit de warmtetransitie

Samen met Citisens organiseerden wij een webinar. Op donderdag 15 oktober deelden wij 5 lessen uit de warmtetransitie met inzicht vanuit de praktijk. Dit hebben we gedaan om gemeenten voorruit te helpen met het aardgasvrij maken van hun wijken. Deze 5 lessen staan nu online, kijk de webinar hier terug!

18 september 2020

Energietransitie Warmtetransitie

Wat is er veranderd in de nieuwe Leidraad voor gemeenten?

Op 3 september heeft Expertise Centrum Warmte (ECW) de nieuwste versie van De Leidraad gepubliceerd. De Leidraad is gericht op het helpen van gemeenten bij het maken van een eerste analyse. Deze analyse kan gebruikt worden bij het opstellen van een transitievisie warmte en vervolgens bij de uitvoeringsplannen. Adviseur Dirk-Jan is er ingedoken en heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Lees hier de belangrijkste highlights uit de nieuwste versie. 

16 juni 2020

Energiebesparing Energietransitie Warmtetransitie

Ekwadraat ondersteunt gemeenten bij uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken

Ekwadraat en Tauw kwamen als beste partijen naar voren na een aanbesteding die de vier gemeenten gezamenlijk uitschreven. De verantwoordelijke wethouders geven aan: ‘Ekwadraat en Tauw kwamen als eersten uit de aanbesteding vanwege hun ruime ervaring met participatie in vergelijkbare projecten. De energietransitie is een nieuw proces, dus het is voor iedereen spannend. We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als we nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. We hebben er alle vertrouwen in dat we met de kennis en kunde van deze bureaus tot goede en gedragen plannen gaan komen.’

11 juni 2020

Zonne-energie Energiebesparing SDE subsidie Energietransitie Warmtetransitie Subsidie Aardwarmte

Hoe de nieuwe SDE++ regeling bijdraagt aan aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij zijn en in 2050 alle 8 miljoen woningen en kantoren. Om deze doelstellingen te behalen, wordt dit stapsgewijs aangepakt. Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio stelt een Regionale Energie Strategie op, met als onderdeel daarvan de Regionale structuur warmte. 

2 juni 2020

Energietransitie Warmtetransitie Subsidie

Gratis warmtetransitieadvies voor uw gemeente

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een regeling in het leven geroepen: extern advies warmtetransitie (EAWT). Op basis van de regeling kan een gemeente in aanmerking komen voor een eenmalige specifieke uitkering voor het inwinnen van extern advies. Dit advies moet gericht zijn op de werkzaamheden voor de uitwerking van de Transitievisie Warmte (TVW).

5 februari 2020

Energietransitie Warmtetransitie

Webinar Wijkuitvoeringsplan & proeftuinen aardgasvrije wijken

Op 4 februari 2020 gaf adviseur Rob Goes een speciale webinar over de aardgasvrije wijken, met o.a.: de aanpak voor een goede WUP: wijkuitvoeringsplan, de aanvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) en de subsidie voorbereiding. Gemist? Geen ramp, want je kan hem nu terugkijken!

Proeftuinen aardgasvrije wijken groningen
15 november 2019

Energietransitie Warmtetransitie

Tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

In 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) geselecteerd. Het doel was om gemeenten ervaring te laten opdoen met het aardgasvrije maken van hun wijken. Maar liefst 74 gemeenten hebben een aanvraag ingediend, ze ervaren dat een wijkgerichte aanpak waardevol is en dat middels de proeftuinen veel geleerd kan worden. Om meer gemeenten deze zelfde kans te geven, wordt het aantal proeftuinen uitgebreid.

13 november 2019

Energietransitie Warmtetransitie

PLEASE In My Back Yard

Met 20 collega’s ging ik naar het Deense eiland Samsø. De bakermat van de energietransitie volgens vele experts. Het eiland werd in 2007 al zelfvoorzienend en wordt daar dan ook in de literatuur over geroemd. Dat deden ze op geheel eigen wijze, veel van de projecten op het eiland zijn door eilanders betaald, of in eigendom van eilanders. Op veel plekken in de wereld zijn mensen nu aan het kijken of ze de aanpak van Samsø kunnen herhalen, het eiland wordt daarmee echt als voorbeeld gezien.

warmtetransitie
4 november 2019

Energietransitie Warmtetransitie

Haalt uw gemeente alles uit de startanalyse?

Kortgeleden heeft u toegang gekregen tot de Leidraad met daarin de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Als beleidsmedewerker en/of projectleider op het gebied van duurzaamheid/energietransitie komt er momenteel veel op u af zoals de Regionale Energie Strategie (RES) met daarin de Regionale Warmtestructuur, de Transitievisie Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplannen (WUP). De Startanalyse is een tool die u hierbij kan helpen.
 

23 oktober 2019

Energietransitie Warmtetransitie

De Leidraad Transitievisie Warmte ontvangen, hoe nu verder?

We hebben er lang op moeten wachten, maar de gemeenten hebben de Leidraad Transitievisie Warmte, de Startanalyse voor aardgasvrije buurten en de Handreiking voor lokale analyse ontvangen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Als beleidsmedewerker duurzaamheid/energietransitie komt er momenteel veel op je af zoals de Regionale Energie Strategie (RES) met daarin de Regionale Warmtestructuur, Transitievisie Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplannen (WUP). 

vesta mais
3 september 2019

Energietransitie Warmtetransitie

De startanalyse voor gemeenten: 6 strategieën, Vesta MAIS en meer

In de zomer hebben wij ons verdiept in een nieuw kansrijk rekenmodel ter ondersteuning van de startanalyse voor gemeenten: het model Vesta MAIS. Dit model wordt binnenkort beschikbaar gesteld voor gemeenten om scenario’s door te rekenen voor de warmtetransitie.

 

Wij zijn alvast met het model aan de slag gegaan. In dit artikel neem ik je graag mee in onze bevindingen. Hierbij leer je wat je met het rekenmodel kan, hoe je dit kunt inzetten bij de startanalyse en in welke 6 strategieën het model kan resulteren.

klimaatakkoord gebouwde omgeving
5 juli 2019

Energietransitie Warmtetransitie

Warmtetransitie gemeenten: de volgende stappen volgens het Klimaatakkoord

Afgelopen vrijdag 28 juni presenteerde het Rijk het langverwachte Klimaatakkoord. Met zijn 293 pagina’s is het niet een heel toegankelijk document geworden, maar de inhoud is wel belangrijk. Vooral gemeenten krijgen een belangrijke rol toebedeelt in de verduurzaming en warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Maar wat wordt er nu precies van gemeenten verwacht de komende tijd als het gaat om de warmtetransitie? Welke partijen zijn betrokken en wie moet wat en wanneer doen? Ik ben in het Klimaatakkoord gedoken en deel graag mijn bevindingen.

hoog temperatuur warmtepomp
22 april 2019

Warmtetransitie

Hoog temperatuur warmtepomp in de industrie, feit of fictie?

Laat ik met de deur in huis vallen:  “Industriële warmtepompen kunnen warmte van 250°C leveren.” Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij Ekwadraat ben ik tot de conclusie gekomen dat er veel aannames zijn in het werkveld als het gaat om de mogelijkheden van industriële hoog temperatuur warmtepompen, zowel qua temperatuurbereik als economisch rendabele inzetbaarheid. Het blijkt dat de potentie groot is. Om het mijn collega’s in de toekomst wat makkelijker te maken, en jouw zoektocht op Google hopelijk wat in te korten zal ik hier kort uiteenzetten wat de huidige mogelijkheden zijn, waar de vooroordelen zitten, en waar je hoog temperatuur warmtepompen zoal zou kunnen toepassen. 

16 april 2019

Warmtetransitie

Aardgasvrije wijk: voorbereid in gesprek met stakeholders

Welk alternatief van aardgas is geschikt voor welke wijk? Gaat de wijk over op geothermie, biomassa of wordt de energievraag ingevuld met zonthermie? Blijft de wijk op een gasnetwerk of wordt er een warmtenet aangelegd? Hoe betrek je je bewoners bij deze keuze en hoe maak je de keuze voor het beste scenario? 

12 april 2019

Warmtetransitie

De impliciete keuzes van de warmtetransitie in beeld

Welke warmteoplossing is de beste keuze in een wijk? Wiens perspectief is hierin het meest bepalend? De bewoner, de netbeheerder, het energiebedrijf? Vraag drie belanghebbenden en je krijgt waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Adviseurs Frank van Bergen en Rob Goes maakten voor Gemeente Súdwest-Fryslân een grafische weergave waarin ze de impliciete keuzes van warmteoplossingen laten zien.

transitievisie warmte voorbeeld
2 april 2019

Warmtetransitie

De warmtevisie; effectief aan de slag met de warmtetransitie

We zijn in de ban van akkoorden. Het klimaatakkoord van Parijs, het Nationale klimaatakkoord, het energieakkoord. Dit alles moet uiteindelijk zijn uitwerking gaan krijgen in de regionale energiestrategieën maar vooral ook in de transitievisie warmte, ook wel warmtevisies genoemd. Daarnaast hebben veel gemeenten hun eigen ambities op het gebied van energietransitie of in regionaal verband ambities. In deze chaos van ambities en opgaven, die vaak allemaal net even anders zijn geformuleerd, is het makkelijk de weg te verliezen. 

5 maart 2019

Energietransitie Warmtetransitie

Ekwadraat doet mee met actie Klimaatakkoord

Ekwadraat gelooft in een toekomst zonder fossiele energie met regionaal gesloten kringlopen en lokaal georganiseerde energie. Hiervoor is een ambitieus klimaatakkoord nodig. Daarom doen wij mee met de actie #klimaatakkoord. Lees nu de ambities en drijfveren van onze medewerkers.

SDE++ subsidie 2020
27 november 2018

Zonne-energie SDE subsidie Energietransitie Warmtetransitie Subsidie Aardwarmte Biomassa energie Groen gas & vergisting

SDE++ | Alles wat je moet weten over de nieuwe regeling | Ekwadraat

Met ingang van 2020 wordt de SDE+ regeling verbreed waarbij de nadruk komt te liggen op reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Deze nieuwe SDE++ regeling heeft een vergelijkbare systematiek als de huidige SDE+ regeling waarbij geconcurreerd wordt op vermeden ton CO­2. Hoe de huidige wetgeving wordt aangepast en welke technieken aan bod komen wordt in 2019 verder uitgewerkt.

13 september 2018

Warmtetransitie Aardwarmte Biomassa energie

Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Er zijn 75 gemeenten die zich aangemeld hebben voor het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Het rijk heeft € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 wijken. Voor 1 oktober wordt bekend gemaakt welke wijken geselecteerd zijn. 

19 juni 2018

Energietransitie Warmtetransitie

Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Niet alleen de medewerkers van Ekwadraat gaan zich fossielvrij vervoeren tijdens de Elfwegentocht, maar ook de relaties van Ekwadraat worden hier een handje bij geholpen. Ekwadraat helpt de relaties door ze te laten carpoolen met medewerkers en door relaties die een afspraak hebben met Ekwadraat tijdens de Elfwegentocht op te halen in een Tesla.

26 april 2018

Energietransitie Warmtetransitie

Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Gisteren vierden de initiatiefnemers van Energiecampus Leeuwarden samen met alle betrokkenen het officiële startsein voor de bouw van dit duurzame campusterrein. Het plan is uniek in Friesland en heeft een duidelijke focus op duurzame energieoplossingen, circulariteit en kennisdeling: dé thema’s van de dag. Tegelijkertijd is met de onthulling van het bouwbord een passende oproep geplaatst voor potentiële kavelkopers: ‘Energiecampus Leeuwarden zoekt vrienden’. “Met de Energiecampus maken Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat hun dromen waar. Op deze plek komen kennis, onderzoek en productie samen. Hier ontstaan oplossingen voor de energievragen van morgen. Ook levert de Energiecampus straks duurzame energie aan een deel van de gemeente Leeuwarden. Kortom, een geweldig initiatief voor Leeuwarden”, legt wethouder Henk Deinum uit.

 

6 april 2018

Warmtetransitie Subsidie Aardwarmte Biomassa energie

Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Vóór 1 juli 2018 kunt u als gemeente kenbaar maken welke wijk of dorp u aardgasvrij wilt maken. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en het proces te versnellen. Ekwadraat kan u als onafhankelijke partner helpen om de aanvraag te formuleren, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en uw plannen te concretiseren.

19 oktober 2017

Energietransitie Warmtetransitie

Ekwadraat en Greenchoice verlengen contract

Het Duurzame Energiecluster van Ekwadraat verlengt het contract voor het leveren van groene stroom aan energieleverancier Greenchoice. Het gaat om een contractverlenging van drie jaar, tot en met 2020. Het energiecluster van Ekwadraat bestaat uit 32 producenten met biomassa installaties die Greenchoice jaarlijks ongeveer 190.000 MWh groene stroom leveren. Dit komt overeen met het verbruik van circa 75.000 huishoudens.

Hulp nodig bij het opstellen of het uitvoeren van een wijkuitvoeringsplan?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wijkuitvoeringsplannen warmte zijn inmiddels ons dagelijkse werk. Wij helpen je graag!"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein